หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2549

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  ณัฏฐ์ธภูมิ เจียมศรีชัย
        [วพ371.384 ณ319กFull Text
        การศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

    an image  ธนพร บุญวรเมธี
        [วพ371.2 ธ151กFull Text
        การจัดการคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

    an image  ธพล ชูดำ
        [วพ378.107 ธ289ก] Full Text
        การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

    an image  พรหทัย จันทรกานตานนท์
        [วพ371.02 พ286กFull Text
        การศึกษาสภาพการจัดการโรงเรียนเอกชนที่สอนภาษาจีนในหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    an image  พัณภัสสา ศรีนนท์
        [วพ373.12 พ539ก] Full Text
        การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

    an image  ภัทรพิรญาณ์ จิราทิวัฒนากุล
        [วพ372.12011 ภ369กFull Text
        การศึกษาพฤติกรรมผู้นำในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 

    an image  สุวรรณภา งามดี
        [วพ371.02 ส869กFull Text
        การศึกษาความต้องการบริการและการสนับสนุนของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ 

    an image  อภิชาติ ทองน้อย
        [วพ371.911 อ252ก] Full Text
        การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทางการมองเห็นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

    an image  อาณัติ แพทย์วงษ์
        [วพ378.198 อ618น] Full Text 
        แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร