หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2543

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  จิรวุธ เวทยาวงศ์
        [วพ338.47004 จ512ศ] Full Text 
        ศักยภาพของการแข่งขันทางด้านราคาของผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ภายในประเทศภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ

    an image  ไพรินทร์ นาคจั่น
        [วพ332.642 พ989ป] Full Text 
        ปัจจัยที่กำหนดความล้มเหลวทางธุรกิจกรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    an image  ฤดี พันธุ์พิทย์แพทย์
        [วพ332.673520593 ฤ141ก] Full Text 
        การวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย  
 
 

    an image  ศรีอุษา โพธิ์ทอง
        [วพ336.17 ศ282ก] Full Text
        การวิเคราะห์โครงสร้างระบบการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

    an image  สิทธิพงศ์ พรหมทอง
        [วพ332.0415 ส722พ] Full Text
        พฤติกรรมการออมของครัวเรือนในประเทศไทย
  
 

ภาคนิพนธ์

    an image  ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ 
        [วพ338.43004678 ป615ก] Full Text 
        การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบให้เปล่า