หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2550

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  ขวัญธิดา สุทธิพิทักษ์
        [วพ354.73 ข268ก] Full Text
        การศึกษาการจัดองค์การของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

    an image  จรัสศรี เพ็ชรเย็น
        [วพ378.173 จ161ค] Full Text
        ความคิดเห็นต่อการใช้และความถี่ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    an image  จิตฎภัทร์ ว่องพิทรูมานะชัย
        [วพ658.8342 จ398ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ (SUV) ยี่ห้อฟอร์ดในกรุงเทพมหานคร

    an image  ธนากร ประสาทแก้ว
        [วพ658.8342 ธ231ป] Full Text
        ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ำมันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ธรรมฤทธิ์ ศริ
        [วพ658.1526 ธ363ป] Full Text
        ปัจจัยที่ส่งผลต่อการชำระหนี้ไม่ตรงกำหนดของผู้ใช้บริการเงินสดชนิดไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  นวลพงศ์ เสือแก้ว
        [วพ338.4791 น331ก] Full Text
        การจัดการตามมาตรฐานธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  นิตยา สุภาภรณ์
        [วพ647.94 น578ก] Full Text
        กลยุทธ์การจัดการธุรกิจโรงแรมในเกาะสมุย 

    an image  นิรัชฎา เอี่ยมเจริญ
        [วพ658.8342 น646ก] Full Text
        การศึกษาพฤติกรรมการซื้อหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจประเภทราย 3 วัน ของผู้ซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  พัชรินทร์ โพธิวราพรรณ
        [วพ658.4063 พ523ก] Full Text
        การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานก่อนและหลังการแปลงสภาพ : กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

    an image  ภรินทร สุขีพจน์
        [วพ658.8342 ภ211พ] Full Text
        พฤติกรรมการซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  รชตวัน สุวรรณดี
        [วพ658.8342 ร122ป] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  รัชนีวรรณ พาหา
        [วพ658.8342 ร343ก] Full Text
        การศึกษาความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพเครื่องเบญจรงค์กับบุคลิกภาพผู้บริโภคในเขตภาคกลาง

    an image  วงค์เดือน หุ่นทอง
        [วพ658.8342 ว114ป] Full Text
        ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

    an image  วิละดา ชาวชื่นสุข
        [วพ658.3 ว715ก] Full Text 
        การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

    an image  วิลาวัลย์ กองสะดี
        [วพ658.827 ว719ค] Full Text 
        ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้านกยูงพระราชทาน

    an image  สมภพ จาวยนต์
        [วพ658.82 ส271ป] Full Text
        ปัจจัยที่ส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเบียร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

    an image  สามารถ ทองเผือก
        [วพ332.72 ส654ก] Full Text
        การเปรียบเทียบต้นทุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทยกับธนาคารอื่น 

    an image  อรรณนพ วิณวันก์
        [วพ387.7364 อ344ค] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ความคิดเห็นของผู้โดยสารที่มีต่อการใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

    an image  เอกสิทธิ์ รัตนพันธ์
        [วพ368.382 อ885ก] Full Text
        การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลของรัฐบาล