หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2545

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กฤช เมฆาสุวรรณดำรง 
        [วพ658.8342 ก271ก]
Full Text
        การศึกษาการยอมรับเครื่องดื่มสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  จตุรงค์ สิทธิ
        [วพ658.8342 จ138ป
Full Text
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผ้าไทยของหญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  จุฑามาศ แย้มทรัพย์
        [วพ355.114 จ628กFull Text
        การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการทหารเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด [ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการทหารในกองบัญชาการกองทัพบก]

    an image  ฉัตรชัย บุญมี
        [วพ355.61969 ฉ232ปFull Text
        ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกองทัพอากาศไทย กรณีศึกษา ข้าราชการกรมแพทย์ทหารอากาศกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

    an image  ชัยสิญจ์ สุพงษ์
        [วพ332.1753 ช444กFull Text
        การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่  
 

    an image  ชินวัฒน์ เปรมอนันต์
        [วพ658.8342 ช571พFull Text
        พฤติกรรมการซื้อผักสดของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ณัฐพล เขมาธร
        [วพ658.8342 ณ342กFull Text
        การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศภายในบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร  

    an image  ณัฐวุฒิ อุทัยศรี
        [วพ658.8342 ณ362กFull Text 
        การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ดำรงค์ฤทธิ์ สันติปาตี
        [วพ658.8342 ด493กFull Text
        การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกประเภทโทรศัพท์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  ทิศเหนือ วงศ์สวัสดิ์
        [วพ658.402 ท519กFull Text 
        การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรกับประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีมของพนักงานสหกรณ์การเกษตร 

    an image  นัฏฐพร ปางปัญญากุลชัย
        [วพ382.4567739 น387ปFull Text
        ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปและปัจจัยการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย

    an image  นันทวัน ค้าดี
        [วพ658.3152 น425กFull Text
        การศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

    an image  เบญจพล คล้ายมุข
        [วพ658.8342 บ783พFull Text 
        พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยมินท์ในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ปัญชลี ปูรณะปุระ
        [วพ658.8342 ป523ปFull Text
        ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ฝนทิพย์ จิตต์จารึก
        [วพ658.3128 ฝ129กFull Text 
        การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมกับประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

    an image  พัลลภ วานิช
        [วพ658.8342 พ581กFull Text
        การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้ามารับบริการนวดแผนไทยในกระทรวงสาธารณสุข 

    an image  พิพัฒน์ จงตระกูล
        [วพ658.8342 พ697กFull Text
        การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านอินเตอร์เน็ต 

    an image  ไพรัช รักษ์สันติกุล
        [วพ332.456 พ987อFull Text
        อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลหลักต่อเงินสกุลบาทไทย 

    an image  ยงยุทธ รักษาเกียรติ
        [วพ658.834 ย127กFull Text
        การศึกษาการตลาดทองสุโขทัยของร้านขายทองในเขตกรุงเทพมหานคร  

    an image  วิมลรัตน์ ศศิธร
        [วพ658.155 ว671กFull Text
        การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงด้านสินทรัพย์รวมของสถาบันการเงินตั้งแต่ปี 2536-2540

    an image  วิรัตน์ชัย ทองดีมีสุข
        [วพ658.406 ว691กFull Text
        การพัฒนาองค์การหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 

    an image  วิโรจน์ งามประเสริฐ
        [วพ658.802 ว711กFull Text
        การศึกษาทัศนะเรื่องการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  สยาม อินทราฉัตรจามร
        [วพ658.827 ส319ปFull Text
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงตราสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

    an image  สุธี รักวานิช
        [วพ658.834 ส786กFull Text
        การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อปลาสวยงามของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  อรอนงค์ ฉายานนท์
        [วพ658.827 อ383กFull Text
        การศึกษาปัจจัยจูงใจในการเลือกตรายี่ห้อรถยนต์  

    an image  อาทิรัส วิริยะบุศย์
        [วพ332.6327 อ622กFull Text
        การวิเคราะห์ผลตอบแทนกองทุนรวม [แบบเปิด] ของบริษัทที่บริหารกองทุนรวมระหว่างกลุ่มธนาคารพาณิชย์และกลุ่มบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ของประเทศไทยในช่วงเวลาปี พ.ศ.2537-2539