หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2546

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กฤติกา งามกัณหา
        [วพ382.4146 ก277ปFull Text 
        ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกทุเรียน : ศึกษาจากความคิดเห็นของผู้ส่งออก

    an image  กฤษณา โชครวมชัย
        [วพ658.87 ก282กFull Text 
        การเปรียบเทียบการใช้บริการในธุรกิจค้าปลีก : ระหว่างร้านสะดวกซื้อและดิสเคานท์สโตร์ 

    an image  ขจาริน บุนนาค
        [วพ658.8342 ข138พFull Text 
        พฤติกรรมการใช้บริการเลสิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  จิรารักษ์ อินทนพิชิต
        [วพ332.456 จ538กFull Text 
        การวิเคราะห์และเปรียบเทียบสภาวะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราก่อนและหลังวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ  

    an image  ชีวนีย์ จิรภัทรภูมิ
        [วพ658.834 ช581กFull Text 
        การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวไทยที่มีต่อรูปแบบการท่องเที่ยวในประเทศ 

    an image  ณัฐชยา ยินดี
        [วพ336.36 ณ322กFull Text 
        การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการชำระหนี้ต่างประเทศระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ

    an image  ดิษพงษ์ ชัยวิชญชาติ
        [วพ332.12 ด583กFull Text 
        การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ไทยหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 

    an image  ประเสริฐ ปราศรี
        [วพ658.8343 ป421คFull Text
        ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อขนมไทยดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร  

    an image  ปิยะธิดา โสมะนันทน์
        [วพ658.8342 ป621กFull Text
        การศึกษาการบริการของสายการบินกรุงเทพ 

    an image  พระสมบัติ กันบุตร
        [วพ371.2 พ411ก
Full Text 
        การจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

    an image  เมษา เขียวยิ่ง
        [วพ658.402 ม769คFull Text 
        ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางการจัดการภายในกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด  

    an image  ศราวุฒิ สุทธิพิทักษ์
        [วพ658.8342 ศ168ค] Full Text 
        ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวไทยที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2546

    an image  สญามอ จ้อยเจริญ
        [วพ658.4 ส156คFull Text 
        ความคิดเห็นของข้าราชการต่อการประสานงานภายในกระทรวงพาณิชย์ : ศึกษาเฉพาะกรณี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

    an image  สนใจ ไทยรวมมิตร
        [วพ658.406 ส237กFull Text 
        การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการปรับโครงสร้างการบริหารองค์การของโรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

    an image  สัญชยพร อุทัยพันธุ์
        [วพ658.4 ส551บFull Text
        บทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการจังหวัดขอนแก่น

    an image  อมรรัตน์ ทับทิมทอง
        [วพ658.3 อ286กFull Text 
        การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด