หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2548

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กาญจนา ชัยฤกษ์
        [วพ658.834 ก452ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม 
        การศึกษาการตลาดผักปลอดสารพิษในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    an image  กำธร ตั้งกิจวรกุล
        [วพ658.45 ก572กFull Text 
        การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการต่อพฤติกรรมการสื่อสารของผู้บังคับบัญชาระดับต้นของการประปานครหลวง [สำนักงานใหญ่] 

    an image  จารุวรรณ กมลสินธุ์
        [วพ658.40714 จ337รFull Text 
        แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 

    an image  จิตตรา หนูทอง
        [วพ658.562 จ413ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาคุณภาพผ้าไหมมัดหมี่ไทยเพื่อการส่งออก 

    an image  ชมานนท์ นาถาบำรุง
        [วพ658.87 ช182กFull Text 
        การปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิม

    an image  ชไมพร สุดดี
        [วพ658.8342 ช185ปFull Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

    an image  ชูชาติ เผ่าหนอง
        [วพ658.4012 ช648กFull Text
        กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กรณีศึกษาสินค้าเสื้อผ้า

    an image  ดวงใจ เชยสาคร
        [วพ658.8342 ด164ปFull Text
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อบ้านเดี่ยวของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

    an image  ธนาลักษณ์ ตันธนกุล
        [วพ658.8 ธ247กFull Text
        กลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนเอกชนระดับอาชีวศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 4 และ 5

    an image  นฤมล บัวระบัดทอง
        [วพ658.8342 น276ปFull Text
        ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าในสถานประกอบการที่มีตรายี่ห้อไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

    an image  นันทพร คชรินทร์
        [วพ658.8342 น419กFull Text
        การศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทบำรุงผิวพรรณของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ปนัดดา เสียงดัง
        [วพ658.8342 ป161พFull Text
        พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเดี่ยว : ศึกษาเฉพาะลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  

    an image  ปวาฬ เพ็งชะตา
        [วพ658.8342 ป494พFull Text
        พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากนกกระจอกเทศในประเทศไทย  

    an image  ปัจฉิมพร นาวีระ
        [วพ338.4779143 ป521กFull Text
        การประเมินสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  ปุณณภา เหลืองวิไล
        [วพ332.673 ป659ปFull Text 
        ปัจจัยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดเล็กในกรอบแนวคิดของ eclectic theory

    an image  ภูตรา อาแล
        [วพ658.834 ภ653กFull Text
        การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อผ้าบาติกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

    an image  รวิกร วุฑฒะกุล
        [วพ658.87 ร164กFull Text
        การพิจารณาจัดซื้อล้อแม็กของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

    an image  วัชนันท์ ตั้งนรกูล
        [วพ658.406 ว376กFull Text
        การรับรู้ที่เป็นอยู่จริงกับความคาดหวังที่จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)  

    an image  วัลภา เวชนันท์
        [วพ658.834 ว442พ] Full Text
        พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลของผู้ป่วยวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  ศศิวิมล สุวรรณวงษ์
        [วพ352.48 ศ311ค] Full Text
        ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

    an image  สุธาทิพย์ โสสุทธิ์
        [วพ658.8342 ส784คFull Text
        ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของนักท่องเที่ยวไทยในประเทศและต่างประเทศ 

    an image  อดิศร อินทรทูต
        [วพ658.8342 อ128พFull Text
        พฤติกรรมการใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ของผู้ใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์เขตกรุงเทพมหานคร

    an image  อิสรีย์ เกียรติพิทักษ์
        [วพ658.4 อ764คFull Text
        ความเป็นบรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

    an image  อุไรวรรณ โชติสิทธิฤทธิ์
        [วพ332.632 อ858กFull Text
        การวิเคราะห์ผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย