หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2544

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กัณชิง เทพหัสดิน ณ อยุธยา
        [วพ338.51 ก384ก] Full Text 
        การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงยานพาหนะในประเทศไทย

    an image  กุสุมา ประไพศิลป์
        [วพ338.5144 ก732ก] Full Text 
        การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกเดินทาง : กรณีศึกษาการใช้บริการรถไฟฟ้า BTS

    an image  ขวัญเรือน หล่อเกียรติยศ
        [วพ338.5 ข274ก] Full Text 
        การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรต่อการกระจายความเสี่ยงของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสร่วมกับการปลูกพืชแบบดั้งเดิมกรณีศึกษา : ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

    an image  ณัฐวุฒิ คงทอง
        [วพ338.43 ณ361ผ] Full Text
        ผลการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมช่วงก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจกรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    an image  ตุล รอบรู้
        [วพ382.4135953 ต651ผ] Full Text
        ผลกระทบจากการตัดสิทธิพิเศาทางศุลกากรทั่วไปของสหภาพยุโรปต่อการส่งออกกุ้งสดแช่แข็งของประเทศไทยไปสหภาพยุโรป 

    an image  รุ่งนภา เจริญชยานันท์
        [วพ338.4562138235 ร623ร] Full Text 
        ระบบการจ้างเหมาของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องโทรสารในประเทศไทย 

    an image  วัชรี ศรีทองกูล
        [วพ334.683 ว387ธ] Full Text 
        ธุรกิจชุมชน : การศึกษาการรวมกลุ่มเพื่อทำธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านในหมู่ที่ 1 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

    an image  ศิรินธร เอี๊ยบศิริเมธี
        [วพ339.2 ศ456ก] Full Text
        การกระจายรายได้ของครัวเรือนในระดับจังหวัดประเทศไทย

    an image  สมภพ วงศ์วิชิต
        [วพ368.092 ส271ก] Full Text 
        การวิเคราะห์อุปสงค์การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจในประเทศไทย 

    an image  สร้อยทิพย์ ห่อนาค
        [วพ336.3609593 ส345ก] Full Text
        การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ต่างประเทศของไทย 

    an image  สุชีพ ศุภประเสริฐ
        [วพ339.4866553872 ส763พ] Full Text
        พฤติกรรมการใช้น้ำมันเบนซินตามค่าออกเทนที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ในประเทศไทย