หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2551

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  กษิมา วัฒนกุล
        [วพ378.12 ก333ก] Full Text
        การศึกษาสภาพแวดล้อมและความต้องการในการพัฒนาอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

    an image  คมคาย น้อยสิทธิ์
        [วพ371.2 ค147น] Full Text
        การพัฒนาแนวทางการบริหารงานพัสดุ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1

    an image  จรัญญา พงษ์สุทธิรักษ์ 
        [วพ371.02 จ155ส] Full Text

        สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี

    an image  จุรีรัตน์ สิทธิโชค
        [วพ371.11 จ651น] Full Text
        แนวทางการพัฒนาคุณธรรมที่พึงประสงค์ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  

    an image  พระครูศรีกิตติวรากร
        [วพ294.375 พ322ก] Full Text
        การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ฝ่ายธรรมศึกษา สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค 1

    an image  สุชัญญา ดุษฎีอำไพ
        [วพ371.2 ส756ก] Full Text
        การศึกษาการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี 

    an image  สุภาพรรณ ใจรื่น
        [วพ373.112 ส838ก]
Full Text
        การศึกษามาตรฐานครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
 

สารนิพนธ์

    an image  บุษบง วรรณอารยันชัย
        [371.20683 บ674ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการด้านขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1

    an image  ปาริชาติ จิตรศาลา
        [371.2 ป554ก] Full Text
        การศึกษาโครงการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรี กรุงเทพมหานคร สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษในกรุงเทพมหานคร

    an image  ผกาวรรณ ศิริสานต์
        [372.11 ผ124ศ] Full Text
        ศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูประถมศึกษาโรงเรียนผไทอุดมศึกษา

    an image  วนิดา คล่องคำนวณการ
        [371.203 ว169ค] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ความต้องการเสริมทักษะทางการนิเทศของนักศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1