หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2547

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ บทคัดย่อ เพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่อ หรือคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูปแบบ และผู้ใช้บริการสามารถก๊อปปี้ เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 405 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


พ.ศ.2547

    an image  กริชนันท์ อินชู
        [364.43 ก244ก] บทคัดย่อ
        การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตความรับผิดชอบสถานีตำรวจภูธร อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [สารนิพนธ์]

    an image  กฤตธี ภักดี
        [658.314 ก274ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของสมาชิกในองค์การ : กรณีศึกษาสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [สารนิพนธ์]

    an image  ขนิษฐา ป่าตาล
        [368.384 ข226ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อนโยบายประกันภัยเอื้ออาทร : กรณีศึกษาประชาชนในเขตจังหวัดนนทบุรี [สารนิพนธ์] 

    an image  เขมชาติ พงษ์โสภณ
        [364.153 ข636ม] บทคัดย่อ
        มาตรการที่ชุมชนใช้ในการป้องกันอาชญากรรมทางเพศ : กรณีศึกษาชุมชนคลองเตย [สารนิพนธ์]

    an image  จินดารัตน์ สิงห์โต
        [361.8 จ475ก] บทคัดย่อ
        การวิเคราะห์ผลกระทบของกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อคุณภาพชีวิต สมาชิกกองทุนหมู่บ้านศึกษาเฉพาะกรณี กองทุนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ที่ 7-ฉิมพลี ชุมชนริมทางรถไฟชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร [สารนิพนธ์]

    an image  ชาย ชินะไพโรจน์
        [332.32 ช523ค] บทคัดย่อ
        ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ : กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด [สารนิพนธ์] 

    an image  ฐิติ ลาภอนันต์
        [352.73 ฐ331ก] บทคัดย่อ
        การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการจัดการกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษาเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ [สารนิพนธ์]

    an image  ณฤทธิ์ เจริญครองสกุล
        [355.1 ณ253ก] บทคัดย่อ
        การศึกษาความพึงพอใจในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับผลการปฏิบัติงานของทหารกองประจำการ : กรณีศึกษากรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 [สารนิพนธ์]

    an image  ณัฐกร พุ่มกุมาร
        [658.31422 ณ321ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ กรณีศึกษากองควบคุมจราจรทางอากาศ : บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด [สารนิพนธ์] 

    an image  ณัฐนันท์ หาญณรงค์
        [352.66 ณ331ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของพยาบาล : กรณีศึกษาสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข [สารนิพนธ์]

    an image  ดวงชีวัน ใจกล้า
        [307.16 ด167ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารและการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ แขวงอนุสาวรีย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร [สารนิพนธ์]

    an image  ตรีนภา คธาวุธ
        [364.36 ต184ก] บทคัดย่อ
        การศึกษาปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา [สารนิพนธ์] 

    an image  นภสร รังสิมันต์รัตน์
        [352.14 น195ก] บทคัดย่อ
        การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี [สารนิพนธ์]

    an image  นัฏฐ์ โกมุทธพงศ์
        [363.2 น387ท] บทคัดย่อ
        ทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น [สารนิพนธ์]

    an image  นิธิศ มดิศร
        [355.61 น614ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร : กรณีศึกษาสำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก [สารนิพนธ์]

    an image  บรรจง ทาไธสง
        [352.669 บ146ค] บทคัดย่อ
        ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ของกระทรวงยุติธรรม [สารนิพนธ์]

    an image  บุญณรงค์ งามสอาด
        [658.314 บ445ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของสมาชิก : กรณีศึกษาพนักงานส่วนงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [สารนิพนธ์]

    an image  ประจักษ์ อุดหนุน
        [323.042 ป223ก] บทคัดย่อ
        การศึกษาเจตคติของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยสายเคเบิลใต้น้ำ : กรณีศึกษา เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี [สารนิพนธ์]

    an image  ปฤณ เดชวิเศษ
        [363.44 ป478ก] บทคัดย่อ
        การวิเคราะห์กระบวนการเข้าสู่การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ของหญิงและเด็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านเกร็ดตระการ [สารนิพนธ์] 

    an image  ปัญญา กุลไทย
        [363.23 ป524ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการนำนโยบายการจัดระเบียบสังคมไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจนครบาลชนะสงค์ [สารนิพนธ์]

    an image  ปิยมิตร วิภาตะศิลปิน
        [363.2332 ป619ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพจิตและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร : กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง [สารนิพนธ์]

    an image  พรทิพย์ วรรณถนอม
        [352.6 พ239ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดและผลกระทบต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร : กรณีศึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล [สารนิพนธ์]

    an image  พัชรา ตระกูลสิริพันธุ์
        [352.66 พ517ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน กรณีศึกษา สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ [สารนิพนธ์]

    an image  พัสน์นันท์ ไพรีเกรง
        [352.44 พ587ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา : กรณีศึกษาผู้ซื้อสลากในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร [สารนิพนธ์]

    an image  มัลลิกา เจริญพานิช
        [338.925 ม377ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการยอมรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษาพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคในสำนักงานใหญ่ [สารนิพนธ์] 

    an image  ราชิต คล้ายวัน
        [371.1 ร435ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการการพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการครูในระบบปฏิรูปการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย [สารนิพนธ์]

    an image  รุ่งฤดี กิจควร
        [วพ658.4092 ร637ผ] บทคัดย่อ Full Text
        ผลกระทบของรูปแบบภาวะผู้นำและรูปแบบภาวะผู้ตามต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน : กรณีศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด

    an image  วิโรจน์ ลังเดช
        [363.23 ว712ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน [สารนิพนธ์] 

    an image  ศาสตรา อ่อนรัศมี
        [363.20683 ศ376ข] บทคัดย่อ
        ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีกองกำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ [สารนิพนธ์]

    an image  ศุภชาติ พันธุมณี
        [363.20683 ศ684ก] บทคัดย่อ
        การศึกษาปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ : กรณีศึกษากองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [สารนิพนธ์]

    an image  ไศลทิพย์ เชื้อเอี่ยม
        [362.173 ศ953ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ต้องขังป่วยในการให้บริการของพยาบาล : กรณีศึกษาทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ [สารนิพนธ์]

    an image  สมศักดิ์ ประจันตวนิช
        [658.402 ส282ว] บทคัดย่อ
        วัฒนธรรมองค์การกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานยาสูบ : กรณีศึกษาโรงงานยาสูบสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ [สารนิพนธ์]

    an image  สมศักดิ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์
        [333.31 ส283ก] บทคัดย่อ
        การศึกษาปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน : กรณีศึกษาในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี [สารนิพนธ์]

    an image  อดุลย์ สิทธิกุล
        [352 อ134ท] บทคัดย่อ
        ทัศนคติของข้าราชการที่มีผลต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการต่อองค์การและการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาข้าราชการสำนักงานราชเลขาธิการ [สารนิพนธ์]

    an image  อมรินทร์ ขวยสุธานี
        [658.8342 อ295ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ในห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน [สารนิพนธ์]

    an image  อิสระ น้อยพร
        [363.283 อ764ก] บทคัดย่อ
        การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในสถานทูต : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจงาน 2 กองกับการ 2 กองตำรวจสันนิบาล 2 สำนักงานตำรวจสันติบาล [สารนิพนธ์]

    an image  อุษณี ทองโขนง
        [658.314 อ863ก] บทคัดย่อ
        การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับขวัญของพนักงานในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฉพาะส่วนกลาง [สารนิพนธ์]

    an image  เอนก ปราบพาลา
        [658.31422 อ893ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง [สารนิพนธ์]