หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2552

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กัญญรัตน์ อ่อนศรี
        [วพ658.4038 ก382ก] Full Text
        การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี  

    an image  ชญานิษฐ์ สุนนท์ชัย
        [วพ658.8342 ช112ป] Full Text
        ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมแคลเซียมสูงในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  ณัฐชัย อู่ใหม่
        [วพ658.314 ณ328ล] Full Text
        ลักษณะงาน บรรยากาศในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การ : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาพลับพลาไชย

    an image  เรวัตร์ เลยหยุด
        [วพ658.802 ร769ค] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  รุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง
        [วพ658.8342 ร653ป] Full Text
        ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารไทยของผู้บริโภค กรณีศึกษาเขต Miami-Dade Country มลรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา

    an image  วิภารัตน์ ศรีนาวา
        [วพ338.4791 ว654ค] Full Text
        ความคิดเห็นต่อนโยบายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

    an image  ศศิภา แก้วหนู
        [วพ658.827 ศ293ค] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        คุณภาพการให้บริการและการตระหนักรู้ต่อตราสินค้าเลย์