หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2543

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  ชัยยุทธ หย่างถาวร
        [วพ658.82 ช421กFull Text 
        การส่งเสริมการตลาดของธนาคารกรุงเทพจำกัด [มหาชน] ในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  ธัญลักษณ์ สถาปนิกานนท์
        [วพ658.15 ธ469ก] Full Text
        การวิเคราะห์ประเมินและพยากรณ์ความน่าจะประสบปัญหาทางการเงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จำนวน 54 บริษัท ระหว่างปีพ.ศ.2535-2539  

    an image  ธิติมา ประภากรเกียรติ
        [วพ658.8 ธ588ก] Full Text 
        การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของสถานรับเลี้ยงเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  นิรันดร ฟักสุบัน
        [วพ363.232 น648คFull Text 
        ความสัมพันธ์ของการยอมรับนวัตกรรมศูนย์สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติการต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจชั้นประทวน และพลตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

    an image  ปราณี มังกรแก้ว
        [วพ658.4053 ป446ค] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ความขัดแย้งภายในองค์กร : ศึกษากรณีฝ่ายช่างของบริษัทการบินไทย จำกัด [มหาชน] 

    an image  ปรียา จินาโต
        [วพ658.314 ป473กFull Text 
        การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกำลังใจและปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

    an image  เพชรรัตน์ อวยพรส่ง
        [วพ658.402 พ477กFull Text 
        การศึกษากระบวนการจัดการของบริษัทรับทำบัญชี

    an image  มาลี โชคเจริญเลิศ
        [วพ647.940688 ม511กFull Text 
        การศึกษาเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดโรงแรมไทยและโรงแรมต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในกรุงเทพมหานคร

    an image  รสสุคนธ์ อัศวภิญญเดช
        [วพ338.4767739 ร177กFull Text 
        การตลาดผ้าไหมไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ระพีพัฒน์ กิจนพเกียรติ
        [วพ353.7809593 ร245กFull Text 
        การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 
 
 

    an image  ศาณ เชาวนปรีชา
        [วพ354.752375 ศ341กFull Text 
        การศึกษาสภาพการบริการของสำนักงานบริการฝ่ายนครหลวงที่ 3 ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยภายหลังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002

    an image  เสริมศักดิ์ พรหมหาญ
        [วพ658.406 ส925กFull Text 
        การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารศาลยุติธรรมกับสาเหตุการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารองค์การศาลยุติธรรม 

    an image  แอน เมอร์คาเดอร์
        [วพ658.3126 อ943กFull Text 
        การพัฒนาวิธีการทดสอบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารออมสิน