หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2541

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  ชิดชนก อภิปุญญานนท์
        [วพ338.4336211 ช544ก] Full Text 
        การวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอุดรธานี  

    an image  นิทัศน์ ประสังสิต
        [วพ352.44 น596ก] Full Text 
        การวิเคราะห์โครงสร้างรายรับของกรุงเทพมหานคร

    an image  นิภาพร แย้มนาม
        [วพ643.12 น624ก] Full Text 
        การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกซื้อบ้านเดี่ยวที่ตั้งอยู่ในแนวถนนบางกรวย-ไทรน้อย เขตจังหวัดนนทบุรี  

    an image  บุญลาภ ภูสุวรรณ
        [วพ339.3593 บ557ก] Full Text 
        การวิเคราะห์ปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทย  

    an image  พรเทพ สมเชื้อเวียง
        [วพ332.178 พ242ผ] Full Text 
        ผลของบัตรเครดิตต่อการใช้จ่ายในการบริโภคของประชาชน 

    an image  สิขรินทร์ คงสง
        [วพ382.456782 ส714ก] Full Text
        การวิเคราะห์อุปสงค์ส่งออกยางแผ่นรมควันชั้น 3 และยางแท่งเอส ที อาร์ ของประเทศไทย

    an image  อรวรรณ ตุนชาติ
        [วพ332.722 อ372ป] Full Text 
        ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์