หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2541

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กนกพร วรมานะกุล
        [วพ658.3152 ก124ค] Full Text 
        ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การแบบมีส่วนร่วมกับขวัญของบุคลากรในโรงเรียนเอกชน จังหวัดปราจีนบุรี

    an image  กิติมา หอวิจิตร
        [วพ658.8343 ก677ป] Full Text 
        ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมการขายของฟิล์มถ่ายรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  เกษิณี สุคันธารุณ
         [วพ658.4095 ก816ค] Full Text 
        ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำกับระบบการบริหารในการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  

    an image  ขวัญใจ ชองขันปอนด์
        [วพ658.4093 ข259ก] Full Text 
        การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการตัดสินใจระหว่างผู้บริหารระดับกลางที่มี พฤติกรรมผู้นำแบบต่างๆเฉพาะกรณีผู้บริหารในธุรกิจผลิตและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ข้ามชาต

    an image  จตุรงค์ สดวกการ
        [วพ658.4095 จ138ค] Full Text 
        ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทกับความเครียดที่เกิดจากการทำงานของผู้บริหารกลุ่มบริษัท ยูคอม

    an image  จุมพล ธิมาภรณ์
        [วพ658.3125 จ638ก] Full Text 
        การศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสำนักงานใหญ่

    an image  ณัฐชัย ศรีพันธุ์
        [วพ658.8343 ณ328ก] Full Text 
        การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อร้านขายยารูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่
 

    an image  เนาวรัตน์ พ่วงแก้ว
        [วพ368.092 น299ค] Full Text 
        ความสัมพันธ์ระหว่างความพอใจของผู้เอาประกันกับประเภทประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ประพักษ์ วิเชียรฉาย
        [วพ352.66 ป313ก] Full Text 
        การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจในการทำงานกับความท้อแท้ของเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรในสังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1

    an image  พรทิพย์ มหาภาส
        [วพ681.7610688 พ239อ] Full Text 
        อิทธิพลของประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าต่อการเลือกซื้อเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

    an image  พิภาพร เพ็งศรี
        [วพ368.44 พ713ป] Full Text 
        ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง

    an image  พีระพงศ์ สุวัตถิ
        [วพ658.38 พ798ก] Full Text 
        การศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการของพนักงานในรัฐวิสาหกิจกับธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  มาลาวัลย์ คุ้มเปลี่ยน
        [วพ658.84 ม495ก] Full Text 
        การศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจออกงานแสดงสินค้าของผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  วัชราภรณ์ ภูมิภัทรพงศ์
        [วพ332.120684 ว385ก] Full Text 
        การรับรู้เกี่ยวกับการรับมอบอำนาจของผู้จัดการสาขาธนาคารพาณิชย์ไทย  

    an image  ศิริพร วรวณิชยา
        [วพ658.8342 ศ463ป] Full Text 
        ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถปิคอัพขนาด 1 ตันในกรุงเทพมหานคร 

    an image  สมชาย จันทร์เทวี
        [วพ658.8708 ส239ก] Full Text 
        การศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจเข้ามาลงทุนของนักลงทุนรายย่อยในธุรกิจแฟรนไชส์คอนวีเนียนสโตร์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

    an image  สุกัญญา สุขวุฒิ
        [วพ658.4053 ส739ว] Full Text 
        วิธีการจัดการกับความขัดแย้งของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    an image  สุธน วรวุฒางกูร
        [วพ658.8343 ส782ก] Full Text 
        การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จำกัดของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

    an image  สุรัชดา ศาสตร์สุข
        [วพ658.4093 ส856ก] Full Text
        การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารในสำนักงานกลางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 

    an image  เสริมศักดิ์ ธรรมจุนเจือ
        [วพ658.313 ส925ค] Full Text 
        คุณลักษณะทางประชากรและปัจจัยเกี่ยวกับงานและการปฏิบัติงานของพนักงานที่ลาออกจากธนาคารทหารไทย จำกัด [มหาชน]

    an image  อติญา สุพพัตกุล
        [วพ658.3128 อ138ป] Full Text 
        ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงานเป็นทีมของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด [มหาชน] 
 

    an image  อำนาจ ตันกุริมา
        [วพ658.3134 อ686ค] Full Text 
        ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดขององค์การกับเกณฑ์ในการเลิกจ้างพนักงานตามทัศนะของผู้บริหารอุตสาหกรรมก่อสร้างบ้านจัดสรรและอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  เอกพิทยา เอี่ยมคงเอก
        [วพ332.63221 อ878ก] Full Text 
        การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ผลตอบแทนด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคและกองทุนปิด