หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2551

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  คมสัน ศรีประสิทธิ์
        [วพ658.56 ค152ก] Full Text
        การลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปเน็ทโดยหลักการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 

    an image  จิระเดช ดิสสัน
        [วพ658.56 จ517ก] Full Text
        การลดสัดส่วนของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกโดยใช้การควบคุมกระบวนการหลักการทางสถิติ 

    an image  ชยุต ตรีวารี
        [วพ384.6 ช196ก] Full Text
        การศึกษาปัญหาการให้บริการและการใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ธนานี ไต่เมฆ
        [วพ388.41312 ธ244ว] Full Text
        การคัดเลือกโครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษ กรณีศึกษา : ทางพิเศษบูรพาวิถี 

    an image  ธรรมนูญ สังขรักษ์
        [วพ695.0299 ธ343ก] Full Text
        การประมาณค่าเวลามาตรฐานและค่าอัตราผลผลิตโดยวิธีการสังเคราะห์ กรณีศึกษา : งานประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแบบสมาร์ททรัส (Smart Truss) และงานมุมหลังคาด้วยกระเบื้องซีแพคโมเนีย (CPAC Monior)

    an image  ธารทิพ อินทร์ผิว
        [วพ658.53 ธ522ก] Full Text
        การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิต โดยมีผลรวมของเวลาล่าช้าของงาน และเวลาที่งานเสร็จก่อนกำหนดเป็นตัวชี้วัด กรณีศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

    an image  ปัญญา ชื่นทรัพย์
        [วพ658.56 ป524ก] Full Text
        การใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพเพื่อลดของเสียในกระบวนการเป่าฟิล์ม กรณีศึกษา : โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน 

    an image  พงศ์ภพ พรหมสาส์น
        [วพ658.781 พ134ก] Full Text
        
ารวิเคราะห์วิธีจำแนกปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของชาวไร่อ้อยในการเลือกช่องทางการขนส่งผ่าน โรงงานน้ำตาลและสถานีขนถ่าย : กรณีศึกษา โรงงานน้ำตาลและสถานีขนถ่าย บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี

    an image  มีชัย แสงสุขีลักษณ์
        [วพ628.1140684 ม596ก] Full Text
        การพัฒนาโปรแกรมเพื่อจัดเส้นทางรถเจาะบ่อน้ำบาดาล 

    an image  ยศนันท์ กลัดเกษา
        [วพ621.312134068 ย154ก] Full Text
        การศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

    an image  วรพจน์ บรรจงทรัพย์
        [วพ658.503 ว225ก]
Full Text
        การประยุกต์ใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิตในกระบวนการฉีดพลาสติก กรณีศึกษา : โรงงานฉีดพลาสติก

    an image  วัชรินทร์ ลายเขียน
        [วพ384.650285 ว386ก] Full Text
        การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของสถานีควบคุมโทรศัพท์พื้นฐานไร้สาย

    an image  ศุภกิจ อินโต
        [วพ384.60688 ศ677ก] Full Text
        การตอบสนองด้านการตลาดบริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญเปรียบเทียบระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

งานค้นคว้าอิสระ

    an image  เกรียงไกร คงธรรม
        [621.386 ก767ก] Full Text
        การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ชุมสายดีแอลซี กรณีศึกษา : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

    an image  ธัญญลักษณ์ เจียรละม่อม
        [006.76 ธ454ก] Full Text
        การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นตามหลักการทางวิศวกรรมเว็บ กรณีศึกษา : เว็บแอปพลิเคชั่นการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์

    an image  เนติรัฐ ศรีชมภู
        [621.384 น786ก] Full Text
        การพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารทางวิทยุของตำรวจผ่านเครือข่ายไอพี

    an image  ปัณณิกา เสาวพาน
        [004.62 ป525ก] Full Text
        การพัฒนาระบบลงทะเบียนนักศึกษาด้วยเทคโนโลยี WAP กรณีศึกษา : บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    an image  พรศักดิ์ สนธิกิติ
        [302.234 พ282ค] Full Text
        ความคิดเห็นที่มีต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารในเว็บบล็อก กรณีศึกษา : พนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

    an image  รณกฤต แจ้งสุวรรณ
        [006.76 ร122ก] Full Text
        การประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น กรณีศึกษา : เว็บแอปพลิเคชั่นการบำบัดน้ำเสีย

    an image  วรัญญา เดชพงษ์
        [005.74068 ว293ก] Full Text
        การพัฒนาต้นแบบระบบคำร้องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

    an image  สนม จันทร์จิตร์
        [005.7585 ส193ก] Full Text
        การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นสารบัญคำวินิจฉัยศาลปกครอง

    an image  สาโรจน์ เชิงฉลาด
        [384.55 ส683ก] Full Text
        การพัฒนาระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตทีวี กรณีศึกษา : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    an image  สุทัศนา นาวิชิต
        [004.21 ส778ก] Full Text
        การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานกายภาพบำบัดด้วย UML กรณีศึกษา : โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

    an image  หัสฏา แก้วผุดผ่อง
        [005.74 ห476ก] Full Text
        การพัฒนาต้นแบบระบบฐานข้อมูลการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา : บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

 

สารนิพนธ์

    an image  กนกวรรณ อุ่นจิตต์
        [621.3821 ก125ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

    an image  กรชวัล อุ่นใจ
        [658.56 ก152ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการด้วยหลักสถิติในกระบวนการเป่าพลาสติก : กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

    an image  กัมปนาท เกษรเกศรา
        [384.5 ก393ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแถบประชาชน 245 เมกะเฮิรตซ์ ในจังหวัดนนทบุรี

    an image  กิตติพันธุ์ ชัยเพชร
        [384.64 ก674ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพในการใช้บริการโทรศัพท์แบบไอพี กรณีศึกษา : การให้บริการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในสนามบินสุวรรณภูมิ

    an image  ชัยชาญ อึ้งโสภาพงษ์
        [697.93 ช379ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การประเมินการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

    an image  ชานนท์ คราประยูร
        [384.3 ช521ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตบนเครือข่ายอย่างปลอดภัย

    an image  เชษฐ์ ตั้งทรงจิตรากุล
        [697.93 ช721ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การปรับปรุงระบบปรับอากาศในอาคารที่พักอาศัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

    an image  ฐิติรัตน์ พละสรร
        [384.3 ฐ361ส] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        สภาพปัจจุบัน สภาพที่ยอมรับได้ และคาดหวัง เกี่ยวกับการใช้ระบบอินทราเน็ตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 

    an image  ณัฏฐชาติ พวงสุดรัก
        [384.3 ณ318ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษารูปแบบการกำกับดูแลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนในอินเทอร์เน็ตของภาครัฐ 

    an image  ทนงศักดิ์ ศิริยงค์
        [697.93580285 ท115ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การพัฒนาฐานข้อมูลด้านพลังงานสำหรับอาคารโดยใช้วิธีแผนที่พลังงานแบบตาราง 

    an image  ธารทอง กุลวงศ์วิทย์
        [384.535 ธ521ป] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

    an image  ธิติมา แก้วบพิธ
        [658.785 ธ588ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การคัดเลือกให้ผู้บริการทางด้านโลจิสติกส์ของบริษัทเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ โดยใช้เทคนิควิเคราะห์แบบมีลำดับขั้น

    an image  นพพันธ์ เลิศศุภวารี
        [302.2340835 น177ก] Full Text
        การศึกษาพฤติกรรมการใช้และผลกระทบจากการเล่มเกมออนไลน์ ตามความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี 

    an image  นวลสวาท ศุขกาย
        [384.3 น348ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาการยอมรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามความคิดเห็นของพนักงานบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  นิธิ เพชรเรืองทอง
        [384.3 น612ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  นิเวศ ยอดมิ่ง
        [384.54 น677ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาปัญหาคลื่นความถี่รบกวนระหว่างกันของวิทยุสมัครเล่น 

    an image  บุญฤทธิ์ ชมสุทธา
        [005.8 บ552ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สาย กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

    an image  ประยุทธ์ ฤทธิเดช
        [697.93 ป364ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาการใช้พลังงานทางอ้อมในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มีการเดินท่อยาว

    an image  พงศกร แก้วจันทร์เหนือ
        [384.54 พ112ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาปัญหาคลื่นความถี่รบกวนของวิทยุชุมชน ต่อการควบคุมจราจรทางอากาศของวิทยุการบิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

    an image  พิษณุ นิ่มครุธ
        [384.3 พ764ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การเปรียบเทียบการใช้บริการ CAT Internet Service ของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำแนกตามผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา : สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันตก

    an image  ไพฑูรย์ นามเสนา
        [004.66 พ975ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การสื่อสารข้อมูลแบบกลุ่ม กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

    an image  มงคลชัย เทพมง
        [384.65 ม115ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาระบบ NMS (Network Management System) เพื่อลดปัญหาเหตุขัดข้องการให้บริการของชุมสาย DLC (Digital Loop Carrier)

    an image  รพี อุดมทรัพย์
        [658.4013 ร145ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การปรับปรุงการให้บริการในแผนอายุรกรรมหัวใจโดยใช้แบบจำลองช่วยในการตัดสินใจ

    an image  วรนล สายทวี
        [384.535 ว213ป] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการเสริมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

    an image  วิเชษฐ์ ลี้สกุล
        [696 ว558ต] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ความคิดเห็นของผู้ใช้อาคารที่มีต่อระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารโทรคมนาคม 30 ชั้น กสท. 

    an image  สมเกียรติ สุขุมพันธ์
        [333.7932 ส232ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

    an image  สราวุฒิ พึ่งพงษ์
        [363.377 ส354ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ความคิดเห็นและความต้องการมีส่วนร่วมของบุคลากร ต่อแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินประจำปี ของสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. (วังน้อย)

    an image  สร้างรัฐ หัตถวงษ์
        [384.5 ส349ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาพฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นที่มีต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย กรณีศึกษา : นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  

    an image  สิทธิกร กังสดาลย์
        [384.3309594 ส721ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาความเป็นไปได้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อการให้บริการอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษา การให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านเทคโนโลยี Wimax และ WiFi Mesh Network

    an image  สุธิชัย ลัดดางาม
        [384.54 ส784ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาปัญหาคลื่นความถี่รบกวนของวิทยุชุมชนต่อรายการโทรทัศน์

    an image  สุเมธ สุขสวัสดิ์
        [384.3 ส843ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเลือกผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  สุรพงษ์ เอี่ยมขอพึ่ง
        [697.9358 ส852ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงานสำหรับอาคารเอนกประสงค์ขนาดใหญ่

    an image  เหล็กกล้า ศรีสุริยชัย
        [005.74068 ห733ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการซ่อมบำรุงของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : กรณีศึกษา อาคารสัจจา เกตุทัต 

    an image  อดุลย์ นงภา
        [658.785 อ133บ] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        แบบจำลองสถานการณ์เพื่อประเมินและปรับปรุงระบบการตรวจสอบรถในคลังสินค้าของบริษัทผลิตรถยนต์ 

    an image  อนุชา คงกล้า
        [384.54524 อ187ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษารูปแบบการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุของภาคเอกชน