หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2542

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  โกมลมณี เกตตะพันธ์
        [วพ363.7280681 ก941ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาอัตราค่าบริการที่เหมาะสมของการกำจัดขยะติดเชื้อ : กรณีศึกษาเมืองหาดใหญ่

    an image  ศรัณย์ รักษ์เผ่า
        [วพ338.4791 ศ164ก] Full Text 
        การศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

    an image  อภิญญา อังศุพันธุ์
        [วพ332.042 อ253ก] Full Text
        การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินทุนเคลื่อนย้ายของประเทศไทย

 

ภาคนิพนธ์ 

    an image  กิตติทัช นนทดิษฐ์
        [วพ332.12 ก673ก] Full Text 
        การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธนาคารกรุงไทย จำกัด [มหาชน] กับธนาคารพาณิชย์เอกชน

    an image  ศรัณยู นันท์ธนะวานิช
        [วพ332.46 ศ162ก] Full Text 
        การใช้แบบจำลองตัวทวีคูณทางการเงินในการควบคุมปริมาณเงิน

    an image  อนุวัต วิชยกมลกุล
        [วพ332.154 อ222ก] Full Text 
        การวิเคราะห์บทบาทและโครงสร้างการเงินเพื่อการส่งออกในประเทศไทย