หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2546

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  กานดา วัฒนสิน
        [วพ338.16 ก432ก
Full Text 
        การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตไก่เนื้อ ระหว่างเทคโนโลยีของโรงเรือนเลี้ยงแบบเปิดและโรงเรือนดัดแปลงเป็นแบบปิดของ เกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเพชรบูรณ์

    an image  จงกล สุวรรณไศละ
        [วพ338.52 จ114ก] Full Text 
        การวิเคราะห์องค์ประกอบของการขาดเสถียรภาพในราคาและรายได้ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล 

    an image  ณัชชา ลิขิตแสงเจริญ
        [วพ338.456281 ณ259ก] Full Text 
        การประหยัดต่อขนาดของการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง 

    an image  นิตยา มุกดาอุดม
        [วพ339.22 น578ก] Full Text 
        การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการกระจายรายได้และลักษณะการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตร

    an image  นิรมล หลีกอธรรม
        [วพ332.1753 น645ก] Full Text
        การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค

    an image  บรรลุ ครองผล
        [วพ332.72 บ184ป] Full Text 
        ปัจจัยที่กำหนดความน่าจะเป็นในการผิดนัดชำระหนี้ : กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างและตกแต่งและกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

    an image  รัฐศาสตร์ นิลพฤกษ์
        [วพ338.4779143 ร361ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การวิเคราะห์อุปสงค์การชมภาพยนตร์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  วิไลรัตน์ วรกุลรังสรรค์
        [วพ331.21 ว733ป] Full Text 
        เปรียบเทียบผลประโยชน์ทางการเงินของสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชนกับกองทุนบำนาญข้าราชการ 

    an image  สิริน้อย องค์ศิริวิทยา
        [วพ331.123 ส731ก] Full Text 
        การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคน : กรณีศึกษาสำนักงานประกันสังคม  

    an image  สุพรรณ วิไลประภากร
        [วพ332.765 ส828ว] Full Text
        วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์  

    an image  สุพัตรา พิมพา
        [วพ339.3 ส831ก] Full Text 
        การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค

    an image  สุวิตดา อย่างเจริญ
        [วพ339.53 ส879ก] Full Text 
        กลไกการส่งผ่านของนโยบายการเงินในช่องทางอัตราดอกเบี้ย : ผลการศึกษาเชิงประจักษ์ กรณีประเทศไทย  

    an image  เสกสรร สรศิลป์
        [วพ332.456 ส888ผ] Full Text 
        ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนการส่งออกของไทยเปรียบเทียบก่อนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 

    an image  หนึ่งฤทัย สุขยิ่ง
        [วพ338.456281 ห159ก] Full Text
        การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดราคาน้ำประปา : กรณีศึกษา การประปานครหลวง

    an image  อุบลวรรณ ขุนพรหม
        [วพ338.43665776 อ835ก] Full Text
        การวิเคราะห์ทางการเงินและเศรษฐกิจของโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นพลังงานทดแทน
 

ภาคนิพนธ์

    an image  คันธรัตน์ อุเทนนาม
        [วพ378.362 ค251ก] Full Text 
        การวิเคราะห์การกระจายเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

    an image  ผาสุข จันทศร
        [332.12 ผ381ผ] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ผลกระทบของการออกพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติต่อสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์

    an image  อัจฉริยา อภัยวงศ์
        [338.456281 อ513ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปรับปรุงขยายการประปาขอนแก่น