หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2550

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  จิตินันท์ พ่วงนาคพันธุ์
        [วพ372.1 จ466ส] Full Text
        สภาพและปัญหาการจัดการวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับประเทศ 

    an image  ณิชารัตน์ ชมภู
        [วพ371.2 ณ432ก] Full Text
        กระบวนการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

    an image  นงนุช สุระเสน
        [วพ373.12 น139ก] Full Text
        การจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1

    an image  นันทวัฒ สุบรรณรัตน์
        [วพ371.2 น424ส] Full Text
        สภาพและปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1

    an image  นริศ มหาพรหมวัน
        [วพ371.1 น251ค] Full Text
        ความต้องการพัฒนาของครูในโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

    an image  น้ำอ้อย เวชกามา
        [วพ371.1 น539ค] Full Text
        ความพึงพอใจเกี่ยวกับเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

    an image  ปวริศา จอมศรี
        [วพ371.9046 ป492ก] Full Text
        การจัดการเรียนร่วมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากับนักเรียนปกติในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสมุทราปราการ เขต 1 

    an image  ประพาศศรี พิมพ์อักษร
        [วพ371.3 ป323ก] Full Text
        การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

    an image  ศิริรัตน์ สิงห์ธนะ
        [วพ371.206 ศ481ก] Full Text
        การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต1

    an image  อัจฉริยา ลิ้มเนียน
        [วพ372.218 อ513ก] Full Text
        การศึกษาความสอดคล้องระหว่างความคิดเห็นของผู้ปกครองกับผู้บริหารต่อการจัดการศึกษาและความต้องการของผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ