หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2542

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กิติพงษ์ ฤดีกิจดำรง
        [วพ658.45 ก677ก] Full Text 
        การศึกษาพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารภายในของบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

    an image  จำลอง อนันตสุข
        [วพ658.31 จ378กFull Text 
        การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรงานข่าวในหน่วยงานส่วนกลางและบุคลากรงานข่าวในหน่วยงานส่วนภูมิภาค ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11

    an image  ชิตชัย พฤฒิศาสตร์
        [วพ658.3152 ช545คFull Text 
        ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการการต่อประสิทธิผลการจัดการบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองปากเกร็ด 

    an image  ชิตพล กึนสี
        [วพ658.402 ช555ก] Full Text 
        การศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองค์การของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

    an image  ดอย สุนทรศารทูล
        [วพ384.6068 ด279ปFull Text 
        ปัจจัยที่มีผลต่อการรวมอำนาจในองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและบริษัทเทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด [มหาชน]

    an image  นิสากร จันทิมา
        [วพ658.45 น695ก] Full Text 
        การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ต่อการสั่งงานของพนักงานบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานในบริษัทสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น

    an image  นุกูล ชิ้นฟัก
        [วพ690.0296 น722ก] Full Text 
        การประเมินคุณภาพงานก่อสร้างอาคารสูงที่ก่อสร้างเสร็จแล้วในเขตกรุงเทพมหานคร  

    an image  บุษบา ว่องพรรณงาม
        [วพ332.12 บ675ก] Full Text 
        การหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรกับขนาดของธนาคารพาณิชย์ไทย  

    an image  พรชัย ช่วงบุญศรี
        [วพ658.3112 พ231ก] Full Text 
        การศึกษาเปรียบเทียบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของสถานีบริการน้ำมันในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  พิษณุ วัยวุฒิ
        [วพ338.4791 พ764ป] Full Text 
        ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของนักท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย 

    an image  ลาภาศิริ เมฆานุวงศ์
        [วพ362.11068 ล267ก] Full Text 
        การเปรียบเทียบกลยุทธ์ระดับองค์การของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  วรพจน์ สุนิธิ
        [วพ658.409 ว225ก] Full Text 
        การศึกษาการใช้ทักษะทางด้านการจัดการของผู้บริหารวิชาชีพทางวิศวกรรม ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เอ้าส์ จำกัด [มหาชน]

    an image  วรินทร์ โชติกุล
        [วพ658.83 ว329ก] Full Text 
        การตลาดผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ

    an image  วัฒนา เพ็ชรวงศ์
        [วพ384.64 ว398พFull Text 
        พฤติกรรมและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการ 13

    an image  สุภาพร พูลวิทยกิจ
        [วพ657.863045 ส838ก] Full Text 
        การวิเคราะห์และประเมินการจัดการการตรวจสอบภายในขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   
 

    an image  อาภาณัฏฐ์ สุวรรณอัฑฒ์
        [วพ658.325 อ634ค] Full Text 
        ความพึงพอใจของผู้ประกันตนต่อการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลเอกชน