หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2530-2533

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


พ.ศ.2530

    an image  คงพล จูฑะพล
        [วพ382.4132 ค114ก] Full Text 
        การศึกษาการดำเนินงานด้านการผลิตและการตลาดเพื่อการส่งออกหน่อไม้ไผ่ตงของประเทศไทย 

    an image  สันติ นิติธรรมยง
        [วพ350.0074 ส581พ] Full Text 
        พฤติกรรมภาวะผู้นำ : ศึกษาเฉพาะกรณีของนักศึกษาเอ็ม บี เอ (MBA) ในเมืองไทย

 

พ.ศ.2531

    an image  วารุณี มงคลฤดี
        [วพ355.61 ว486บFull Text 
        บทบาทของผู้บังคับบัญชาของกระทรวงกลาโหมในการสร้างทีมงาน 

    an image  สุเมธ ไชยหาญ
        [วพ351.7246 ส843ปFull Text 
        ปัญหาการบริหารงานศุลกากร : ศึกษาเฉพาะกรณีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการส่งออก

 

พ.ศ.2532

    an image  นุรุธ พณิชย์อำนวย
        [วพ658.8348639543 น738พ] Full Text
        พฤติกรรมการซื้ออาหารเลี้ยงกุ้งสำเร็จรูปของผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม  

    an image  ผกากรอง อวยสวัสดิ์
        [วพ658.72 ผ113ก] Full Text
        การวิเคราะห์ระบบและค่าใช้จ่ายในการจัดหาของฝ่ายโรงงานการไฟฟ้านครหลวง  

    an image  เสริมศรี ภู่จินดา
        [วพ332.120688 ส925ก] Full Text
        การประยุกต์กลยุทธ์ทางการตลาดในการบริหารงานของธนาคารพาณิชย์ ภายใต้พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2522, พ.ศ.2528  

 

พ.ศ.2533

    an image  นงค์ลักษณ์ วัฒนวานิชย์
        [วพ332.1752 น133ก] Full Text
        การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อบริการเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ไทย กรณีเฉพาะลูกค้าธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร  

    an image  พีรบูลย์ ศรีเปล่ง
        [วพ659.1315 พ791ก] Full Text
        การสร้างภาพพจน์องค์การโดยการโฆษณาของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด  

    an image  เยาวลักษณ์ เพ็ญสูตร
        [วพ351.15 ย547บ] Full Text
        บทบาทของการฝึกอบรมต่อการพัฒนาองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงบประมาณ  

    an image  วนิดา โรจนสโรช
        [วพ372.21 ว171ก] Full Text 
        การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการโรงเรียนอนุบาลของเอกชน [สังกัด สช.] กับรัฐบาล [สังกัด สปช.]

    an image  สุนันท์ สุขสมบูรณ์
        [วพ658.314 ส815ร] Full Text
        แรงจูงใจในองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

    an image  อนุพงษ์ อินฟ้าแสง
        [วพ378.1981 อ193ท] Full Text
        ทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตจังหวัดนนทบุรี  

    an image  อำไพ โปษะกฤษณะ
        [วพ658.3128 อ695ก] Full Text
        การสร้างทีมงานในองค์การธุรกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีเงินทุนหลักทรัพย์ จีเอฟ จำกัด