หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2550

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  กรองทอง หงษ์นิกร
        [วพ346.022 ก188ก] Full Text
        การเรียกเบี้ยปรับในกรณีบอกเลิกสัญญา 

    an image  กฤษณ์ สวัสดิ์ฤทธิรณ
        [วพ344.02 ก281ป] Full Text
        ปัญหาในการเร่งรัดหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีความรับผิดของนายจ้างในการจ่ายเงินสมทบ 

    an image  กันตพงศ์ รังษีสว่าง
        [วพ344.032 ก389ว] Full Text
        วิเคราะห์ปัญหาในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546

    an image  กันตพัฒน์ ศรีประกายรัตน์
        [วพ347.09 ก389ก] Full Text
        การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์

    an image  กิตติพงษ์ ศุภพงศกร
        [วพ345.0773 ก674ก] Full Text
        การยกเลิกโทษประหารชีวิต  
 

    an image  โกวิทย์ มีพรบูชา
        [วพ345.05042 ก952ก] Full Text
        การตรวจสอบการฟ้องคดีอาญาแผ่นดินของผู้เสียหายโดยพนักงานอัยการ 

    an image  คงกระพัน เวฬุสาโรจน์
        [วพ344.0162 ค112ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิการได้รับบริการสุขภาพ ของแรงงานต่างด้าวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานในประเทศไทย 

    an image  จำรูญ ดุลยสุข
        [วพ346.073 จ369ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการคิดอัตราดอกเบี้ย : กรณีการใช้สินเชื่อผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

    an image  จีรสุดา ชนะวงศ์
        [วพ345.0268 จ563อ] Full Text
        อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการดำเนินการกับทรัพย์สินทางแพ่งที่เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินที่มิใช่สถาบันการเงิน 

    an image  ฉัตรฐิภัค เรือนคำ
        [วพ344.099 ฉ232ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านกีฬาของประเทศไทย

    an image  ณัฐกิตติ์ บุญจันทร์
        [วพ344.0356 ณ322ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง : ศึกษาปัญหาการใช้เครื่องพันธนาการต่อผู้ต้องขังก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุด  

    an image  ดุษฎี เลี้ยงประไพพันธ์
        [วพ345.0268 ด731ม] Full Text
        กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับสุราเถื่อน

    an image  ตะวัน เดชภิรัตนมงคล
        [วพ346.048 ต258ก] Full Text
        การให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ : ศึกษาเปรียบเทียบมาตราการตามกฎหมายไทยกับสหภาพยุโรป

    an image  ทิพาพร นะมาตร์
        [วพ342.0858 ท487ส] Full Text
        สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว : ศึกษากรณี ศึกษาสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลสาธารณะ

    an image  นนทพัทธ์ ตรีณรงค์
        [วพ346.086384 น155ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 

    an image  นันทวดี ตนไพศาล
        [วพ347.05 น423ก] Full Text
        การพิจารณาคดีต่อเนื่องในคดีแพ่ง : บทสรุป 
 

    an image  บุณยกาญจน์ อินทรบุตร
        [วพ347.09 บ623ก] Full Text
        การระงับข้อพิพาททางอาญาโดยชุมชน 

    an image  เบญจพร สันติเวส
        [วพ345.0527 บ783ม] Full Text
        มาตรการบังคับโทษกักขังในสถานที่อื่นซึ่งมิใช่สถานที่กักขัง

    an image  ประยุทธิ์ การสมกล้า
        [วพ347.09 ป364ก] Full Text
        การระงับข้อพิพาทโดยการประนีประนอมยอมความในคดีปกครอง 

    an image  ปริญญา ชินะผา
        [วพ345.026 ป458ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้ : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

    an image  ปวีณา วิโรจน์ธนะชัย
        [วพ345.05 ป496อ] Full Text
        อายุความในฐานะเงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดี : ศึกษาเฉพาะขั้นตอนนำคดีขึ้นสู่ศาล

    an image  ปัญญา สุทธา
        [วพ344.04622 ป524ม] Full Text
        มาตราการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจการนำของเสียอันตรายมาหมุนเวียนใช้ใหม่ ศึกษาเฉพาะกรณี ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

    an image  ปิยบุตร ชูวัง
        [วพ346.04377 ป619ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 : ศึกษากรณีธุรกิจจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 
 

    an image  พฤฒวรรธ รินทร์ธราศรี
        [วพ343.055 พ432ก] Full Text
        การนำภาษีมูลค่าเพิ่มหลายอัตรามาใช้จัดเก็บในประเทศไทย : ศึกษากรณีความเหมาะสมและปัญหาทางกฎหมาย 

    an image  ภัทธรัฏฐ์ ดิษยบุตร
        [วพ346.086562 ภ353ภ] Full Text
        การประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อันตราย : ศึกษาเฉพาะกรณีผลิตภัณฑ์อันตรายที่ใช้ประจำวันในครัวเรือน

    an image  ภัทรพร สุคนธวิช
        [วพ345.052 ภ367ค] Full Text
        ความเป็นธรรมของการดำเนินคดีชั้นเจ้าพนักงาน

    an image  ภูมิชาย ทานัธยพงศ์
        [วพ345.05042 ภ667ม] Full Text
        มาตรการตรวจสอบการสั่งชะลอการฟ้อง  

    an image  มัณฑนา พรรณพงาพันธุ์
        [วพ343.071 ม335ป] Full Text
        ปัญหาการฟ้องคดีให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดต่อผู้บริโภค 

    an image  รัชดาภรณ์ เมธาวรารักษ์
        [วพ343.034 ร331ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแผ่นดินในประเทศไทย

    an image  วรพงษ์ นธีทิพย์
        [วพ346.031 ว224ค] Full Text
        ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของผู้อื่น : ศึกษากรณี นายจ้างและหน่วยงานภาครัฐในการขนส่งของโดยรถยนต์

    an image  วัชรินทร์ จันทร์กอง
        [วพ342.0664 ว386พ] Full Text
        พระราชกฤษฎีกาที่ไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลปกครอง

    an image  วัชรี สุตะไล
        [วพ347.053 ว387พ] Full Text
        พนักงานอัยการในฐานะทนายโจทก์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม : ศึกษาเฉพาะกรณี กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
 
 

    an image  วิชาญ พนิตวรภูมิ
        [วพ344.0101 ว547ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพของลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานภายหลังสิ้นสุดการจ้าง 

    an image  วินัย ภัทรเรืองวิไล
        [วพ345.052 ว619ก] Full Text
        การคุ้มครองสิทธิของประชาชน : ศึกษาการออกหมายอาญาโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

    an image  วิลาสินี อัครวิบูลย์
        [วพ343.071 ว722ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจขายตรง : ศึกษากรณีอันมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่

    an image  วีรนุช วรพันธ์
        [วพ344.032 ว827ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการและคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม : ศึกษากรณีอาชีพมอเตอร์ไซด์รับจ้าง

    an image  ศิพร โกวิท
        [วพ345.052 ศ436ค] Full Text
        ความเป็นภาวะวิสัยของการสอบสวน 

    an image  ศิริชัย พลการ
        [วพ345.0234 ศ452บ] Full Text
        บทบาทของอัยการในการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรม 

    an image  สดุดี สินไชย
        [วพ344.0121 ส162ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มอาชีพไคโยตี้พื้นที่กรุงเทพมหานคร

    an image  สมเจตน์ รามแก้ว
        [วพ346.086 ส236ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งและควบคุมกำกับดูแลกองทุนประกันวินาศภัย  

    an image  สมศักดิ์ หริกุลสวัสดิ์
        [วพ344.024 ส284ป] Full Text
        ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายประกันสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีประโยชน์ทดแทนการว่างงาน

    an image  สิริกร จันทร์ดี
        [วพ346.0488 ส731ก] Full Text
        ปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันไม่เป็นธรรมตามมาตรา 10 ทวิ ของอนุสัญญาปารีสฯ

    an image  สิริพัฒน์ เจริญศิริ
        [วพ345.05042 ส731ผ] Full Text
        ผู้เสียหายกับคดีอาญา : ศึกษากรณี ผู้เสียหายใช้สิทธิโดยมิชอบ

    an image  สุธิดา กาญจนะวงศ์
        [วพ345.04 ส785ก] Full Text
        การดำเนินคดีอาญาซ้ำชั้นเจ้าพนักงาน 

    an image  สุวัตถิ์ ไกรสกุล
        [วพ347.09 ส876ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ

    an image  อรรถกร อิงควรานุวัฒน์
        [วพ347.053 อ347บ] Full Text
        บทบาทของทนายโจทก์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม 
 
 

    an image  อำพร ฮกเจริญ
        [วพ346.04691 อ689ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : ศึกษากรณีเพื่อการชลประทาน

    an image  อิทธินนท์ ศิริบุตร
        [วพ345.05 อ726ผ] Full Text
        ผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาที่มีต่อศาลและจำเลย อันเนื่องมาจากการแก้ไขกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ต้องหา : ศึกษาเฉพาะกรณี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 84 วรรคท้ายที่แก้ไขใหม่ 

 

สารนิพนธ์

    an image  ชุติมา คำนวน
        [346.073 ช617ป] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัญหาทางกฎหมายที่ให้อำนาจศาลลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด : ศึกษาเฉพาะกรณี อัตราดอกเบี้ยเรียกเก็บโดยธนาคารพาณิชย์