หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2549

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ บทคัดย่อ เพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่อ หรือคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูปแบบ และผู้ใช้บริการสามารถก๊อปปี้ เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 405 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


พ.ศ.2549

    an image  กนิษ รัตนนท์
        [วพ658.8342 ก127ป] บทคัดย่อ Full Text 
        ปัจจัยจิตวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อรถยนต์นำเข้า 

    an image  เฉลิมพล นิรมล
        [วพ658.8342 ฉ421พ] บทคัดย่อ Full Text
        พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  จริญญา มาศอรุณ
        [วพ658.834 จ164ก] บทคัดย่อ Full Text
        การตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีตามความคิดเห็นของผู้บริโภคสำหรับรถยนต์นั่ง 

    an image  จักรกฤษณ์ ปีอาทิตย์
        [วพ658.314 จ216ศ] Full Text
        ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพันธะผูกพันต่อองค์การ : กรณีการกีฬาแห่งประเทศไทย (ส่วนกลาง)

    an image  ชไมพร สุดดี
        [วพ658.8342 ช185ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  ชัฎชลิดา ไม้คง
        [วพ658.8342 ช362ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ำส้มที่มีตรายี่ห้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

    an image  ชิติพัทธ์ วรารัตน์นิธิกุล
        [วพ332.6 ช555ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงปี พ.ศ.2549 

    an image  ดวงใจ เชยสาคร
        [วพ658.8342 ด164ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อบ้านเดี่ยวของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

    an image  ธนาลักษณ์ ตันธนกุล
        [วพ658.8 ธ247ก] บทคัดย่อ Full Text
        กลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนเอกชนระดับอาชีวศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5

    an image  นงลักษณ์ ธรรมจุนเจือ
        [วพ658.406 น148ค] บทคัดย่อ Full Text
        ความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาองค์การของพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

    an image  นฤมล บัวระบัดทอง
        [วพ658.8342 น276ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าในสถานประกอบการที่มีตรายี่ห้อไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  นัฑกานต์ บำเพ็ญผล
        [วพ658.8342 น392พ] บทคัดย่อ Full Text
        พฤติกรรมมการซื้อเนื้อไก่สดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  นันทพร คชรินทร์
        [วพ658.8342 น419ก] บทคัดย่อ Full Text
        การศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทบำรุงผิวพรรณของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  นิตยา ณ มหาไชย
        [วพ658.8343 น577ก] บทคัดย่อ Full Text
        การศึกษาระดับความภักดีของสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดต่อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยตราพระอาทิตย์

    an image  ปนัดดา เสียงดัง
        [วพ658.8342 ป161พ] บทคัดย่อ Full Text
        พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเดี่ยว : ศึกษาเฉพาะลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

    an image  ปนัทดา ขาวเผือก
        [วพ382.45615321 ป161ก] บทคัดย่อ Full Text
        การศึกษาเปรียบเทียบความได้เปรียบเชิงแข่งขันของอุตสาหกรรมสมุนไพรในตลาดโลก 

    an image  ประสิทธชัย เดชขำ
        [วพ658.4012 ป411ก] บทคัดย่อ Full Text
        การจัดการเชิงกลยุทธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

    an image  ปวาฬ เพ็งชะตา
        [วพ658.8342 ป494พ] บทคัดย่อ Full Text
        พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากนกกระจอกเทศในประเทศไทย 

    an image  ปัจฉิมพร นาวีระ
        [วพ338.4779143 ป521ก] บทคัดย่อ Full Text
        การประเมินสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  ปุณณภา เหลืองวิไล
        [วพ332.673 ป659ป] บทคัดย่อ Full Text 
        ปัจจัยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดเล็กในกรอบแนวคิดของ eclectic theory

    an image  มณฑา เอมสวัสดิ์
        [วพ658.1512 ม122ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัจจัยทางธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีสำหรับการวิเคราะห์ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี 50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : เปรียบเทียบระดับการเปิดเผยข้อมูลจากดัชนีการเปิดเผยข้อมูลวิธีถ่วงน้ำหนักกับวิธีไม่ถ่วงน้ำหนัก

    an image  ยุพาพรรณ บัวสวัสดิ์
        [วพ658.8343 ย414ก] บทคัดย่อ Full Text
        การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าลูกไม้ปักในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  รวิกร วุฑฒะกุล
        [วพ658.87 ร164ก] บทคัดย่อ Full Text
        การพิจารณาจัดซื้อล้อแม็กของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

    an image  วรนุช ทรัพย์สมปอง
        [วพ332.2 ว218ก] บทคัดย่อ Full Text
        การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

    an image  วัชนันท์ ตั้งนรกูล
        [วพ658.406 ว376ก] บทคัดย่อ Full Text
        การรับรู้ที่เป็นอยู่จริงกับความคาดหวังที่จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) 

    an image  วัชรี สุธรรม
        [วพ659.296797 ว387ภ] บทคัดย่อ Full Text
        ภาพลักษณ์โรงงานยาสูบตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  วิภาวดี คัมภีร์ทรัพย์
        [วพ658.3 ว655ค] บทคัดย่อ Full Text
        ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษาเฉพาะส่วนกลาง

    an image  ศศิวิมล สุวรรณวงษ์
        [วพ352.48 ศ311ค] บทคัดย่อ Full Text
        ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

    an image  สิทธิธัช สิมารักษ์
        [วพ658.406 ส722ค] บทคัดย่อ Full Text
        ความคิดเห็นของข้าราชการสำนักงานเลขานุการกองทัพบกที่มีต่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร 

    an image  สุธาทิพย์ โสสุทธิ์
        [วพ658.8342 ส784ค] บทคัดย่อ Full Text
        ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของนักท่องเที่ยวไทยในประเทศและต่างประเทศ 

    an image  สุมารินทร์ เจริญสวัสดิ์
        [วพ658.314 ส842ส] บทคัดย่อ Full Text
        สาเหตุและผลของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 

    an image  อดิศร อินทรทูต
        [วพ658.8342 อ128พ] บทคัดย่อ
        พฤติกรรมการใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ของผู้ใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์เขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  อมรเทพ เทพพานิช
        [วพ658.4013 อ281ค] บทคัดย่อ Full Text
      
  ความคิดเห็นของพนักงานโรงพยาบาลนนทเวชที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานภายหลังได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2000

    an image  อรมน ปั้นทอง
        [วพ658.8342 อ337ก] บทคัดย่อ Full Text
        การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 

    an image  อิสรีย์ เกียรติพิทักษ์
        [วพ658.4 อ764ค] บทคัดย่อ Full Text
        ความเป็นบรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

    an image  อุไรวรรณ โชติสิทธิฤทธิ์
        [วพ332.632 อ858ก] บทคัดย่อ Full Text
        การวิเคราะห์ผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

    an image  เอมอร เหล่าวัฒนา
        [วพ658.8342 อ911ก] บทคัดย่อ Full Text
        กระบวนการตัดสินใจซื้ออัญมณีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร