หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2552

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กรกช ม่วงกล่ำ
        [วพ346.046954 ก152มFull Text
        มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ดูแลสัตว์เลี้ยง : ศึกษาเฉพาะกรณีสุนัข 

    an image  กรณ์ ศินารักษ์ ณ จำปาศักดิ์
        [วพ345.075 ก152ร] Full Text
        ระบบการถามค้านกับการค้นหาความจริงในดคีอาญา 

    an image  กรณัฐ หอมหวล
        [วพ344.0131 ก152ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองการทำงานของเด็กในร้านอาหารขนาดกลางและขนาดเล็ก 

    an image  กรรวี สังวรวงศา
        [วพ347.053 ก181ก] Full Text
        การดำเนินคดีแบบกลุ่มในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน 

    an image  กรุณา ทาแก้ว
        [วพ346.04373 ก268ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอาคารชุด : ศึกษากรณี พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551

    an image  กษิดิศ พรหมธนะ
        [วพ343.07869 ก833ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคารสถานบริการ : ศึกษากรณีสถานบริการที่จำหน่ายเหล้า

    an image  จันทรา สันติสุรัตน์
        [วพ344.012596 จ279ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้างที่ต้องออกจากงานเนื่องจากการกระทำอันไม่ชอบของนายจ้าง 

    an image  ฐิติญาพร อังศุสิงห์
        [วพ343.071 ฐ332ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจอาหารและขนมเด็ก : ศึกษากรณีการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์และฉลากสินค้า

    an image  ณรงค์ ชลประคอง
        [วพ346.03 ณ211ป] Full Text
        ปัญหาการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 

    an image  ณัฐนิตา ธรรมกิตติคุณ
        [วพ346.029 ณ335ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวการตีความสัญญานายหน้า

    an image  ณัฏฐพล จำปาศรี
        [วพ342.0664 ณ311อ] Full Text
        อำนาจศาลปกครอง : ศึกษาฉพาะกรณีการตรวจสอบการกระทำของรัฐบาล

    an image  ทัศนีย์ แสวงสุข
        [วพ345.02555 ท365ก] Full Text
        การสร้างความปรองดองในครอบครัวโดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ศึกษากรณีความรุนแรงในครอบครัว

    an image  ธราทิพย์ ปิยเธียรสวัสดิ์
        [วพ346.066 ธ382ค] Full Text
        ความรับผิดในทางกฎหมายของกรรมการเงาต่อบริษัทจำกัด : ศึกษากรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

    an image  ธีรวุฒิ ทองทับ
        [วพ343.071 ธ649ม] Full Text
        มาตราการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา : ศึกษาเฉพาะกรณีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

    an image  นิชุดา ปานฤทธิ์
        [วพ345.052 น564ก] Full Text
        การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการไกล่เกลี่ยคดีของพนักงานสอบสวน 

    an image  นิธิพัฒน์ เรืองวิวัฒนโรจน์
        [วพ347.077 น614ก] Full Text
        การยื่นคำร้องขอบังคับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 

    an image  ปรินทร ใจแก้ว
        [วพ343.071 ป458ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับอันตรายจากสินค้า : ศึกษากรณีการเยียวยาความเสียหายจากโทรศัพท์มือถือ

    an image  ปิยะ ดำรงฤทธิกุล
        [วพ346.0922 ป621ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการซื้อหุ้นคืนของบริษัทมหาชนจำกัดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

    an image  พิมล เกษมเสาวภาคย์
        [วพ344.0226 พ724ป] Full Text
        ปัญหาการกำหนดค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคม เปรียบเทียบกับการประกันสุขภาพในกรมธรรม์ประกันสุขภาพภาคเอกชน 

    an image  ภัทรดนัย ใหม่พระเนตร
        [วพ344.01 ภ366ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการแรงงานนอกระบบในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

    an image  ภัทราวุธ มกรเวส
        [วพ347.012 ภ378ก] Full Text
        การมีส่วนร่วมของประชาชนในอำนาจตุลาการ

    an image  มานิต เอกสุวรรณ
        [วพ345.0102643 ม453บ] Full Text
        บทบาทของพนักงานอัยการในการไกล่เกลี่ยคดีอาญา : ศึกษากรณีก่อนฟ้องคดี 

    an image  รพี พิกุลงาม
        [วพ347.08 ร847ก] Full Text
        ความเป็นภาวะวิสัยในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ 

    an image  วชิรศักดิ์ กรรณสูต
        [วพ345.0268 ว151ม] Full Text
        มาตรการดำเนินการกับทรัพย์สินขององค์กรที่สนับสนุนการก่อการร้าย 

    an image  วรวิทย์ ทิพย์ธรรมธารา
        [วพ345.0708832 ว281ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 

    an image  วีระยุทธ เหลืองประเสริฐ
        [วพ347.08 ว847ก] Full Text
        การอุทธรณ์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย 

    an image  วุฒิพงศ์ รัตนพันธ์สุนทรา
        [วพ345.052 ว867ป] Full Text
        ปัญหาการรับฟังคำให้การผู้ถูกกล่าวหาที่ได้จากเครื่องจับเท็จ 

    an image  สาวิตรี ภูไชยแสง
        [วพ345.0253 ส687ง] Full Text
        เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัย : ศึกษาอายุผู้เสียหายที่เป็นเด็กในความผิดเกี่ยวกับเพศ

    an image  สาโรจน์ คมคาย
        [วพ344.0162 ส683ว] Full Text
        วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 

    an image  สิริลักษณ์ กิรติรัตนพฤกษ์
        [วพ347.077 ส732ก] Full Text
        การกำหนดค่าเสียหาย : ศึกษาเปรียบเทียบ กรณีผิดสัญญาและละเมิด

    an image  สุทธิพร กสุรพ
        [วพ344.02 ส773ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายประกันสังคม 

    an image  สุรเชษฐ์ เณรบำรุง
        [วพ343.071 ส848ป] Full Text
        ปัญหาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีผู้บริโภค : ศึกษาเฉพาะกรณีการไกล่เกลี่ยในชั้นของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

    an image  อัจฉรา ประไพพักตร์
        [วพ346.048 อ499ป] Full Text
        ปัญหาการได้มาซึ่งสิทธิในความเป็นเจ้าของความลับทางการค้า : ศึกษากรณีการค้นพบโดยอิสระและการค้นพบโดยการทำวิศวกรรมย้อนกลับ