หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2551

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  ชมพูนุท สุบรรณรักษ์
        [วพ658.314 ช172ค] Full Text
        ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการประปานครหลวง

    an image  ณภัทร ศรียาภัย
        [วพ658.8342 ณ161ป] Full Text
        ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
 

    an image  บังอร อยู่ฉ่ำ
        [วพ658.314 บ249ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ การประปานครหลวง

    an image  ปริวัชร วัชรวิภา
        [วพ352.66 ป461ค] Full Text
        ความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การของข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทย

    an image  พัชรพล ตุลยนิษกะ
        [วพ658.8342 พ516ค] Full Text
        การศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อการใช้บริการรีสอร์ทขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา  

    an image  พันนิพา สุขผึ้ง
        [วพ352.6 พ574ว] Full Text
        วัฒนธรรมองค์การของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามความคิดเห็นของข้าราชการในสังกัด

    an image  ภาณุพงษ์ ฤทธิ์สมจิต
        [วพ658.562 ภ432ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานการผลิตตามแนวคิด Six Sigma : กรณีศึกษา บริษัท คิว ดี พี (ประเทศไทย) จำกัด 
 

    an image  สุวิจักขณ์ แผ่นสุวรรณ
        [วพ382.9593051249 ส876ก] Full Text
        การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของไทยกับมูลค่าการส่งออกและนำเข้า 10 รายการแรกของไทยกับเขตเศรษฐกิจไต้หวัน