หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2546

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  จรวยพร บุญน้อม
        [658.314 จ153ป] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

    an image  จินดา เสกสรรค์วิริยะ
        [354.339 จ469ป] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำโครงการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและโรคพิษสุนัขบ้าในกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติ 

    an image  จิระพงษ์ ตั้งติยะพันธ์
        [338.642 จ518ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาปัจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพช่างทำเครื่องปั้นดินเผา : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

    an image  จุณทิชา ช่วงอรุณ
        [658.404 จ632ค] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ JJ OTOP center

    an image  จุลดา พึ่งพูลผล
        [363.728068 จ658ปบริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดเก็บขยะของสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาสำนักงานเขตหลักสี่

    an image  เจริญพงษ์ ขันติโล
        [363.2 จ736ค] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

    an image  ดารณี นิ่มประเสริฐ
        [378.19871 ด422ท] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ทัศนคติของนิสิตที่มีต่อบริการของหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

    an image  ทนงศักดิ์ รองทิม
        [355.411071 ท115ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การประเมินผลประสิทธิผลของหลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงของโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

    an image  ธรรมรัตน์ กิตติรัฐกรณ์
        [363.2068 ธ353ส] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        สำรวจความเห็นการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล

    an image  ธรรศกร ก้อนทอง
        [363.2 ธ369ค] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการโครงการฝากบ้านกับตำรวจ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนนทบุรีในช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2547

    an image  ธัญพร ทองปาน
        [352.13 ธ468ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ : การรับรู้และความคาดหวังของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนนทบุรี

    an image  ธีรยุทธ ใหม่แปง
        [363.25 ธ641ป] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจนครบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีความคิดเห็นของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 2

    an image  นภัสวรรณ ชาญณรงค์
        [658.406 น195ค] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการองค์การของฝ่ายปฏิบัติการโทรคมนาคมบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษาพนักงานกองปฏิบัติการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

    an image  นภาชนก สุขเสือ
        [364.36 น196ป] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการบำบัดแก้ไขและฟื้นฟูเด็กและเยาวชนกระทำผิดตามแนวคิดชุมชนบำบัด : กรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี 

    an image  บงกช ซี่โฮ่
        [354.4 บ113ค] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการกรณีศึกษา : งานแผนงานและประเมินผลศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

    an image  ปราโมทย์ กลิ่นลำดวน
        [370.154 ป451ป] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดดอกไม้ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

    an image  ปาจรีย์ เทพศิริ
        [658.8 ป542ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขตตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

    an image  เผชิญ หุนตระนี
        [364.1323 ผ751ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาการทุจริตการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง : สาเหตุสำคัญและยุทธศาสตร์หลักในการแก้ปัญหา

    an image  ไพศาล คำมณี
        [338.925 พ996ป] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในการยอมรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษาพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน [กองบริการผู้ใช้ไฟฟ้า]

    an image  ไพศาล วรพัทโรภาส
        [352.66 พ997ป] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ : กรณีศึกษาสำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการขนส่งทางอากาศ กรมการขนส่งทางอากาศ

    an image  วาสนา องค์วงศ์สกุล
        [658.4092 ว491ร] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        รูปแบบภาวะผู้นำกับความพึงพอใจในงานและความภักดีต่อองค์การ

    an image  วิรัตน์ นาคจู
        [355.61 ว691ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทัพบก : กรณีศึกษาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

    an image  ศุภักษร รักสัตย์
        [658.314 ศ735ป] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในวิสาหกิจขนาดย่อม : กรณีศึกษาบริษัท เดอะ แทรเวล ทีม จำกัด  

    an image  สริญญา เขียวสอาด
        [658.3125 ส356ป] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

    an image  สุชาติ เงินสุข
        [354.968 ส761ป] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานกรณีศึกษาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ  

    an image  สุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ
        [338.925 ส777ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษาการวิเคราะห์การรับรู้และความคาดหวังของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

    an image  สุภาพรรณ จีระเศรษฐ
        [352.63 ส838ค] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร [กรณีศึกษาเขตสาทร]

    an image  เสนาะ หาวัตร
        [352.66 ส915ว] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        วิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อขวัญในการปฏบัติงานของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ : กรณีศึกษาข้าราชการในสังกัดเรือนจำกลางบางขวาง

    an image  อัจจิมา กุลศักดา
        [658.8342 อ496ค] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ความพึงพอใจของผู้โดยสาร/ผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสายการบินเอกชน : กรณีศึกษาสายการบินพีบีแอร์เฉพาะการบินภายในประเทศ

    an image  อารยา กำปั่นทอง
        [354.3424 อ653ค] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ความพร้อมของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน กรณีศึกษาโครงการนำร่องจังหวัดแพร่ สุโขทัย มหาสารคาม สกลนคร ระยอง ราชบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช