หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2544

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กรกนก ตุลารักษ์
        [วพ658.564 ก152คFull Text
        ความสัมพันธ์ระหว่างบรรจุภัณฑ์กับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไวน์

    an image  กษิดิ์เดช แม่นปืน
        [วพ658.1512 ก333กFull Text
        การวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์การเกษตรทั่วไปในเขตภาคกลางช่วงปีพุทธศักราช 2541-2543  

    an image  โกศล โชคเหรียญสุขชัย
        [วพ332.17 ก961กFull Text
        การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้บริการระหว่างบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    an image  โขมพัฒน์ สงเกื้อ
        [วพ658.834 ข869ปFull Text
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคน้ำมันปาล์มบรรจุขวดในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ชงค์ทิพย์ภา ประคองเพ็ชร์
        [วพ658.15 ช111กFull Text
        การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าการค้าของไทยและสหภาพยุโรปกับเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 

    an image  นฤมล สุ่นสวัสดิ์
        [วพ658.402 น276กFull Text
        การศึกษาสภาพการจัดองค์การของสถาบันราชภัฎกลุ่มรัตนโกสินทร์ตามการรับรู้ของบุคลากร 

    an image  พวงทิพย์ หนูเจริญ
        [วพ658.8342 พ466ปFull Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการยูบีซีเคเบิ้ลทีวีในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  วิชาติ พรหมจินดา
        [วพ658.8342 ว548ปFull Text
        การศึกษาพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

    an image  วิธิดา กลึงวิจิตร
        [วพ658.848 ว613ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการส่งออกของอุตสาหกรรมอัญมณีไทย 

    an image  ศิริทิพย์ พงษ์พันธ์
        [วพ658.83 ศ454ก] Full Text
        การศึกษาผลการส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ศุภชาติ สู่พานิช
        [วพ658.83 ศ684ก] Full Text
        การใช้บริการจองที่พักและนำเที่ยวผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกในเขตจังหวัดภูเก็ต 

    an image  สุธีรา วงศ์สืบชาติ
        [วพ658.834 ส786ป] Full Text
        ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  สุภัทรา วงศ์สืบชาติ
        [วพ658.40355 ส836กFull Text
        การพยากรณ์ความเป็นไปได้ของบริษัทธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จะประสบปัญหาทางการเงิน

    an image  อนุวัฏ บรรลุทางธรรม
        [วพ658.834 อ222ค] Full Text
        คุณภาพการใช้บริการรถไฟฟ้า [BTS] ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร