หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2550

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  ธนสักก์ ผิวหอม
        [วพ384.3 ธ157ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ต ADSL ของผู้ใช้บริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด

    an image  ผกามาศ ภูมิสุราษฎร์
        [วพ620.0046 ผ115ก] Full Text
        การบำรุงรักษาเชิงป้อนกันเพื่อลดปัญหาสถานีฐานไม่สามารถให้บริการได้ของโทรศัพท์ระบบ WLL (Wireless Local Loop) 

    an image  พงษ์สุดา สังข์ศรี
        [วพ384.3 พ164ค] Full Text
        ความพึงพอใจของผู้ค้าที่มีต่อการเป็นผู้ให้บริการตลาดทางการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

    an image  ไพศาล ดุษฎีวุฒิกุล
        [วพ658.40355 พ996ก] Full Text
        การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกและกำหนดกลยุทธ์ให้กับอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งของไทย 

    an image  เมทินี พูลช่วย
        [วพ338.47629287 ม729ก] Full Text
        การศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนที่แท้จริงของการทำธุรกิจตัวแทนซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์

    an image  โสภณ คงมา
        [วพ384.64 ส979พ]
Full Text
        พฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศของผู้ใช้บริการ 001 และ 009 ของบจม. กสท โทรคมนาคม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  อรพินท์ ศรีจิรสโรช
        [วพ384.028546 อ335ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการเฟรมลิงค์ขององค์กรธุรกิจภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 

งานค้นคว้าอิสระ

    an image  กฤษฎา แก้วผุดผ่อง
        [005.8 ก279ร] Full Text
        ระบบต้นแบบการจัดการความเสี่ยงสำหรับทรัพย์สินสารสนเทศในองค์กรตามมาตรฐานสากล BS 7799 กรณีศึกษา : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล

    an image  อริสรา สิงหะเนติ
        [005.74 อ398ร] Full Text
        ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของการประปานครหลวง กรณีศึกษา : สำนักงานประปาสาขานนทบุรี

 

สารนิพนธ์

    an image  เกรียงไกร หรรษคุณาฒัย
        [384.30285 ก767ก] Full Text
        การนำฟรีซอฟต์แวร์มาใช้แทนซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ในองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม

    an image  ชลนาถ อินทรกำแหง
        [384.3 ช224พ] Full Text
        พฤติกรรมใช้ระบบอินทราเน็ตสำหรับพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษาพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ 

    an image  ชาลี อิศรางกูร ณ อยุธยา
        [384.3 ช527ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษา ในพื้นที่หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

    an image  ดวงแข จรรยาศักดิ์
        [384.043 ด155ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

    an image  เตชะธร สุขชัยศรี
        [697.93 ต675ก] Full Text
        การควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบระบบทำน้ำเย็นส่วนกลาง ระบายความร้อนด้วยน้ำในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมต่ำ 

    an image  นพรัตน์ บุญรอด
        [384.33 น184ค] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง : กรณีศึกษาภาคขายและบริการนครหลวงที่ 2 ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

    an image  นรสิงห์ มั่นเขตรวิทย์
        [333.7916 น225ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        กรณีศึกษาการอนุรักษ์พลังงานอาคารเรียน 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

    an image  นวัฒน์ พรมขันตี
        [697.93 น352ก] Full Text
        การจัดการและวางแผนพลังงานในระบบปรับอากาศของอาคาร ทีโอที  

    an image  ภักดี เทียบเพชร
        [384.3 ภ315ก] Full Text
        การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษาสำนักงานบริการลูกค้า กสท ขอนแก่นต่อการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซีดีเอ็มเอ (CDMA)

    an image  ภานุ อ่อนผัน
        [384 ภ446ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตตอล ประเภท Primary Rate Interface กรณีศึกษา ผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ภาคขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

    an image  มาโนชญ์ บินไกรมาท์
        [697.93 ม456ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การจัดการการใช้งานในระบบปรับอากาศกับภาระการใช้งานที่เหมาะสมของอาคารสำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย  

    an image  วัชระ จำปาดิษฐ์
        [333.796316 ว382ก] Full Text
        การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการพลังงานในอาคารโรงแรมโดยวิธีแผนที่พลังงาน

    an image  วีระเวชช ปลื้มถนอม
        [384.3 ว848ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาความพึงพอใจต่อการบริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม iPSTAR ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษา การให้บริการ BroadBand Internet ในโครงการโรงเรียนในฝัน

    an image  ศุภรดา อินทฤกษ์
        [384.64 ศ714ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานมาให้บริการในโครงการบ้านจัดสรร : กรณีศึกษา บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) 

    an image  สาโรช ชุ่มเรืองศรี
        [696 ส684ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การประเมินสถานการณ์การควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาลในอาคารที่พักอาศัยรวม 

    an image  สืบศักดิ์ พลากำแหง
        [693.893 ส736ก] Full Text
        กรณีศึกษาผลกระทบของความชื้นที่มีต่ออาคารโบราณ 

    an image  สุชีรา บุญฤทธิ์
        [384.64 ส786ก] Full Text
        ารเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของระบบโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    an image  อนุชา คุณทะวงษ์
        [697.93 อ187ก] Full Text
        การจัดการปรับปรุงระบบปรับอากาศเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยเปลี่ยนระบบปรับ อากาศแบบหน่วยเดียวชนิดแยกส่วนเป็นแบบส่วนกลางชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อาคาร 1,2,3 และ 4)