หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2549

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กนิษ รัตนนท์
        [วพ658.8342 ก127ปFull Text 
        ปัจจัยจิตวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อรถยนต์นำเข้า 

    an image  เฉลิมพล นิรมล
        [วพ658.8342 ฉ421พFull Text
        พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  จริญญา มาศอรุณ
        [วพ658.834 จ164กFull Text
        การตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีตามความคิดเห็นของผู้บริโภคสำหรับรถยนต์นั่ง 

    an image  จักรกฤษณ์ ปีอาทิตย์
        [วพ658.314 จ216ศ] Full Text
        ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพันธะผูกพันต่อองค์การ : กรณีการกีฬาแห่งประเทศไทย (ส่วนกลาง)

    an image  ชัฎชลิดา ไม้คง
        [วพ658.8342 ช362ปFull Text
        ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ำส้มที่มีตรายี่ห้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

    an image  ชิติพัทธ์ วรารัตน์นิธิกุล
        [วพ332.6 ช555ปFull Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงปี พ.ศ.2549 

    an image  นงลักษณ์ ธรรมจุนเจือ
        [วพ658.406 น148คFull Text
        ความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาองค์การของพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

    an image  นัฑกานต์ บำเพ็ญผล
        [วพ658.8342 น392พบริการเฉพาะตัวเล่ม
        พฤติกรรมมการซื้อเนื้อไก่สดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  นิตยา ณ มหาไชย
        [วพ658.8343 น577กFull Text
        การศึกษาระดับความภักดีของสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดต่อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยตราพระอาทิตย์

    an image  ปนัทดา ขาวเผือก
        [วพ382.45615321 ป161กFull Text
        การศึกษาเปรียบเทียบความได้เปรียบเชิงแข่งขันของอุตสาหกรรมสมุนไพรในตลาดโลก 

    an image  ประสิทธชัย เดชขำ
        [วพ658.4012 ป411กFull Text
        การจัดการเชิงกลยุทธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

    an image  มณฑา เอมสวัสดิ์
        [วพ658.1512 ม122ปFull Text
        ปัจจัยทางธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีสำหรับการวิเคราะห์ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี 50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : เปรียบเทียบระดับการเปิดเผยข้อมูลจากดัชนีการเปิดเผยข้อมูลวิธีถ่วงน้ำหนักกับวิธีไม่ถ่วงน้ำหนัก

    an image  ยุพาพรรณ บัวสวัสดิ์
        [วพ658.8343 ย414ก] Full Text
        การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าลูกไม้ปักในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  วรนุช ทรัพย์สมปอง
        [วพ332.2 ว218กFull Text
        การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

    an image  วัชรี สุธรรม
        [วพ659.296797 ว387ภFull Text
        ภาพลักษณ์โรงงานยาสูบตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  วิภาวดี คัมภีร์ทรัพย์
        [วพ658.3 ว655ค] Full Text
        ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษาเฉพาะส่วนกลาง 

    an image  สิทธิธัช สิมารักษ์
        [วพ658.406 ส722คFull Text
        ความคิดเห็นของข้าราชการสำนักงานเลขานุการกองทัพบกที่มีต่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร 

    an image  สุมารินทร์ เจริญสวัสดิ์
        [วพ658.314 ส842สFull Text
        สาเหตุและผลของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 

    an image  อมรเทพ เทพพานิช
        [วพ658.4013 อ281คFull Text
      
  ความคิดเห็นของพนักงานโรงพยาบาลนนทเวชที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานภายหลังได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2000

    an image  อรมน ปั้นทอง
        [วพ658.8342 อ337กFull Text
        การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 

    an image  เอมอร เหล่าวัฒนา
        [วพ658.8342 อ911ก] Full Text
        กระบวนการตัดสินใจซื้ออัญมณีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร