หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2540

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กฤษณลักษณ์ พูนสวัสดิ์
        [วพ658.8343 ก281ปFull Text 
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  ไกรพุฒิ กีรกะจินดา
        [วพ658.31422 ก975ป] Full Text 
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบรื้อปรับระบบและองค์การที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบรื้อปรับระบบ ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด [มหาชน] และพนักงานธนาคาร กรุงเทพ จำกัด [มหาชน] ในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  จรรยา ลักษณาอารยะการ
        [วพ380.145004678 จ148ป] Full Text 
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อข้อมูลข่าวสารบนอินเตอร์เน็ตในตลาดประเทศไทย

    an image  ธนธรรม เจิดรังษี
        [วพ332.45 ธ143ก] Full Text 
        การวัดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของผู้นำเข้าด้วยวิธีการริสต์เมตริกซ์ 

    an image  ธีรเดช สนองทวีพร
        [วพ332.178 ธ623ปFull Text 
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภคที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  มานิกา นิลพยัคฆ์
        [วพ658.83 ม446ก] Full Text 
        กลยุทธ์การส่งเสริมตลาดของผู้แทนจำหน่ายบล็อคปูถนนในเขตกรุงเทพมหานคร  

    an image  วิฑูรย์ เดโช
        [วพ353.3626 ว574ค] Full Text 
        คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจศึกษากรณีข้าราชการตำรวจภูธรที่ปฏิบัติราชการในจังหวัดระนอง 

    an image  วินัย วัฒนวงศ์วรกุล
        [วพ658.83408 ว621ป] Full Text 
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

    an image  ศุภกร บัวนิ่ม
        [วพ658.834 ศ675ป] Full Text 
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยในเขตปริมณฑล

    an image  สมบูรณ์ หาญกล้าหาญ
        [วพ659.2933212 ส258ผ] Full Text 
        ผลของการใช้สื่อโฆษณาของธนาคารพาณิชย์ต่อการตระหนักรู้ของผู้บริโภค

    an image  สุพล ภัทรภูวดล
        [วพ658.834 ส827ป] Full Text 
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการอุปโภคทองคำรูปพรรณ 99.99% ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  สุรชาติ สูงตรง
        [วพ380.145629222 ส848ป] Full Text 
        ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับบริการล้างรถยนต์ด้วยเครื่องอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  อิศรา เทพชะนะกุล
        [วพ658.8343 อ756ป] Full Text 
        ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการจัดวางจำหน่ายถุงยางอนามัยในเขตกรุงเทพมหานคร