หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2549

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กนกทิพย์ ใสสะอาด
        [วพ344.0356 ก124ก] บทคัดย่อ Full Text
        การคุ้มครองสิทธิผู้ถูกคุมขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

    an image  กรชนก ยอดกันหา
        [วพ343.0962 ก152ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัญหาอายุความในการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 

    an image  กมล แจ้งสุข
        [วพ342.0664 ก131ก] บทคัดย่อ Full Text
        การตรวจสอบการกระทำทางปกครองของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 

    an image  กรพัฒน์ สุภานันท์
        [วพ344.01128 ก161ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมบริษัทจัดหางาน ศึกษาเฉพาะกรณีการส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ 

    an image  กรรชรส วันดี
        [วพ344.074 ก169ก] บทคัดย่อ Full Text
        การบังคับใช้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

    an image  กฤษกร ชาติสกุล
        [344.01 ก278ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัญหาความไม่เสมอภาคในการทำงานของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

    an image  กัลยดา กฤษณจินดา
        [วพ346.0821 ก397ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมระบบการชำระเงินในประเทศไทย 

    an image  กวีวรรณ์ จีนขจร
        [345.056 ก327ส] บทคัดย่อ Full Text
        สิทธิที่จะนิ่งของผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญา 

    an image  กันตพัฒน์ จิรวงศ์ณธิพร
        [วพ343.0143 ก389ค] บทคัดย่อ Full Text
        ความเป็นอิสระของศาลทหาร 

    an image  กาญจนา มั่งมี
        [วพ344.0131 ก426ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการทางกฎหมายไทยในการคุ้มครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม 

    an image  กิตติ คำมี
        [346.04675 ก671ท] บทคัดย่อ Full Text
        โทษปรับทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับป่าไม้ 

    an image  กิตติโชติ ทัพวงศ์
        [วพ346.048 ก673ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งในคดีเครื่องหมายการค้าและคดีลิขสิทธิ์ : ศึกษาปัญหากรณีริบทรัพย์และทำลายทรัพย์ 

    an image  เกษมาวดี ศุภภิญโญพงศ์
        [วพ345.02 ก813ก] บทคัดย่อ Full Text
        การปรับเปลี่ยนความผิดลหุโทษที่ไม่มีลักษณะเป็นความผิดอาญาโดยแท้ เป็นความผิดต่อกฎระเบียบของสังคม : ศึกษาเฉพาะความผิดลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญา 

    an image  กิตติยา ศักดิ์ศรีมณีกูล
        [วพ343.04371 ก674น] บทคัดย่อ Full Text
        นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกับผลในทางกฎหมายภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้ง 

    an image  กู้เกียรติ เมืองแสง
        [วพ347.075 ก741ก] บทคัดย่อ Full Text
        การพิจารณาคดีลับหลังจำเลย 

    an image  จตุพร โค้วคาศัย
        [วพ344.0325 จ136ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม : กรณีศึกษาผู้ประกอบอาชีพอิสระเก็บของเก่าขาย 

    an image  จตุพล เพชรเสนา
        [วพ346.0926 จ136ค] บทคัดย่อ Full Text
        ความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายในเชิงลงโทษในกรณีการสร้างราคาหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

    an image  จักราวุธ สระทองอ่อน
        [วพ344.0162 จ233ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าว : ศึกษากรณีแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี 

    an image  จันทร์เพ็ญ งามวิไลพงศ์
        [วพ347.09 จ272น] บทคัดย่อ Full Text
        แนวทางกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศไทย : ข้อพิจารณาจากกฎหมายแม่แบบของ Uncitral 

    an image  ฉัตรชัย ตังคณานุกูลชัย
        [วพ345.056 ฉ232ก] บทคัดย่อ Full Text
        การประกันตัวในคดี : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกันภัยอิสระ 

    an image  จิตติคุณ แพงคุณ
        [วพ342.06840264 จ421ค] บทคัดย่อ Full Text
        คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ 

    an image  จิตติมา ศรีอโนมัย
        [วพ345.052 จ425ก] บทคัดย่อ Full Text
        การสอบสวนฟ้องร้อง : ศึกษาแนวทางพัฒนาการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและประสิทธิภาพของการสอบสวนฟ้องร้องในประเทศ 

    an image  จิราธร เจริญวุฒิ
        [วพ345.052 จ531ว] บทคัดย่อ Full Text
        วิวัฒนาการการสอบสวนคดีอาญา : ศึกษาบทบาทของพนักงานอัยการ

    an image  ชณิสรา ร้อยเที่ยง
        [วพ346.0482 ช126ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินคดีลิขสิทธิ์ 

    an image  ชวลิต ทวีวัฒนานนท์
        [วพ347.09 ช281ก] บทคัดย่อ Full Text
        การระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยในธุรกิจประกันภัย 

    an image  ชุดาภรณ์ เหมโลหะ
        [วพ347.09 ช613ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัญหาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในภาคปฏิบัติ : ศึกษากรณีคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

    an image  ชิษณุชา สงสมอ
        [วพ347.012 ช576ก] บทคัดย่อ Full Text
        การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในการตราพระราชกำหนด : ศึกษาเฉพาะกรณีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 

    an image  ชุติกาญจน์ นพคุณ
        [วพ346.086 ช615ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัญหาการทำประกันภัยเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

    an image  ชุติกาญจน์ ศรีณัฐกุล
        [วพ345.0256 ช615ก] บทคัดย่อ Full Text
        การดูหมิ่นต่อบุคคลซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง 

    an image  ฐะปะนีย์ จุฬารมย์
        [วพ345.02555 ฐ141มบทคัดย่อ Full Text 
        มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

    an image  ฐานนท์ มณีนิล
        [วพ347.012 ฐ199ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง 

    an image  ฐานันดร เอมะศิริ
        [วพ344.0131 ฐ211ก] บทคัดย่อ Full Text
        การใช้แรงงานเด็กตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ศึกษากรณีงานในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 

    an image  ณัฐญา ลำดับวงศ์
        [วพ346.03 ณ328ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ศึกษากรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

    an image  ณฐวรรณ พุทธเจริญลาภ
        [วพ347.09 ณ119ก] บทคัดย่อ Full Text
        การไกล่เกลี่ยในศาลฎีกา : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

    an image  ณพชาติ ธรรมศักดิ์
        [วพ347.09 ณ151บ] บทคัดย่อ Full Text
        บทบาทของศาลและปัญหาในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีความที่ขึ้นสู่ศาล 

    an image  ณัฐกิตติ์ บุญจันทร์
        [วพ344.0356 ณ322ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง : ศึกษาปัญหาการใช้เครื่องพันธนาการต่อผู้ต้องขังก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุด 

    an image  ณัฐดนัย สุภัทรากุล
        [วพ344.04463 ณ329ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกับรูปแบบบูรณาการของศาลยาเสพติดในต่างประเทศ 

    an image  ณัฐธยาน์ จุวิวัฒน์
        [วพ345.052 ณ329ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีที่มีโทษประหารชีวิต 

    an image  ณัฐนัย สุทธิคณะ
        [วพ344.01 ณ332ก] บทคัดย่อ Full Text
        การไกล่เกลี่ยคดีแรงงานของศาลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

    an image  ดุษฎี ถวิลไทย
        [วพ342.0664 ด731ว] บทคัดย่อ Full Text 
        วิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 47/2547 และ 60/2548 กรณีการสรรหาและแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

    an image  เติมพงษ์ ปะมะคัง
        [วพ346.0488 ต771ค] บทคัดย่อ Full Text
        เครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน : ศึกษาเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย มาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

    an image  ทัศนีย์วรรณ ศิริขันธ์แสง
        [วพ346.086 ท366ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

    an image  ทิพย์มล ไพชำนาญ
        [วพ342.07 ท463ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมพรรคการเมืองไทย : ศึกษากรณีการบังคับให้ผู้สมัครส.ส. ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน

    an image  ทิพย์วรรณ ประสิทธิ์ล้ำคำ
        [วพ346.066 ท468ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

    an image  ธรรนพ ภาษีผล
        [วพ346.0175 ธ319ก] บทคัดย่อ Full Text
        การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร : ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการฟ้องคดี และการนำสืบถึงความเป็นบิดาของบุตร 

    an image  เธียรเทพ สุนทรนันท
        [วพ344.0162 ธ814ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทน และการจัดสวัสดิการแก่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย 

    an image  ธรรมฤทธิ์ สีตะปะดล
        [วพ345.0527 ธ354ก] บทคัดย่อ Full Text
        การขังจำเลยไว้ภายหลังที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง 

    an image  นคร วัลลิภากร
        [วพ345.0773 น114ท] บทคัดย่อ Full Text 
        โทษประหารชีวิตในประเทศไทย : ศึกษาแนวคิดในการยกเลิก 

    an image  นริศ ศรีนวล
        [วพ346.067 น251ร] บทคัดย่อ Full Text
        รูปแบบที่เหมาะสมขององค์กรกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย 

    an image  นฤมล สุขสวัสดิ์
        [วพ346.022 น276ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัญหาข้อสัญญาไม่เป็นธรรมของธนาคารพาณิชย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญาบัตรเครดิต 

    an image  นารี กิตติสมบูรณ์สุข
        [วพ345.06 น487ก] บทคัดย่อ Full Text
        การแสวงหาพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

    an image  บริบูรณ์ รักษาดี
        [วพ342.09 บ218ป] บทคัดย่อ Full Text 
        ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น 

    an image  บุญทิวา ลิ้มศิริลักษณ์
        [วพ345.052 บ466ก] บทคัดย่อ Full Text
        การคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้ถูกร้องขอในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ 

    an image  บุษรานี หงษาคำ
        [วพ347.053 บ276ข] บทคัดย่อ Full Text
        ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งโดยผู้แทนกลุ่มผู้ต้องเสียหาย 

    an image  ปฐพี คำควร
        [วพ342.0858 ป139ป] บทคัดย่อ Full Text 
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำเอกลักษณ์ของบุคคลผู้มีชื่อเสียงแสวงหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจ 

    an image  ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี
        [วพ346.067 ป431ป] บทคัดย่อ
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

    an image  ประเสริฐ สุขสบาย
        [วพ342.062 ป422ก] บทคัดย่อ Full Text
        การออกกฎของฝ่ายบริหาร 

    an image  ปริชญา ศรีสมัย
        [วพ344.0159 ป456ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการและการคุ้มครองคนพิการในการทำงาน 

    an image  ปัญญา จั่นสกุล
        [วพ342.06 ป524ผ] บทคัดย่อ Full Text
        ผลของคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่มีเหตุบกพร่องในอำนาจ : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส และไทย

    an image  ปัทมา เชาว์วิศิษฐ
        [วพ344.012596 ป533ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้างกรณีนายจ้างควบรวมกิจการ

    an image  ปัทมาภรณ์ รอดอนันต์
        [วพ345.025554 ป533ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองป้องกันและฟื้นฟูเด็กที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว 

    an image  พงศ์ธร วิศาลศักดิ์
        [วพ344.0162 พ125ส] บทคัดย่อ Full Text
        สิทธิที่ควรจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานของลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย 

    an image  พงศ์ระพี บรรจงศิลป
        [วพ346.054 พ134ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการกำหนดแบบพินัยกรรม 

    an image  พงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย
        [วพ342.09 พ164ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัญหาความซ้ำซ้อนในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

    an image  พงษ์สักก์ เกตุประเสริฐวงค์
        [วพ343.099 พ164ก] บทคัดย่อ Full Text
        กฎหมายไปรษณีย์กับเสรีภาพในการสื่อสาร 

    an image  พรธิดา เอี่ยมศิลา
        [วพ345.03 พ244ข] บทคัดย่อ Full Text
        ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิดเพื่อประกอบการดำเนินคดีอาญา 

    an image  พรทิพย์ พงษ์สถิตย์
        [วพ343.042 พ239บ] บทคัดย่อ Full Text
        บทบาทและความจำเป็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร 

    an image  พรประไพ ชัยวิวัธน์
        [วพ346.077 พ245ร] บทคัดย่อ Full Text
        ระบบจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกร้อง 

    an image  พรพรรณ คันธารส
        [วพ344.0128 พ247ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดค่าจ้างภาคอุตสาหกรรม 

    an image  พัชราวลัย สุขคุ้ม
        [วพ345.04 พ522ค] บทคัดย่อ Full Text
        ความรับผิดทางอาญาของกรรมการบริษัท 

    an image  พัลลภ แพทย์ไชยวงษ์
        [วพ345.07 พ581ก] บทคัดย่อ Full Text
        การรื้อฟื้นคดีอาญา : ศึกษากรณีการรื้อฟื้นคดีอาญาในทางที่เป็นโทษ 

    an image  พานิช มีเพียร
        [วพ346.067 พ614ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการประปาส่วนภูมิภาค 

    an image  พิทยา วิทยาไพโรจน์
        [วพ343.071 พ671ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาไม่เป็นธรรม : ศึกษากรณีสัญญาประกันวินาศภัย

    an image  พีรพร เรืองรองปัญญา
        [วพ346.092 พ791ป] บทคัดย่อ Full Text 
        ปัญหาการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการตามต่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ....

    an image  พิชัย ชัยธำรงค์กูล
        [วพ345.0772 พ642ง] บทคัดย่อ Full Text
        เงื่อนไขการลงโทษทางภาวะวิสัย 

    an image  เพชรลดา เชาวน์โอภาส
        [วพ346.0488 พ877ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ 

    an image  เพ็ญวิชญ์ ศรีชัย
        [วพ346.04675 พ898ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมไม้สักและไม้ยางในที่ดินของเอกชน 

    an image  ไพศาล เมฆรารัตน์
        [วพ343.052044 พ996ก] บทคัดย่อ Full Text
        การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร : ศึกษากรณีการขอคืนภาษีอากรเกินกว่าที่ควรต้องเสีย หรือกรณีการขอคืนภาษีอากรที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย 

    an image  ไพศาล วัตตธรรม
        [วพ345.0527 พ997ก] บทคัดย่อ Full Text
        การคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการออกหมายจับ 

    an image  ภมร อนันตชัย
        [วพ343.0721 ภ162ก] บทคัดย่อ Full Text
        การกระทำความผิดและมาตราการทางกฎหมายตามมาตรา 27 และ มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542

    an image  ภาคภูมิ กาญจนสถิตย์
        [วพ344.0101 ภ414ป] บทคัดย่อ Full Text 
        ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างภาครัฐวิสาหกิจและลูกจ้างภาคเอกชน : ศึกษากรณีการคุ้มครองแรงงาน 

    an image  มลฑา พราหมเภทย์
        [วพ346.086 ม177ม] บทคัดย่อ Full Text        
        มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมคนกลางประกันภัย กรณีศึกษาตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ 

    an image  ภูมิวัสส์ เก้าศรีสุริยะธาดา
        [วพ346.067 ภ678อ] บทคัดย่อ Full Text
        อำนาจ สิทธิ ประโยชน์ตกทอดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนจำกัด : ศึกษากรณีการแปรรูปองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 

    an image  มานะ วัฒนศิริ
        [วพ345.026 ม445ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการแทนการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด 

    an image  ยศสันต์ ด่านเกษมศานต์
        [วพ344.01544 ย158ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายอันเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 

    an image  รัฐการ ศรีศกุน
        [วพ346.086092 ร352ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายกรณีรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา 8 (3) และ (4) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 

    an image  ราตรี เนตรพระฤทธิ์
        [วพ346.086 ร442ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลส่งเสริมผู้สำรวจภัยและผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนประกันภัย 

    an image  ฤทธิรุจ เขมะวนิช
        [วพ345.02 ฤ174ก] บทคัดย่อ Full Text
        การพยายามกระทำความผิด : ศึกษาเฉพาะหลักเกณฑ์การแบ่งแยกระหว่างการลงมือกระทำความผิดกับการตระเตรียมกระทำความผิด 

    an image  เลิศสิรี นันทวิสิทธิ์
        [วพ346.048 ล919ก] บทคัดย่อ Full Text
        การกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 

    an image  วงษ์พิทักษ์ เจียนเกาะ
        [วพ341.773 ว138ป] บทคัดย่อ Full Text
        ประมวลกฎหมายอาญาของไทยกับกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้าย : ศึกษาเฉพาะกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศข้อตกลงและพิธีสารที่เกี่ยวข้อง 

    an image  วรวุฒิ ภู่เพียนเลิศ
        [วพ345.0268 ว285ก] บทคัดย่อ Full Text
        การควบคุมการใช้อำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

    an image  วศิน นันทไพบูลย์
        [วพ342.066 ว357ก] บทคัดย่อ Full Text
        การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับกรณีผิดสัญญาทางปกครอง 

    an image  วิชาญ สาคุณ
        [วพ344.078 ว547ค] บทคัดย่อ Full Text
        คุรุสภา : ศึกษาในแง่กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพครูและการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู 

    an image  วิรัตน์ เรืองทรัพย์
        [วพ346.067 ว691ว] บทคัดย่อ Full Text
        วิเคราะห์กระบวนการทางกฎหมายในการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

    an image  วศินี วงศ์นิติ
        [วพ345.052 ว357อ] บทคัดย่อ Full Text
        อำนาจสืบสวนคดีอาญาของเจ้าพนักงาน : ศึกษามาตรการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

    an image  วัจน์พล ศรชัย
        [วพ340.092 ว374ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในเรื่องการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ 

    an image  วัฒนา เตียงกูล
        [342.06640269 ว398ผ] บทคัดย่อ
        ผลผูกพันและสภาพบังคับของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

    an image  วันชัย แสงสุวรรณ
        [วพ340.5 ว426ก] บทคัดย่อ Full Text
        การนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้สนับสนุนหลักกฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

    an image  วิทยา บวรศิขริน
        [วพ345.05 ว582ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการทางกฎหมายของเจ้าพนักงานตำรวจในการต่อรองข้อมูลสำคัญจากผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

    an image  วิสุทธิ์ชัย จิตพิมลมาศ
        [วพ342.052 ว794ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่ของวุฒิสภาไทย 

    an image  วีระศักดิ์ เชาว์เลขา
        [วพ342.068 ว849ก] บทคัดย่อ Full Text
        การดำเนินการทางวินัยและการร้องทุกข์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

    an image  ศักดิ์ชัย ดีละม้าย
        [วพ346.086121 ศ324ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการประกันภัยพืชผลเกษตร 

    an image  ศรัญญา โสดานิล
        [วพ342.068 ศ159ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัญหาคดีปกครองเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยข้าราชการ 

    an image  ศิระ รัตตานุกูล
        [วพ344.066 ศ441ก] บทคัดย่อ Full Text
        การคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 ข้อ 24 

    an image  ศิริ ปะทะขีนัง
        [วพ345.077 ศ445ก] บทคัดย่อ Full Text
        การอภัยโทษ : ศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการอภัยโทษ

    an image  ศิริพร ตังคณานุกูลชัย
        [วพ345.052 ศ463ก] บทคัดย่อ Full Text
        การใช้กำลังขั้นรุนแรงถึงตายของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ : การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย

    an image  ศุภกานต์ เหรียญรักวงศ์
        [วพ342.0664 ศ676ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัญหาการนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง : ศึกษาจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง 

    an image  สมเจตน์ เรืองเพิ่มพูล
        [วพ344.02 ส236ก] บทคัดย่อ Full Text 
        การขยายประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม 

    an image  สมเจตน์ รามแก้ว
        [วพ346.086 ส236ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งและควบคุมกำกับดูแลกองทุนประกันวินาศภัย 

    an image  สมชาย วิมลสุข
        [วพ345.0522 ส241บ] บทคัดย่อ Full Text
        บทบาทของศาลชั้นต้นในการค้นหาความจริง 

    an image  สรธร สระศรี
        [วพ343.071 ส324ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคด้านสัญญาตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษากรณีสัญญาสำเร็จรูป 

    an image  สรรเพชญ ชัยจินดา
        [วพ345.056 ส338ส] บทคัดย่อ Full Text
        สิทธิการมีทนายความของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลทหาร 

    an image  สรายุทธ์ โรจนพุทธิ
        [วพ343.087 ส354ก] บทคัดย่อ Full Text
        การบังคับใช้มาตรการปกป้องภายใต้ระบบการค้าโลก : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

    an image  สวรส เวทางค์ยะมาตร
        [วพ343.087 ส393ก] บทคัดย่อ Full Text
        การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดโดยมิชอบในบริบทของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

    an image  สหภาพ เชาวลิต
        [วพ344.01 ส457ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานในสถานประกอบการขนาดย่อม 

    an image  สัญชัย สกุลกิจไพบูลย์
        [วพ345.0522 ส552ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนต่อการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานในการค้นยานพาหนะส่วนบุคคล 

    an image  สัมพันธ์ รัตนประดิษฐกุล
        [วพ346.033 ส612ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผู้เสียหายทางแพ่งจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยสื่อมวลชน 

    an image  สิน สุนพงษ์ศรี
        [วพ346.024 ส724ก] บทคัดย่อ Full Text
        การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาสัมปทานทางหลาวง : ศึกษากรณีโครงการทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ 

    an image  สินธุ์ชัย ดรุโณวาท
        [วพ345.02 ส726ก] บทคัดย่อ Full Text
        การกระทำผิด "หลายบทหลายกระทง" : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดฐานบุกรุกแล้วไปกระทำความผิดอีกฐานหนึ่ง 

    an image  สินีกานต์ สิทธิ์เวทิศเดช
        [วพ347.077 ส727ค] บทคัดย่อ Full Text
        ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางจิตใจ 

    an image  สุดรัก สุขสว่าง
        [วพ346.048 ส766ก] บทคัดย่อ Full Text
        การดำเนินคดีพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย : วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและพาณิชย์และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและพาณิชย์ พ.ศ.... 

    an image  สุทธิมา เกิดศุข
        [วพ344.04463 ส775ก] บทคัดย่อ Full Text 
        การตรวจสอบอำนาจฝ่ายบริหารในการบังคับบำบัดรักษาผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด 

    an image  สุกัญญา รักเหลือ
        [วพ342.068 ส739ม] บทคัดย่อ Full Text
        มติคณะรัฐมนตรีที่ไม่สอดคล้องต่อบทบัญญัติของกฎหมาย : ศึกษากรณีการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 

    an image  สุธิดา กาญจนะวงศ์
        [วพ345.04 ส785ก] บทคัดย่อ Full Text
        การดำเนินคดีอาญาซ้ำชั้นเจ้าพนักงาน 

    an image  สุธินี ฤกษ์วศินกุล
        [วพ344.0128134 ส785ค] บทคัดย่อ Full Text
        ค่าทนายความตามผลแห่งคดี (contingent fee) : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเสรีภาพของสัญญาและการคุ้มครองสังคม 

    an image  สุนทรี กลึงกระจ่าง
        [วพ345.04 ส814ค] บทคัดย่อ Full Text
        ความรับผิดทางอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีความรับผิดของบิดามารดาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 

    an image  สุนิสา โมระศิลปิน
        [วพ347.077 ส818ค] บทคัดย่อ Full Text
        ความรับผิดเพื่อละเมิดในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และเสรีภาพ : ศึกษากรณี เฉพาะความเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน 

    an image  สุพล บริสุทธิ์
        [วพ345.02534 ส829ก] บทคัดย่อ Full Text
        การกำหนดความผิดทางอาญา 

    an image  สุพิชัย ศิริรักษ์
        [วพ344.0101 ส831ส] บทคัดย่อ Full Text
        สิทธิและเสรีภาพของคนงานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 : ศึกษาด้านการรวมตัวและเจรจาต่อรอง 

    an image  สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล
        [วพ344.046343 ส838ก] บทคัดย่อ Full Text
        กฎหมายกับการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ 

    an image  สุรพล อำพล
        [วพ344.0121 ส852ก] บทคัดย่อ Full Text
        การคุ้มครองการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 

    an image  สุรเศรษฐ์ หน้างาม
        [วพ345.05 ส855น] บทคัดย่อ Full Text
        นิติวิธีกับการวินิจฉัยความผิดอาญาของไทย 

    an image  สุวิตร ใจทน
        [วพ346.04675 ส879ม] บทคัดย่อ Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 

    an image  อดิชวัน ธรรมพนิชวัฒน์
        [วพ346.0488 อ123ก] บทคัดย่อ Full Text
        การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเครื่งหมายการค้า เสียง กลิ่น รสชาติ 

    an image  อภิชาติ ผลเจริญพงศ์
        [วพ346.048 อ252อ] บทคัดย่อ Full Text
        อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

    an image  อภิศักดิ์ คำดี
        [วพ346.086092 อ268ก] บทคัดย่อ Full Text 
        การฉ้อโกงประกันวินาศภัย : ศึกษากรณีการฉ้อโกงประกันภัยรถยนต์โดยผู้เอาประกันภัย 

    an image  อนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว
        [วพ341.734 อ178น] บทคัดย่อ Full Text
        นโยบายทางอาญาเกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี 

    an image  อมรเทพ เมืองแสน
        [วพ345.05 อ281อ] บทคัดย่อ Full Text
        อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ที่มีต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย 

    an image  อรอารียา แจ่มจำรูญ
        [วพ344.01 อ383ส] บทคัดย่อ Full Text
        สิทธิประโยชน์ด้านแรงงานของผู้ปฎิบัติงานในองค์การมหาชน : ศึกษาแนวทางในการวางมาตรการทางกฎหมาย 

    an image  อาริษา มณีสว่าง
        [วพ345.077 อ657ก] Full Text
        การคุมประพฤติ : ศึกษาการเลี่ยงการลงโทษจำคุกโดยการคุมขังเป็นช่วงระยะเวลา

    an image  อิศเรศร์ ปรางทอง
        [วพ344.0533 อ757ข] บทคัดย่อ Full Text
        ขอบเขตและมาตรฐานการใช้บังคับอาวุธปืนของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 

    an image  เอกชัย พ่วงพรพิทักษ์
        [วพ344.07684 อ873ป] บทคัดย่อ Full Text
        ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

    an image  อุดมพร ทานัธยพงศ์
        [วพ345.0268 อ791อ] บทคัดย่อ Full Text
        อำนาจในการสอบสวนคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์