หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2551-2553

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


พ.ศ.2551

    an image  กมล สดมณี
        [วพ356.10683 ก134ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของทหารในสังกัด กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ 

    an image  ชนนิกานต์ ไทยประยูร
        [วพ658.38 ช133ค] Full Text
        ความพึงพอใจต่อสวัสดิการของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงแรมชั้นพิเศษเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ทิพย์รัตน์ ภักดีกุล
        [วพ355.332 ท466ป] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของนายทหารชั้นประทวนชาย สังกัดกรมการข่าวทหาร กองบัญชาการทัพไทย

    an image  เบญจวรรณ นิวาศานนท์
        [วพ352.140683 บ788ก] Full Text
        การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

    an image  อุดม สุขทอง
        [วพ658.312404 อ786ก] Full Text
        การเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมด้วยกิจกรรมลูกเสือ กรณีศึกษา : ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา

 

พ.ศ.2552

    an image  กุลธิดา เสงคิสิริ
        [วพ332.17 ก726ค] Full Text
        ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา สาขาสะพานใหม่ ดอนเมือง

 

พ.ศ.2553

    an image  จักรกฤช จงกลกิจ
        [วพ363.22 จ215คFull Text

        คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานด้านข่าวกรองของข้าราชการตำรวจในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง