หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2547

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  กฤติกา อินทุสงเคราะห์
        [วพ336.2 ก277ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การวิเคราะห์ทางเลือกของระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  จันทิมา เขมะนุเชษฐ์
        [วพ338.9593 จ285ก] Full Text
        การวิเคราะห์ดัชนีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 

    an image  ธีรยุทธ อมรวรพักตร์
        [วพ332.1788 ธ641ว] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        วิเคราะห์การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เป็นสินเชื่อหลังวิกฤติเศรษฐกิจ  

    an image  นิศารัตน์ เขียนนิล
        [วพ332.742 น689ป] Full Text
        เปรียบเทียบโครงสร้างและความสามารถในการส่งออกของไทยในช่วงก่อนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจโดยวิธี "ส่วนแบ่งตลาดคงที่" 

    an image  ปองศักดิ์ ป้อมสิงห์
        [วพ338.4561354366 ป513ก] Full Text
        การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อน้ำสูญเสียของการประปานครหลวง

    an image  พัชรี ปานดิษฐ์
        [วพ338.47664726 พ524ก] Full Text
        การวิเคราะห์โครงสร้างอุปสงค์นำเข้ากากถั่วเหลืองของไทยก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ  

    an image  ภควัน ศาสตรานรากุล
        [วพ338.51 ภ117ก] Full Text
        การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงกวางเชิงธุรกิจ : กรณีศึกษาของกวางพันธุ์รูซ่ากับพันธุ์ม้า

    an image  รัตนา จีนกลาง
        [วพ338.4764121 ร375ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดสุราภายใต้นโยบายสุราเสรี

    an image  วัลย์ภาทิพย์ ด้วงหร่าย
        [วพ332.401 ว444ก] Full Text
        การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่กำหนดรายได้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด [มหาชน]

    an image  วิเชียร หิรัญรัศมีโรจน์
        [วพ338.47664726 ว562ก] Full Text
        การศึกษาอุปสงค์และอุปทานกากถั่วเหลืองของประเทศไทย  
 

    an image  สุปรีญา สระบัว
        [วพ332.12 ส823ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม 
        การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของความสามารถในการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษา บมจ. ธนาคารกรุงไทย และ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 

    an image  อุบลวรรณ ฉัตรเชิดชัย
        [วพ384.043 อ835ก] Full Text
        การวิเคราะห์อุปสงค์และกลยุทธ์ทางการตลาดของบริการโทรศัพท์พื้นฐาน

 

ภาคนิพนธ์ 

    an image  กุลชลี โหมดพลาย
        [วพ337.593059 ก725ค] Full Text
        ความเกื้อกูลทางการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

    an image  ธีรยุทธ อังกุรนาค
        [338.52 ธ641ก] Full Text
        ารตั้งราคาน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค : กรณีศึกษาการประปาชุมพร

    an image  ประภา พวงแก้ว
        [วพ338.5144 ป341ก] Full Text
        กรณีศึกษาการประหยัดต่อขนาดของสำนักงานประปากระบี่ การประปาส่วนภูมิภาค

    an image  ฟ้าหม่น ก้องกิตติสกุล
        [338.1765 ฟ368ก] Full Text
        การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่

    an image  ภาวนา คงจำปี 
        [วพ338.62 ภ473กFull Text
        การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพการให้บริการธุรกิจการบินพาณิชย์ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด [มหาชน]

    an image  มณเฑียร เนินอุไร
        [วพ338.512 ม123ก] Full Text
        การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารต้นทุนการขายไส้กรอก : กรณีศึกษา บริษัทเอ็กซ์

    an image  ยุทธนา ยุพานันท์
        [วพ338.06 ย355ก] Full Text
        การเพิ่มผลิตภาพการผลิต : กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตข้อต่อวงจรไฟฟ้า

    an image  สุชาดา ยิ่งภักดี
        [332.042 ส759ค] Full Text
        ความเชื่อมโยงราคาของทองคำระหว่างตลาดในประเทศไทยกับตลาดในต่างประเทศ

    an image  สุพจน์ มีแสง
        [วพ338.433781 ส826ก] Full Text
        การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจ : กรณีศึกษาศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

    an image  สุพัฒน์ จรัสสุขสวัสดิ์
        [วพ338.52 ส831ก] Full Text
        การตั้งราคาค่าน้ำเชิงเศรษฐศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาค : กรณีศึกษา การประปา กบินทร์บุรี

    an image  อักษร ชำนิ
        [วพ331.11423 อ466ก] Full Text 
        การมีงานทำและรายได้ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ