หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2549

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  กิตติคุณ อภินันทนพงศ์
        [วพ620.1924 ก673กFull Text
        การศึกษาหาอุณหภูมิที่เหมาะสมของเร่ซิ่นในการผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าเพื่อรองรับเทคโนโลยีการใช้สารทดแทนตะกั่ว

    an image  ทนงศักดิ์ ภูมิอาจ
        [วพ697.93 ท115กFull Text
        การศึกษาผลการใช้พลังงานทางอ้อมของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน 

    an image  ธนกฤต แก้วนุ้ย
        [วพ658.53 ธ132กFull Text
        การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็ก

    an image  บรรจบ ช่ำชอง
        [วพ005.74068 บ149ก] Full Text
        การจัดการฐานข้อมูลหอพักนักศึกษา เพื่อช่วยในการตัดสินใจโดยใช้โปรแกรม Arcview GIS กรณีศึกษา : เขตพื้นที่บริเวณรอบมหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    an image  พงสกร ศรีทองคำ
        [วพ658.787 พ165ว] Full Text
        วิธีการหาคำตอบที่เหมาะสมโดยประมาณสำหรับปัญหาปริมาณการสั่งซื้อหรือผลิตแบบประหยัดของสินค้าคงคลังหลายชนิดที่มีข้อจำกัดเชิงสมรรถภาพร่วมกัน

    an image  พีรพันธุ์ คงเจริญ
        [วพ621.3815480285 พ793ก] Full Text
        การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนื่องมาจากอุปกรณ์หลักในเครื่องทดสอบ 

   an image  ยุทธศาสตร์ พลทามูล
        [วพ620.0044 ย365ก] Full Text
        การปรับปรุงความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

    an image  สุกัญญา แซ่ล้อ
        [วพ333.7916 ส739ก] Full Text
        การศึกษาพฤติกรรมตอบสนองต่อมาตรการจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงาน

    an image  สุนิสา อยู่เยาว์
        [วพ384.30285 ส818ป] Full Text
        ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ต่อการนำโปรแกรม SAP R/3 มาใช้ในระบบบัญชีลูกหนี้ 

    an image  สุรพงษ์ หว่างเจริญศักดิ์
        [วพ384.3 ส852ก] Full Text
        การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่ยอมรับได้และความคาดหวังของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

    an image  อภิวัฒน์ ตรีเพ็ชรา
        [วพ658.15520285 อ266ก] Full Text
        การพัฒนาโปรแกรมคำนวณต้นทุนการผลิตและเวลาที่ใช้ผลิตสำหรับโรงงานผลิตกางเกงยีนส์สำเร็จรูป
 

สารนิพนธ์

    an image  ชาติชาย ช่ำชองยนต์
        [384.64 ช518ค] Full Text
        ความพึงพอใจการใช้บริการโทรศัพท์ตู้สาขาระบบอัตโนมัติของพนักงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

    an image  ทรงยศ จันทรา
        [384.64 ท143ก] Full Text
        การวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในประเทศ ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

    an image  ประสาร นุชพงษ์
        [384.3 ป411พ] Full Text
        พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

    an image  ประเสริฐ แซ่อึ๊ง
        [384.535 ป418พ] Full Text 
        พฤติกรรมการใช้บริการเสริมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

    an image  พัชรา แตงนาค
        [384.3 พ517ก] Full Text
        การศึกษาแนวทางการเชื่อมต่อโครงข่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL ที่ไม่มีโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน

    an image  พิศมัย เหล็กกล้า
        [384.535 พ751พ] Full Text
        พฤติกรรมเจ้าหน้าที่โครงการที่มีผลต่อการบริหารโครงการโทรคมนาคมขนาดใหญ่กรณีศึกษา: โครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA2000-1x ในส่วนภูมิภาคของ บมจ.กสท โทรคมนาคม

   an image  ไวบูลย์ ชาญเชี่ยว
        [384.3068 ว971ก] Full Text
        การจัดการจราจรของระบบงานให้เหมาะสมกับเครือข่ายบริเวณกว้างขององค์กรกรณีศึกษา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

    an image  สิงห์ชัย กิจพิทักษ์
        [658.4038011 ส717ก] Full Text
        การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา : กองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาล 

    an image  สุทัศน์ เลิศนภาพรรณ
        [384.6 ส778ก] Full Text
        การบริหารจัดการลงทุนในระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วระหว่างประเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)