หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2545

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กัณฐชา บุญศรีอาภรณ์
        [วพ382.45597783 ก384ป
Full Text
        ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทยไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

    an image  ฐิติพร สายะวิบูลย์
        [วพ388.3434 ฐ341กFull Text
        การศึกษาการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถตู้โดยสารปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  เต็มเดือน เกสะวัฒนะ
        [วพ368.122 ต695ก] Full Text
        การสร้างดัชนีความมั่นคงสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย

    an image  นรวุฒิ นรศารทูล
        [วพ332.82 น223ก] Full Text
        การกำหนดส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทย  
 

    an image  พันธ์ทิพย์ จันทร์แก้ว
        [วพ338.5142 พ564กFull Text
        การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

    an image  วิภา สงวนทรัพย์
        [วพ332.45 ว645ป] Full Text
        ปัจจัยที่กำหนดระดับการถือเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของไทย

    an image  ศุภลักษณ์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์
        [วพ382.415687 ศ721ผFull Text
        ผลกระทบของระบบโควต้าตามข้อตกลงว่าด้วยการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศต่อการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทยไปสหภาพยุโรป 

    an image  สุชิต ลิ้มโปเจริญชัย
        [วพ339.522 ส761ก
Full Text
        การศึกษาปัจจัยที่กำหนดการเจริญเติบโตของการใช้จ่ายภาครัฐในประเทศไทยช่วงปี 2503-2543 

    an image  อัศริยา สอนบุญลา
        [วพ338.51 อ576ก] Full Text
        การวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบการเลี้ยงไก่เนื้อครบวงจรและการเลี้ยงไก่เนื้อฟาร์มของเกษตรกรที่มีสัญญาผูกพันกับบริษัท