หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2546

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ บทคัดย่อ เพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่อ หรือคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูปแบบ และผู้ใช้บริการสามารถก๊อปปี้ เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 405 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


พ.ศ.2546

    an image  จรวยพร บุญน้อม
        [658.314 จ153ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา [สารนิพนธ์]

    an image  จินดา เสกสรรค์วิริยะ
        [354.339 จ469ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำโครงการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและโรคพิษสุนัขบ้าในกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติ [สารนิพนธ์] 

    an image  จิระพงษ์ ตั้งติยะพันธ์
        [338.642 จ518ก] 
        การศึกษาปัจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพช่างทำเครื่องปั้นดินเผา : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [สารนิพนธ์]

    an image  จุณทิชา ช่วงอรุณ
        [658.404 จ632ค] บทคัดย่อ
        ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ JJ OTOP center [สารนิพนธ์]

    an image  จุลดา พึ่งพูลผล
        [363.728068 จ658ป
        ปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดเก็บขยะของสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาสำนักงานเขตหลักสี่ [สารนิพนธ์]

    an image  เจริญพงษ์ ขันติโล
        [363.2 จ736ค] บทคัดย่อ
        ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง [สารนิพนธ์]

    an image  ดารณี นิ่มประเสริฐ
        [378.19871 ด422ท] บทคัดย่อ
        ทัศนคติของนิสิตที่มีต่อบริการของหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก [สารนิพนธ์]

    an image  ทนงศักดิ์ รองทิม
        [355.411071 ท115ก] บทคัดย่อ
        การประเมินผลประสิทธิผลของหลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงของโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก [สารนิพนธ์]

    an image  ธรรมรัตน์ กิตติรัฐกรณ์
        [363.2068 ธ353ส] บทคัดย่อ
        สำรวจความเห็นการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล

    an image  ธรรศกร ก้อนทอง
        [363.2 ธ369ค] บทคัดย่อ
        ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการโครงการฝากบ้านกับตำรวจ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนนทบุรีในช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2547 [สารนิพนธ์]

    an image  ธัญพร ทองปาน
        [352.13 ธ468ก] บทคัดย่อ
        การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ : การรับรู้และความคาดหวังของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนนทบุรี [สารนิพนธ์]

    an image  ธีรยุทธ ใหม่แปง
        [363.25 ธ641ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจนครบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีความคิดเห็นของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 [สารนิพนธ์]

    an image  นภัสวรรณ ชาญณรงค์
        [658.406 น195ค] บทคัดย่อ
        ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการองค์การของฝ่ายปฏิบัติการโทรคมนาคมบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษาพนักงานกองปฏิบัติการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ [สารนิพนธ์]

    an image  นภาชนก สุขเสือ
        [364.36 น196ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการบำบัดแก้ไขและฟื้นฟูเด็กและเยาวชนกระทำผิดตามแนวคิดชุมชนบำบัด : กรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี [สารนิพนธ์] 

    an image  บงกช ซี่โฮ่
        [354.4 บ113ค] บทคัดย่อ
        ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการกรณีศึกษา : งานแผนงานและประเมินผลศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ [สารนิพนธ์]

    an image  ปราโมทย์ กลิ่นลำดวน
        [370.154 ป451ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดดอกไม้ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร [สารนิพนธ์]

    an image  ปาจรีย์ เทพศิริ
        [658.8 ป542ก] บทคัดย่อ
        กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขตตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม [สารนิพนธ์] 

    an image  เผชิญ หุนตระนี
        [364.1323 ผ751ก] บทคัดย่อ
        การศึกษาการทุจริตการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง : สาเหตุสำคัญและยุทธศาสตร์หลักในการแก้ปัญหา [สารนิพนธ์]

    an image  ไพศาล คำมณี
        [338.925 พ996ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในการยอมรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษาพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน [กองบริการผู้ใช้ไฟฟ้า] [สารนิพนธ์]

    an image  ไพศาล วรพัทโรภาส
        [352.66 พ997ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ : กรณีศึกษาสำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการขนส่งทางอากาศ กรมการขนส่งทางอากาศ [สารนิพนธ์]

    an image  วาสนา องค์วงศ์สกุล
        [658.4092 ว491ร] บทคัดย่อ
        รูปแบบภาวะผู้นำกับความพึงพอใจในงานและความภักดีต่อองค์การ [สารนิพนธ์]

    an image  วิรัตน์ นาคจู
        [355.61 ว691ก] บทคัดย่อ
        การศึกษาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทัพบก : กรณีศึกษาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก [สารนิพนธ์]

    an image  ศุภักษร รักสัตย์
        [658.314 ศ735ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในวิสาหกิจขนาดย่อม : กรณีศึกษาบริษัท เดอะ แทรเวล ทีม จำกัด [สารนิพนธ์] 

    an image  สริญญา เขียวสอาด
        [658.3125 ส356ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด [สารนิพนธ์]

    an image  สุชาติ เงินสุข
        [354.968 ส761ป] บทคัดย่อ
        ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานกรณีศึกษาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ [สารนิพนธ์] 

    an image  สุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ
        [338.925 ส777ก] บทคัดย่อ
        การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษาการวิเคราะห์การรับรู้และความคาดหวังของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย [สารนิพนธ์]

    an image  สุภาพรรณ จีระเศรษฐ
        [352.63 ส838ค] บทคัดย่อ
        ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร [กรณีศึกษาเขตสาทร] [สารนิพนธ์]

    an image  เสนาะ หาวัตร
        [352.66 ส915ว] บทคัดย่อ
        วิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อขวัญในการปฏบัติงานของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ : กรณีศึกษาข้าราชการในสังกัดเรือนจำกลางบางขวาง [สารนิพนธ์] 

    an image  อัจจิมา กุลศักดา
        [658.8342 อ496ค] บทคัดย่อ
        ความพึงพอใจของผู้โดยสาร/ผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสายการบินเอกชน : กรณีศึกษาสายการบินพีบีแอร์เฉพาะการบินภายในประเทศ [สารนิพนธ์]

    an image  อารยา กำปั่นทอง
        [354.3424 อ653ค] บทคัดย่อ
        ความพร้อมของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน กรณีศึกษาโครงการนำร่องจังหวัดแพร่ สุโขทัย มหาสารคาม สกลนคร ระยอง ราชบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช [สารนิพนธ์]