หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2540

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  จรัญ สุวรรณรอด
        [วพ338.13973766 จ154ก] Full Text 
        การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการปลูกสร้างสวนป่ายูคาลิปตัสกรณีศึกษาการปลูกแบบวิธีตัดฟันหมุนเวียน

    an image  จีระภา พรรณขรรค์
        [วพ332.722 จ567ป] Full Text 
        เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารพาณิชย์ไทย 

    an image  นัษดา ใจซื่อสมบูรณ์
        [วพ338.4736361 น437ก] Full Text 
        การศึกษาแนวโน้มการผลิตและความต้องการน้ำประปาในเขตพื้นที่การประปานครหลวง

    an image  พงษ์รัตน์ วิสิทธิ์
        [วพ338.17541 พ161ก] Full Text 
        การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในเขตจังหวัดอุทัยธานีปีการเพาะปลูก 2539

    an image  เพ็ญทิพย์ วัชรสินธุ
        [วพ362.110681 พ886ก] Full Text 
        การศึกษาประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจของโรงพยาบาลระดับจังหวัดในประเทศไทย

    an image  วิชาญ จี้เพ็ชร์
        [วพ385.2 ว547อ] Full Text 
        อุปสงค์การขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ทางรถไฟของประเทศไทย  
 

    an image  สรรเสริญ สระตันติ์
        [วพ332.1753 ส339ป] Full Text 
        ประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ไทยในการบริหารเงินให้กู้ยืม
 

ภาคนิพนธ์ 

    an image  นุชจรี บุณยรัตพันธุ์
        [338.4361771 น724ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การวิเคราะห์เปรียบเทียบความมีประสิทธิผลต้นทุนของการรักษาโรคต้อกระจกด้วยวิธีการผ่าตัดธรรมดากับผ่าตัดโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง