หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2552

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  เกษม รุ่งเรือง
        [วพ621.816 ก785ก] Full Text
        การวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรในอุตสาหกรรมรีเลย์ 

    an image  คมน์ ผาติประชา
        [วพ621.312134068 ค148ก]
Full Text
        การศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับอ่างเก็บน้ำเขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    an image  จุฑาภรณ์ เชื้อทอง
        [วพ658.722 จ626ก] Full Text
        การประยุกต์ใช้กระบวนการ AHP เพื่อเลือกผู้แทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่เหมาะสม

    an image  ชมัยพร รัศมิทัต
        [วพ658.722 ช182ก] Full Text
        การตัดสินใจเลือกผู้ผลิตกระจกด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตบานประตูหน้าต่าง 

    an image  นภัทร รัตนนาคินทร์
        [วพ384.54524 น195ก] Full Text
        การพัฒนาอาร์เอฟดีแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต์ 

    an image  นริส ยนต์นิยม
        [วพ658.72015197 น256ก] Full Text
        การตัดสินใจซื้อแบตเตอรี่เครือข่ายสื่อสารด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์และการโปรแกรมเชิงเส้นตรงจำนวนเต็ม

    an image  นิตยา บำรุงราษฎร์
        [วพ658.23 น577ก] Full Text
        การออกแบบและวางผังโรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง อะมอร์ฟัสซิลิคอน ขนาดกำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ต่อปี กรณีศึกษา : โรงงานต้นแบบผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ของ สวทช.

    an image  บวรภณฑ์ ขันทอง
        [วพ668.495 บ237ก] Full Text
        การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมแผนกเป่าด้วยวิธีการลดความสูญเปล่าในการตั้งงานละลดของเสียในกระบวนการผลิต 

    an image  บวรวิทย์ โรจน์สุวรรณ
        [วพ658.5 บ239ก]
Full Text
        การจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมกุ้ง : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมกุ้งในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

    an image  บุญณรงค์ งามสอาด
        [วพ697.7 บ445ก] Full Text
        การจัดการระบบทำน้ำร้อนแบบผสมผสานระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับความร้อนทิ้งจากระบบปรับอากาศขนาดใหญ่

    an image  ปรัชญา ชาตินักรบ
        [วพ005.74068 ป431ก]
Full Text
        การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือของกองศูนย์สอบเทียบเครื่องมือองค์กรเภสัชกรรม 

    an image  ปรัชญา ทารักษ์
        [วพ658.21 ป431ก] Full Text
        การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานผู้ผลิตบานประตูหน้าต่าง

    an image  ปิยพงศ์ พิรุณ
        [วพ663.610681 ป619ก] Full Text
        การศึกษาความเป็นไปได้การตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

    an image  ปุณยนุช อยู่รอด
        [วพ658.785 ป661ก] Full Text
        การประยุกต์ใช้วิธีการ AHP ในการคัดเลือกบริษัทขนส่ง : กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์

    an image  พงศ์ศักดิ์ คงทรัพย์
        [วพ384.3 พ164ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ADSL ในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  พัชรศักดิ์ ภาวนาภิญโญ
        [วพ658.787 พ516ก] Full Text
        การปรับปรุงระบบควบคุมการจัดวางพัสดุของคลังพัสดุหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร

    an image  พีระ โรหิตะบุตร
        [วพ658.787 พ796ก] Full Text
        การวางแผนความต้องการสินค้าคงคลังโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์และกำหนดการเชิงเส้น 

    an image  พูนเพิ่ม วารีรัตน์
        [วพ621.373 พ852ก]
Full Text
        การประยุกต์ใช้ระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่อง Multimeter ในกระบวนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพเรือ

    an image  ภิญญาพร อินทรศิริ
        [วพ005.74068 ภ523ก] Full Text
        การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มระดับการให้บริการของกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

    an image  รัชนีวรรณ ยืนยงค์
        [วพ658.53 ร343ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การพยากรณ์ความต้องการและการจัดตารางการผลิตในบริษัทผลิตเบเกอรี่

    an image  เรืองสิทธิ์ โกวิทยาพันธุ์
        [วพ658.21 ร863ก] Full Text
        การเลือกตำแหน่งที่ตั้งโรงงานโดยใช้กระบวนการลำดับขั้นเชิงวิเคราะห์ : กรณีศึกษา โรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า 

    an image  วรรณา ทองสุข
        [วพ658.56 ว267ก] Full Text
        การลดของเสียในกระบวนการผลิตชุดประกอบสายไฟ : กรณีศึกษา บริษัทประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

    an image  วรรษา เปาอินทร์
        [วพ005.741 ว274ก] Full Text
        การพัฒนาต้นแบบระบบข้อมูลการผ่าตัดตามแนวคิดเอ็กซ์เอ็มแอลเพื่อจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลการผ่าตัดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

    an image  วีรภรณ์ พันธ์นุช
        [วพ658.5 ว832ก] Full Text
        การเพิ่มผลิตภาพโดยใช้ทฤษฎีข้อจำกัดสำหรับอุตสาหกรรมผลิตวงจรรวม

    an image  ศิวะ กาสุริยะ
        [วพ621.319 ศ545ก] Full Text
        การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าในจังหวัดขอนแก่น

    an image  สหัสา นิลกำแหง
        [วพ665.5385 ส468ก]
Full Text
        การลดขั้นตอนกระบวนการซ่อมบำรุงโดยใช้วิธีการศึกษาการทำงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

    an image  สุดารัตน์ วิชัยรัมย์ 
        [วพ363.11 ส769ป] Full Text
        ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง

    an image  สุวเดช แก้วช่วย
        [วพ333.796213 ส868ก] Full Text
        การจัดการพลังงานในอาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

    an image  สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์
        [วพ690.551 ส876ก]
Full Text
        การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจการบริการงานวิศวกรรมสำหรับโรงพยาบาล 

    an image  อัครเดช ศศิสุทธินานนท์
        [วพ006.68 อ474ก] Full Text
        การระบุชนิดอาวุธปืนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 

 งานค้นคว้าอิสระ

    an image  กัญญรัตน์ บุญทองใหม่
        [005.74 ก382ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานยานพาหนะ กรณีศึกษา : สำนักบริหารระบบกายภาพ

    an image  กิตตินันต์ ปรีชาวิทย์
        [621.38456 ก673ก] Full Text
        การพัฒนาต้นแบบเอ็มคอมเมิร์ชแอพพลิเคชั่นสำหรับร้านค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

    an image  ณัฐพร อาทรธรรมคุณ
        [005.37 ณ341ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การประยุกต์ดาต้าไมน์นิ่งสำหรับการทำนายผลการศึกษาของนักเรียน กรณีศึกษา : โรงเรียนเตรียมทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

    an image  ธีรพล ศรีสกุลพาณิชย์
        [005.3 ธ633ก] Full Text
        การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

    an image  นาฎวราพร สิมทอง
        [004.21 น454ก] Full Text
        การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศงานวิจัย กรณีศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

    an image  นิพิฐพนธ์ เอสุจินต์ 
        [005.12 น619ก] Full Text
        การพัฒนาระบบสารสนเทศตามแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการ ระดับที่ 2 กรณีศึกษา : ระบบจัดเก็บตัวชี้วัดคุณภาพทางการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    an image  ปฏิพันธ์ ปาหินา
        [004.21 ป136ก] Full Text
        การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศโครงการบัณฑิตศึกษากรณีศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    an image  รัตนพล พากเพียรกิจวัฒนา
        [005.74 ร373ก] Full Text
        การพัฒนาระบบบริการเว็บสำหรับโครงการ Universal Service Obligation กรณีศึกษา : บมจ. กสท โทรคมนาคม 

    an image  รัตนา ไพรศรี
        [658.401302854682 ร375ก] Full Text
        การพัฒนาระบบการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO กรณีศึกษา : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

    an image  วิรัตน์ เรืองนุ้ย
        [621.38835 ว691ร] Full Text
        ระบบจองการใช้งานบริการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

    an image  ศิริเรือง พัฒน์ช่วย
        [005.74 ศ482ก] Full Text
        การพัฒนาต้นแบบระบบคลังวัสดุ กรณีศึกษา : กองคลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

    an image  สมบัติ อุดมธรรมศิริ
        [384.64 ส254ก] Full Text
        การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านรหัส 007/008 ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : ผู้ใช้บริการในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางกระดี่ อ.บางกระดี่ จ.ปทุมธานี  

    an image  สมโภชน์ เข็มเพชร์
        [004.69 ส272ป] Full Text
        ปัญหาการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาใช้ในงานตำรวจ กรณีศึกษา : กองบังคับการปราบปราม  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

    an image  สาวิตรี จูเจี่ย
        [378.1734 ส687ก] Full Text
        การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งที่เหมาะสมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีศึกษา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

    an image  สุกัญญา สุรพลชัยชาญ
        [005.71369 ส739ก] Full Text
        การพัฒนาระบบอีคอมเมิร์ชร้านขายแผ่นดีวีดีภาพยนตร์

    an image  สุพงษ์ ศรีนวล
        [004.65 ส825ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การวิเคราะห์และออกแบบระบบรับแจ้งเหตุ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191

    an image  อภิรัฐ อินทริกานนท์
        [005.74 อ261ร] Full Text
        ระบบบริหารจัดการประตูน้ำของการประปานครหลวงกรณีศึกษา : สำนักงานประปา สาขาลาดพร้าว

    an image  อรรถภูมิ ไม้จันทร์ดี
        [005.74 อ358ร] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ระบบบริหารจัดการลานจอดรถด้วยเทคโนโลยี RFID กรณีศึกษา : อพาร์ทเมนท์ My Home Town นครปฐม  

    an image  อรวรรณ  ศุขวัฒนะกุล
        [302.234 อ373ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตข้าราชการกองทัพเรือด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

    an image  อาทิตย์ คงธรรม
        [384.54524 อ621ก] Full Text
        การศึกษาการนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาใช้ในงานห้องสมุด กรณีศึกษา : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 

 สารนิพนธ์

    an image  กรปภาวิน ศรีบุตดา
        [658.56 ก161กFull Text
        การประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการผลิตโดยใช้หลักทางสถิติ : อุตสาหกรรมอาหาร 

    an image  กรกฤต อารีกุล
        [358.0683 ก152ป] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการประจำสถานีโทรคมนาคม ทหารอากาศ (ทอ.) ในระบบป้องกันทางอากาศอัตโนมัติ 

    an image  กัญจนา เบ็ญจศิริวรรณ
        [658.5 ก382ก] Full Text
        การศึกษาวิํธีการทำงานและการปรับปรุงโลจิสติกส์ภาคการผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้ 

    an image  กัษณ ยุวรักษ์
        [384.3 ก412ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายวายฟาย (WiFi) กรณีศึกษา : กลุ่มประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร 

    an image  กิตติคุณ แจ่มโสภณ
        [658.5 ก673ก] Full Text
        การควบคุมกระบวนการโดยใช้หลักการทางสถิติในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ 

    an image  เกรียงศักดิ์ สิริอัศวสกุล
        [658.5 ก673ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัญหาการจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตสำหรับเครื่องจักรหลายเครื่องที่สามารถใช้งานแทนกันได้ : กรณีศึกษา โรงงานฉีดพลาสติก 

    an image  จารุภัทร แก้วฉิมพลี
        [621.382750288 จ333ก] Full Text
        การใช้งานเครื่องมือเชื่อมต่อและตรวจวัดหาเหตุเสียในสายใยแก้วนำแสง กรณีศึกษา รัฐวิสาหกิจผสมลาวโทรคมนาคม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

    an image  เฉลิมศรี แซ่ลิ่ม
        [658.722 ฉ432ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การเลือกและประเมินผู้ขายโดยใช้เทคนิคกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ : กรณีศึกษา โรงงานสิ่งทอ 

    an image  เชษฐา วัฒนจงกล
        [371.68 ช723ก] Full Text
        การปรับปรุงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขนส่งทหารบก โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ 

    an image  ชุติมา เพ็ญนภาภรณ์
        [658.787 ช617ก] Full Text
        การวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการนำระบบการวาง แผนทรัพยากรสำหรับองค์กร (ระบบ ERP) มาใช้ในศูนย์กระจายสินค้า : กรณีศึกษา ศูนย์กระจายสินค้าอุปโภคบริโภค 

    an image  ชาตรี สุวรรณกาญจน์
        [384.3 ช514ป] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ADSL ของบริษัท TOT ของกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

    an image  ชูศักดิ์ งามมีศรี
        [384.64 ช686ป] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ TOT (netcall) ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

    an image  ดลฤทธิ์ จำรูญสิริวัฒนา
        [384.6 ด148ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        กรณีการศึกษา การนำชุมสายโทรศัพท์ระบบ DLC (Digital Loop Carrier) มาใช้ทดแทนชุมสายโทรศัพท์ระบบ RSU (Remote Switching Unit) ในบมจ.ทีโอที

    an image  ตรีรัตน์ เข็มทอง
        [384.535 ต189ป] Full Text
        ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA ของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

    an image  ทัศนีย์ เชาว์กำเนิด
        [384.64 ท364ก] Full Text
        การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์พื้นฐาน ของ บมจ.ทีโอที ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

    an image  ธิดารัตน์ หาญนภากิตติ
        [384.3 ธ582ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อการเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตระบบวงจรเช่าของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

    an image  นภดล สังข์เกษม
        [628.9225 น191ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การสำรวจความคิดเห็นของผู้ดูแลอาคารต่อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

    an image  นฤทธิ์ พิกุลแก้ว
        [333.793216 น272ก] Full Text
        การศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารกองทัพเรือ 

    an image  นัยนา ไพบูลย์
        [338.4791 น435ก] Full Text
        การสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวภายในประเทศตามตัวชี้วัดการจัดการโลจิสติกส์ ด้านการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว เกาะช้าง เกาะล้าน และเกาะเสม็ด 

    an image  นิวัติ มั่นคง
        [697.930288 น674ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาระบบการจัดการ การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแปรผันน้ำยาทำความเย็นในอาคาร 

    an image  นิสิต ธำรงธรรม
        [621.31 น696ร] Full Text
        ระบบไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง (ยูพีเอส) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์  

    an image  ประภากร อุ่นอินทร์
        [658.785 ป341ก] Full Text
        การปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินค้าสำหรับโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ 

    an image  ผานิต วีระหงส์
        [384.33 ผ361ป] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ไอ พี วีพีเอ็น : กรณีศึกษา ผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

    an image  พลกฤต กลั่นแก้วดำรง
        [658.785 พ436ก] Full Text
        การใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในคลังสินค้าอุตสาหกรรมนมหรือเครื่องดื่ม กรณีศึกษา : บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด

    an image  ภัสนันท์ เดชะปรากรม
        [384.3 ภ381ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษารูปแบบกำกับดูแลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนในอินเทอร์เน็ตโดยสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย 

    an image  ภานุทัต สัตตบุศย์
        [658.53 ภ447ก] Full Text
        การพยากรณ์สินค้าล่วงหน้าและการจัดตารางการผลิตหลักของบริษัทผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้า  

    an image  รุ่งธรรม สุขเสนา
        [302.234 ร622ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษารูปแบบพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Windows Live Messenger บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

    an image  วนิดา วงษ์สินชัย
        [658.1552 ว171ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์จำแนกตามต้นทุนกิจกรรม (ABC) ในกระบวนการจัดซื้ออุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 

    an image  วนุต ศรีจันทร์บาล
        [384.53 ว176ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาความต้องการของผู้ขอรับใบอนุญาตวิทยุสำหรับประชาชนย่านความถี่ 245 เมะเฮิรตซ์  

    an image  วาลุกา วงษ์กราน
        [384.535 ว486ค] Full Text
        ความพึงพอใจของลูกค้า AIS ต่อการใช้บริการเพลงรอสาย (Calling Melody)    

    an image  สมควร โตชัย
        [384.64 ส233ป] Full Text
        ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์ขั้น พื้นฐานและอินเทอร์เน็ตของโครงการขยายบริการโทรศัพท์ 565,500 เลขหมาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษา ผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ชุมสายโทรศัพท์บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  

    an image  สมนึก ช่วยนุสนธิ์
        [384.53 ส253ป] Full Text
        การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านรหัส 007/008 ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : ผู้ใช้บริการในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางกระดี่ อ.บางกระดี่ จ.ปทุมธานี   

    an image  สุณี ประยูร
        [658.5092 ส764ค] Full Text
        คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ตามความต้องการของสถานประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว   

    an image  สุธรรม ศิริทิพย์สาคร
        [720.472 ส783ว] Full Text
        วิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยกับการใช้พลังงานแบบยั่งยืน  

    an image  สุพรรษา เกษสีแก้ว
        [302.231 ส829พ] Full Text
        พฤติกรรมการใช้สังคมออนไลน์เวลาจริงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

    an image  สุรจิตร ทองบ่อ
        [384.3 ส847ก] Full Text
        การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (VOIP) ของประชากรในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

    an image  สุรพล ขอบปี 
        [333.7965 ส852น] Full Text
        แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบท่อส่งน้ำตะกั่ว  

    an image  สุรัสวดี สว่างแจ้ง 
        [658.5 ส857ก] Full Text
        การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์สำหรับการประเมินด้านการจัดการโลจิสติกส์เชิงโซ่อุปทาน : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมแปรรูปกุ้ง  

    an image  โสภณ คงแก้ว
        [697.93 ส979ก] Full Text
        การศึกษาการวางแผนการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบที่ใช้เครื่องทำน้ำเย็น 

    an image  โสรยา ประดับญาติ
        [658.53 ส991ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การจัดลำดับและจัดตารางการผลิตแบบตามสั่ง เพื่อลดปัญหาการส่งมอบล่าช้าในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 

    an image  หฤษฎ์ วรโชติรุ่งเรือง
        [658.7 ห295ก] Full Text
        การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า : กรณีศึกษาบริษัท วาตะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด