หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2533, 2536-2537

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


พ.ศ.2533

   an image  สุขุม เครือวรรณ
        [วพ338.2763 ส744ศ] Full Text 
        เศรษฐกิจการผลิตและจำหน่ายเกลือสินเธาว์ ในเขตอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ปีการผลิต 2531/2532
 

พ.ศ.2536

วิทยานิพนธ์

    an image  กนก หร่ำเดช
        [วพ338.37253843 ก123ก] Full Text 
        การประเมินการลงทุนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำในอำเภอปากพนังฝั่งตะวันออก จังหวัดนครศรีธรรมราช

    an image  จารุนันท์ ชีวีวัฒน์
        [วพ332.210688 จ325ป] Full Text 
        ปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมการใช้บริการของธนาคารออมสิน "กรณีศึกษาจากกรุงเทพมหานครและราชบุรี"

    an image  ฐณะวัฒน์ นาคบรรพต
        [วพ384.63 ฐ112ค] Full Text 
        ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงจำนวนเลขหมายโทรศัพท์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย กรณีศึกษาเฉพาะองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2515-2534)

    an image  นรินทร์ นพสันเทียะ
        [วพ333.33 น243ก] Full Text 
        ารศึกษาธุรกิจที่อยู่อาศัยและแนวโน้มอุปสงค์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่าง ปี พ.ศ. 2534-2539

    an image  ประพัฒสร เสมาพัฒน์
        [วพ382.4353843 ป317ก] Full Text 
        การศึกษาเรื่องการส่งออกกุ้งของประเทศไทย 

    an image  เศรษฐพร ศรีติพันธ์
        [วพ338.1364 ศ856ก] Full Text 
        การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาสุกรมีชีวิตในประเทศไทย พ.ศ. 2520-2534
 

ภาคนิพนธ์

    an image  ณิชนันท์ จังกาจิตต์
        [วพ343.0546 ณ431ป] Full Text 
        ปัญหาเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ : แนวทางแก้ไข

    an image  สุวิทย์ สรวงสิงห์
        [วพ332.154 ส881ส] Full Text 
        สินเชื่อเพื่อการส่งออกกับบทบาทของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

 

พ.ศ.2537

วิทยานิพนธ์

    an image  เดชขจร อิงคภากร
        [วพ338.134655 ด831ก] Full Text 
        การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการลงทุนทำสวนมังคุคในอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

    an image  อนันต์ ขจรเกตุศรัณย์
        [วพ338.1346 อ165ก] Full Text 
        การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการลงทุนทำสวนทุเรียน จังหวัดจันทบุรี

 

ภาคนิพนธ์

    an image  ธนาวิทย์ ไอยรากาญจนกุล
        [382.5 ธ252อ] Full Text
        อุปสงค์การนำเข้าของประเทศไทย  

    an image  เสนีย์ กาญจนสุนทร
        [วพ339.523 ส917ผ] Full Text 
        ผลกระทบของการชดเชยการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลต่อปริมาณเงินภายในประเทศ