หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2547

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กานดา แตะกระโทก
        [วพ657.3 ก432กFull Text 
        การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 35 ของบริษัทที่มีการจัดการดีเด่น ประจำปี 2545-2546

    an image  จตุรภัทร สุนทรัช
        [วพ658.8342 จ141ปFull Text
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

    an image  จันทร์ทิพย์ พจนพิมล
        [วพ658.4012 จ262กFull Text 
        การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารต่อการวางแผนของบริษัท มติชน จำกัด [มหาชน]

    an image  ชลธิชา นิรามิษ
        [วพ384.6 ช224ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการใช้โทรศัพท์ทางไกลราคาประหยัด y-tel 1234

    an image  ทศธร รัศมีวงศ์
        [วพ658.834 ท236กFull Text
        การตลาดผลิตภัณฑ์ชาเขียวพร้อมดื่ม

    an image  นภาพร สีน้ำเงิน
        [วพ658.834 น197พFull Text
        พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับอัญมณีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  บุศราคัม อิ่มเอิบธรรม
        [วพ658.834 บ668ค] บริการเฉพาะตัวเล่ม 
        ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้พฤติกรรมการบริโภคอาหารชีวจิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ปราณี สีน้ำเงิน
        [วพ658.834 ป446ก] Full Text
        กระบวนการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ปรีชา ตันติรักส์
        [วพ658.403 ป467คFull Text
        ความคิดเห็นของข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือต่อการนำระบบการจัดการบนพื้นฐานของกิจกรรมมาใช้ในองค์กร

    an image  ปิยฉัตร พละวัฒนะชัยกุล
        [วพ658.834 ป618ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอันเนื่องมาจาก GMO

    an image  ภคภัค หิรัณยรัศมี
        [วพ658.402 ภ115กFull Text 
        การศึกษาความคิดเห็นด้านความพร้อมของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบล [อบต.] ต่อการรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดปริมณฑล กรุงเทพฯ 

    an image  วรา เกยุรินทร์
        [วพ658.3 ว296อFull Text
        อิทธิพลของความพยายามและความคาดหวังของพนักงานรัฐวิสาหกิจต่อผลลัพธ์ : กรณีศึกษา บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด [มหาชน] จังหวัดสงขลา

    an image  วัชรีภรณ์ พดด้วง
        [วพ338.8343 ว387ศ] Full Text
        ศึกษาความคิดเห็นต่ออิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดสินค้าเฮาส์แบรนด์ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ภาคกลางยกเว้นกรุงเทพฯ กรณีศึกษาห้างเทสโก้โลตัส

    an image  วัลลภา เกียรติกุล
        [วพ658.3254 ว448ศFull Text
        ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเป็นตัวแทนประกันชีวิต 

    an image  วิภาวี สุริโย
        [วพ658.834 ว657ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ำผัก-น้ำผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  วีระ ชัยตันติพงศ์
        [วพ658.4038011 ว841ก] Full Text
        การศึกษาความพร้อมของผู้นำเข้าในการนำระบบ EDI มาใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากร

    an image  สุดาทิพย์ โตเต็มโชคชัยการ
        [วพ658.8 ส768กFull Text 
        การศึกษาการตลาดของโรงเรียนสอนภาษาจีนในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  สุธัญญา จอห์นสัน
        [วพ658.5 ส783คFull Text
        ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย
 

    an image  สุภิญลักษณ์ ศิริวิบูลโชติ
        [วพ658.8 ส839คFull Text
        ความคิดเห็นของคนกลางต่อการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

    an image  สุมนา สุขมะโน
        [วพ658.4 ส841กFull Text
        การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารศูนย์สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  โสภา นาคสะโร
        [วพ658.4032 ส984คFull Text
        ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับต้นและพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีต่อการจัดการตามหลักการจัดการของ Henri Fayol กรณีศึกษา บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี [ประเทศไทย] จำกัด