หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2552

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์  

    an image  พรสวรรค์ วิษณุวงศ์
        [วพ371.2 พ284ก] Full Text

        การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในเขตภาคกลาง 

    an image  พิไลภรณ์ ตระกูลพันธุ์เลิศ
        [วพ371.2 พ738ก] Full Text
        การดำเนินงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 

    an image  เพ็ญศรี แก้วใจดี
        [วพ371.2 พ899ก] Full Text
        การจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร

    an image  เรืองฤทธิ์ ภูเดช
        [วพ371.26 ร861ก] Full Text
        การจัดการหน่วยประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

    an image  วิภานันท์ ขวัญสุวรรณ
        [วพ372.218 ว648บ] Full Text
        บทบาทของครูอนุบาลในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

    an image  วีรภัทร ไม้ไหว
        [วพ375 ว832น] Full Text
        แนวทางการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร

    an image  ศศิธร มะกล่ำทอง
        [วพ378.101 ศ291ก] Full Text
        การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในกับมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร 

    an image  อุไร รับพร
        [วพ371.206 อ857ส] Full Text
        สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
 

สารนิพนธ์

    an image  กิตติศัพท์ ขจรอำไพสุข
        [371.68 ก675ส] Full Text
        สภาพและปัญหาการจัดการอาคารสถานที่ในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

    an image  จุไรรัตน์ เปลี่ยนวาตะ 
        [371.394 จ653ป] Full Text

        ปัญหาและความต้องการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ภาษาแบบพึ่งพาตนเอง สถาบันภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    an image  ชลิต คันธานนท์
        [372.171 ช252ผ] Full Text
        ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กรณีโรงเรียนบ้านอ่าวปอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

    an image  ไช่ ลี่ผิง
        [372.65951 ช849ก] Full Text
        การจัดการเรียนรู้ภาษาจีนตามทรรศนะของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ

    an image  ธัญเทพ นราประสิทธิ์
        [371.2 ธ468ส] Full Text
        สภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร สังกัดกรุงเทพมหานคร

    an image  นนทกาญจน์ จันทร์เฮง
        [370.72 น154ส] Full Text
        สภาพและปัญหาการดำเนินงานในชั้นเรียนของครูในชั้นเรียนโรงเรียนบางบัวทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2
 

    an image  พิชญ์สินี ศรบริสุทธิ์
        [372.12 พ639น] Full Text
        แนวการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

    an image  สมพร โผแพ
        [658.3124 ส265ค] Full Text
        ความต้องการการพัฒนาตนเองของบุคลากร กลุ่มงานปฎิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

    an image  เสงี่ยมจิต แก่นจำปา
        [371.02 ส892ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง

    an image  อมเรศ กลิ่นศรีสุข
        [371.4 อ296ก] Full Text
        การศึกษาความต้องการที่มีต่อกิจกรรมแนะแนวและให้การปรึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี