หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2551

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กชมน ทรงพิทักษ์กุล
        [วพ344.0144 ก112ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการแรงงานสำหรับลูกจ้างหญิงมีครรภ์

    an image  กฤตภาส สุวรรณศรี
        [วพ346.0166 ก275ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดู ศึกษาเฉพาะกรณี : คู่สมรส 

    an image  กฤตย์ชัย สืบวิเศษ
        [วพ344.0101 ก276ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพของลูกจ้าง

    an image  กวินท์ อัครภักดี
        [วพ345.052 ก323ค]
Full Text
        ความสำคัญของสำนวนการสอบสวนในคดีอาญา 

    an image  เกริกชัย ฉันทจิตต์
        [วพ345.0268 ก764อ] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณี การฉ้อโกงประกันภัยรถยนต์

    an image  ไกรเลิศ ดาวเรือง
        [วพ344.04463 ก976ป] Full Text
        ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์จำเป็นที่ใช้ในการผลิดยาเสพติด

    an image  คำปุน ภูธรศรี
        [วพ345.062 ค363ป]
Full Text
        ปัญหากรณีจำเลยยอมรับพยานหลักฐานของโจทก์ในคดีอาญา  

    an image  แคทลียา วิเศษรัตน์
        [วพ345.077 ค921ก] Full Text
        การนำวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้ในคดีอาญา : ศึกษาการแสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการดำเนินคดี

    an image  จิรวัฒน์ ตั้งเจริญถาวร
        [วพ346.0486 จ512ส] Full Text
        สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐ ศึกษาเฉพาะกรณี : การใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา

    an image  เฉลิมชัยศรี เพ็ญตระกูลชัย
        [วพ345.0256 ฉ417ก] Full Text
        การคุ้มครองเกียรติ : ศึกษาคุณธรรมทางกฎหมายในความผิดฐานดูหมิ่นเปรียบเทียบความผิดฐานหมิ่นประมาท

    an image  ชลิตา วิลาสรัตน์
        [วพ345.052 ช253อ] Full Text
        อำนาจดำเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานศุลกากร 

    an image  ชวัลกานติ์ เกราะแก้ว
        [วพ347.077 ช292ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
 
 

    an image  ชัยวัฒน์ วัฒนะ
        [วพ345.0527 ช432ก] Full Text
        เหตุออกหมายจับ : ศึกษากรณี เหตุความร้ายแรงในการออกหมายจับ

    an image  ณัฐนันท์ สุดประเสริฐ
        [วพ344.0412 ณ331ก] Full Text
        การระงับข้อพิพาททางแพ่งของแพทย์เกี่ยวกับเวชปฏิบัติ

    an image  ณัฐรัตน์ เวียงธีรวัฒน์
        [วพ344.0465 ณ351ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งกองทุนเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยทางนิวเคลียร์ 

    an image  ทรงพล โลหะมาศ
        [วพ344.02 ท141ป] Full Text
        ปัญหาการเป็นผู้รับประกันตนของแรงงานนอกระบบตามกฎหมายประกันสังคม 

    an image  ธารทิพย์ แสงหิ่งห้อย
        [วพ345.077 ธ522ข] Full Text
        ขอบเขตของการยกเว้นโทษในกรณีการถอนตัวจากการพยายามกระทำความผิด 

    an image  ธีรวรรณ กุลไพศาลธรรม
        [วพ346.016 ธ646ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อมูลเหตุจูงใจในการสมรส

    an image  นิติพร ตันวิไลย
        [วพ344.018915 น586ก] Full Text
        การคุ้มครองลูกจ้างในการร่วมเจรจาต่อรองตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์

    an image  บงกช ชาญศิลป์
        [วพ346.082 บ113ก] Full Text
        การนำกิจการมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ : ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับเอากิจการ  
 

    an image  บัวรินทร์ คำษา
        [วพ346.086 บ279ว] Full Text
        วิเคราะห์ปัญหาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยประกันภัย : ศึกษากรณี ความเป็นโมฆียกรรมและระยะเวลาในการเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต

    an image  บุษกร ตั้งจิตพัฒนกุล
        [วพ346.04362 บ672ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายของผู้ซื้อห้องชุดจากการขายทอดตลาดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี 

    an image  ปรัชญา บัณฑิตอาภรณ์
        [วพ343.071 ป431ป] Full Text
        วิเคราะห์ปัญหาวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 เปรียบเทียบกับวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่และการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

    an image  ประวีร์ยุทธ ภูแสวงศักดิ์กุล
        [วพ345.052 ป381ก]
Full Text
        การขัดกันของหน้าที่กับกระบวนการยุติธรรมในชั้นเจ้าพนักงาน  

    an image  ประเวช อยู่ยง
        [วพ345.052 ป383บ] Full Text
        บทบาททนายความในคดีอาญา : ศึกษาในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณา

    an image  ปัณฑ์พิสิษฐ์ วิสาลเสสถ์
        [วพ345.052 ป525บ] Full Text
        บทบาทและอำนาจหน้าที่ของอัยการและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ 

    an image  ปัทมา วุฒิประชารัฐ
        [วพ346.078 ป533ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ : ศึกษากรณี ลูกหนี้ร้องขอโดยสมัครใจ 

    an image  ปิยะพร วงศ์เบี้ยสัจจ์
        [วพ342.0858 ป622ก] Full Text
        การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยธนาคารพาณิชย์กับมาตรกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

    an image  พรชนิตว์ ศรีชู
        [วพ343.071 พ229ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษากรณี สถานบริการลดความอ้วน 
 

    an image  พิชญ์ ลือวณิชกิจ
        [วพ345.0772 พ639บ] Full Text
        บทบาทของพนักงานอัยการในการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดโทษ 

    an image  ภัทริน รินทร์ธราศรี
        [วพ347.09 ภ379ม] Full Text
        มาตรการเยียวยาความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ได้รับความเสียหายในประเทศไทย  

    an image  มีนวรา ตันติภาคย์
        [วพ346.031 ม598ร] Full Text
        ระบบการชดเชยความเสียหายจากการใช้บริการทางการแพทย์โดยไม่ต้องรับผิด

    an image  ราณี อินทศร
        [วพ345.0234 ร441ค] Full Text
        ความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนตำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

    an image  รุ่งอรุณ จันทร์พูล
        [วพ346.086 ร649ป] Full Text
        ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 : ศึกษาเฉพาะกรณี การกำกับดูแลตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต  
 

    an image  วรพล ปลั่งดี
        [วพ345.02323 ว228ก] Full Text
        การไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีการนำหลักเกณฑ์การควบคุมตัวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณความอาญามาใช้บังคับ 

    an image  วรรณวิภา โสมานันท์
        [วพ344.01 ว259ม] Full Text
        มาตรการส่งเสริมระบบทวีภาคีในสถานประกอบการตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ : ศึกษากรณี การร่วมปรึกษาหารือ

    an image  วรวรรธน์ เอกพงษ์พันธุ์
        [วพ343.099402643 ว276ป] Full Text
        ปัญหาระบบการสรรหาคณะกรรมการ "กสช" ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543

    an image  วัชชีรา ตปนิยนันท์
        [วพ346.038 ว376ม]
Full Text
        มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับอันตรายจากสินค้า : ศึกษากรณี การเรียกร้องค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

    an image  วาสนา เครือสา
        [วพ346.022 ว491ห] Full Text
        หลักการใช้ดุลพินิจของศาลในการปรับลดเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน

    an image  วิชัย พัชรเกษสกุล
        [วพ343.071026 ว542ม]
Full Text
        มาตรการรับผิดของผู้จำหน่ายกระแสไฟฟ้า : ศึกษากรณีผลกระทบต่อผู้บริโภคประเภทที่อยู่อาศัย

    an image  วินัย รุ่งรักสกุล
        [วพ342.068 ว619ก] Full Text
        การถอดถอนจากตำแหน่งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 
 
 

    an image  วีรศักดิ์ วรอิตตานนท์
        [วพ343.071 ว837ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคยานยนต์ใหม่ที่มีความชำรุดบกพร่อง : ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา

    an image  วุฒิพันธ์ พ่วงพันธ์
        [วพ345.072 ว867ก] Full Text
        การนำวิธีการต่อรองคำรับสารภาพปรับใช้ : ศึกษากรณี คดีทุจริตประพฤติมิชอบ

    an image  ศศิธร สังขมงคล
        [วพ345.04 ศ291ค]
Full Text
        ความสำคัญผิดในเหตุที่กฎหมายให้อภัย

    an image  ศศิประภา ไผ่งาม
        [วพ345.052 ศ292ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาด้วยการใช้เทคนิคพิเศษ 

    an image  ศิริธร วังกาวี
        [วพ344.01 ศ455ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานที่ทำงานบางช่วงเวลา

    an image  ศิวาพร ศักดาศิโรรัตน์
        [วพ345.05042 ศ554ก] Full Text
        การนำคดีขึ้นสู่ศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

    an image  สกุลรัตน์ ทิพย์บุญทรัพย์
        [วพ345.077 ส128ก]
Full Text
        การบังคับคดีอาญา : ศึกษาการบังคับโทษปรับ    

    an image  สนธยา ยาพิณ
        [วพ345.02323 ส191บ] Full Text
        บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต่อการแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

    an image  สมบัติ โชติวงศ์
        [วพ342.0662 ส254ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ : ศึกษากรณี ตามมาตรา 15 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

    an image  สมภาพ ผลเจริญ
        [วพ345.081 ส271อ] Full Text
        อำนาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวในคดีความรุนแรงในครอบครัว 

    an image  สรรค์ชัย สุทธิคนึง
        [วพ345.05 ส332ก] Full Text
        การนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกกล่าวหาเข้าสู่คดีอาญา 

    an image  สันต์ชัย เหล่าสันติสุข
        [วพ346.03 ส578ค]
Full Text
        ความรับผิดเพื่อละเมิดของผู้ก่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อม 

    an image  สายฝน รัตนภิรมย์
        [วพ346.073 ส661น] Full Text
        นโยบายรัฐในการควบคุมอาชญากรรมแชร์ลูกโซ่ที่แฝงในธุรกิจขายตรง

    an image  สายพิรุณ วัฒนวงศ์สันติ
        [วพ345.0268 ส661ป] Full Text
        ปัญหาความรับผิดชอบของผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดกรณีไม่ชำระราคาส่วนที่ขาด 

    an image  สุกันยา กองศรี
        [วพ347.09 ส739บ] Full Text
        บทบาทของทนายความในการระงับข้อพิพาทโดยวิธีไกล่เกลี่ย

    an image  สุชาติ แนวประเสริฐ
        [วพ345.056 ส761ส] Full Text
        สิทธิการมีที่ปรึกษากฎหมายในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการตั้งที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัว 

    an image  สุดารัตน์ บุญสร้าง
        [วพ346.04377 ส769ป] Full Text
        ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 : กรณีศึกษาว่าด้วยการหลีกเลี่ยงไม่ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  

    an image  สุธีรา ประชุมรัตน์
        [วพ347.077 ส786ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการขาดไร้อุปการะในคดีละเมิด

    an image  สุพรัตตรา ยุรชาติ
        [วพ345.05042 ส829ผ] Full Text
        ผู้เสียหายกับการมีส่วนร่วมในคดีอาญา 

    an image  สุภา พงศ์หล่อพิศิษฏ์
        [วพ342.0858 ส837ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวที่เกิดจากการให้โทรศัพท์และโทรสารในธุรกิจขายตรง 

    an image  สุมิตร เวชวิมล
        [วพ346.078 ส843ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544

    an image  สุระทิน ชัยทองคำ
        [วพ345.05 ส856ก] Full Text
        การหยุดนับอายุความ : ศึกษากรณีผู้กระทำความผิดหลบหนี 

    an image  สุรัตน์ ชาญชัยกิตติกร
        [วพ347.053 ส857ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

    an image  สุริยา ชินะกาญจน์
        [วพ346.0178 ส866ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ์ 

    an image  สุวัฒน์ คีรีวิเชียร
        [วพ344.041 ส876ค] Full Text
        ความรับผิดของแพทย์ในเวชปฏิบัติ : ศึกษากรณี ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการดำเนินคดีแพ่งในศาล 

    an image  สุวัฒน์ อุตส่าห์พานิช
        [วพ345.06 ส876ก] Full Text
        การรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นเจ้าพนักงาน : ศึกษากระบวนการได้มาซึ่งถ้อยคำของบุคคลก่อนหรือหลังตกเป็นผู้ต้องหา  

    an image  เสวก มณีกุต
        [วพ345.0247 ส933ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการใช้ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการรวบรวมวัตถุพยาน ผู้เชี่ยวชาญ และหลักนิติวิทยาศาสตร์ : ศึกษากรณีคดีจราจรทางบก 

    an image  โสฬส เมฆอาภา
        [วพ345.052 ส993อ] Full Text
        อำนาจพิเศษในการเข้าถึงข้อมูล : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการดำเนินคดีอาญาทั่วไปกับการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  

    an image  อนงนาต ชีวานันทกุล
        [วพ342 อ155ก] Full Text
        การตีความรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณี การตีความที่แตกต่างจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

    an image  อนุพงษ์ มานะกิจรุ่งเรือง
        [วพ343.071 อ193ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านที่อยู่อาศัย : ศึกษากรณีการซื้อบ้านจัดสรร 

    an image  อรุณี ศรีทิพโยวาท
        [วพ343.071 อ419ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดข้อมูลทางโภชนาการของส่วนประกอบของอาหารในรายการอาหาร (เมนู) : ศึกษาเฉพาะธุรกิจอาหารที่มีการควบคุมโดยรัฐ  

    an image  อารีวรรณ จตุทอง
        [วพ342.0878 อ664ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง 

    an image  อุดมชัย โลหณุต
        [วพ345.056 อ787ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อผู้กระทำความผิดที่ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 

    an image  อุดมศักดิ์ สงเคราะห์
        [วพ345.056 อ796ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี 

    an image  เอกชัย กาญจนางกูรพันธุ์
        [วพ344.0446 อ873ก] Full Text
        การใช้ดุลพินิจของคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 : ศึกษากรณีการกระทำความผิดฐานเสพยาติดซ้ำตามมาตรา 33