หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2549

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  กนกทิพย์ ใสสะอาด
        [วพ344.0356 ก124ก] Full Text
        การคุ้มครองสิทธิผู้ถูกคุมขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

    an image  กรชนก ยอดกันหา
        [วพ343.0962 ก152ป] Full Text
        ปัญหาอายุความในการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 

    an image  กรรชรส วันดี
        [วพ344.074 ก169ก] Full Text
        การบังคับใช้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

    an image  กัลยดา กฤษณจินดา เคหะนาค
        [วพ346.0821 ก397ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมระบบการชำระเงินในประเทศไทย 

    an image  กันตพัฒน์ จิรวงศ์ณธิพร
        [วพ343.0143 ก389ค] Full Text
        ความเป็นอิสระของศาลทหาร 

    an image  เกษมาวดี ศุภภิญโญพงศ์
        [วพ345.02 ก813ก] Full Text
        การปรับเปลี่ยนความผิดลหุโทษที่ไม่มีลักษณะเป็นความผิดอาญาโดยแท้ เป็นความผิดต่อกฎระเบียบของสังคม : ศึกษาเฉพาะความผิดลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญา 

    an image  กิตติยา ศักดิ์ศรีมณีกูล
        [วพ343.04371 ก674น] Full Text
        นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกับผลในทางกฎหมายภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้ง 

    an image  กู้เกียรติ เมืองสง
        [วพ347.075 ก741ก] Full Text
        การพิจารณาคดีลับหลังจำเลย 

    an image  จตุพล เพชรเสนา
        [วพ346.0926 จ136ค] Full Text
        ความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายในเชิงลงโทษในกรณีการสร้างราคาหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

    an image  จักราวุธ สระทองอ่อน
        [วพ344.0162 จ233ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าว : ศึกษากรณีแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี 

    an image  จิตติคุณ แพงคุณ
        [วพ342.06840264 จ421คFull Text
        คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ 

    an image  จิตติมา ศรีอโนมัย
        [วพ345.052 จ425ก] Full Text
        การสอบสวนฟ้องร้อง : ศึกษาแนวทางพัฒนาการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและประสิทธิภาพของการสอบสวนฟ้องร้องในประเทศ 

    an image  จิราธร เจริญวุฒิ
        [วพ345.052 จ531ว] Full Text
        วิวัฒนาการการสอบสวนคดีอาญา : ศึกษาบทบาทของพนักงานอัยการ

    an image  ชิษณุชา สงสมอ
        [วพ347.012 ช576กFull Text
        การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในการตราพระราชกำหนด : ศึกษาเฉพาะกรณีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 

    an image  ชุติกาญจน์ นพคุณ
        [วพ346.086 ช615ป] Full Text
        ปัญหาการทำประกันภัยเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

    an image  ฐานันดร เอมะศิริ
        [วพ344.0131 ฐ211ก] Full Text
        การใช้แรงงานเด็กตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ศึกษากรณีงานในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 

    an image  ณัฐญา ลำดับวงศ์
        [วพ346.03 ณ328ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ศึกษากรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

    an image  ณฐวรรณ พุทธเจริญลาภ
        [วพ347.09 ณ119ก] Full Text
        การไกล่เกลี่ยในศาลฎีกา : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

    an image  ณพชาติ ธรรมศักดิ์
        [วพ347.09 ณ151บ] Full Text
        บทบาทของศาลและปัญหาในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีความที่ขึ้นสู่ศาล 

    an image  ณัฐธยาน์ จุวิวัฒน์
        [วพ345.052 ณ329ป] Full Text
        ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีที่มีโทษประหารชีวิต 

    an image  ณัฐนัย สุทธิคณะ
        [วพ344.01 ณ332ก] Full Text
        การไกล่เกลี่ยคดีแรงงานของศาลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

    an image  ดุษฎี ถวิลไทย
        [วพ342.0664 ด731ว] Full Text 
        วิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 47/2547 และ 60/2548 กรณีการสรรหาและแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

    an image  เติมพงษ์ ปะมะคัง
        [วพ346.0488 ต771ค] Full Text
        เครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน : ศึกษาเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย มาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

    an image  ทัศนีย์วรรณ ศิริขันธ์แสง
        [วพ346.086 ท366ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

    an image  นริศ ศรีนวล
        [วพ346.067 น251ร] Full Text
        รูปแบบที่เหมาะสมขององค์กรกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย 

    an image  นฤมล สุขสวัสดิ์
        [วพ346.022 น276ป] Full Text
        ปัญหาข้อสัญญาไม่เป็นธรรมของธนาคารพาณิชย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญาบัตรเครดิต 

    an image  บริบูรณ์ รักษาดี
        [วพ342.09 บ218ป] Full Text 
        ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น 

    an image  ปฐพี คำควร
        [วพ342.0858 ป139ป] Full Text 
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำเอกลักษณ์ของบุคคลผู้มีชื่อเสียงแสวงหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจ 

    an image  ประเสริฐ สุขสบาย
        [วพ342.062 ป422ก] Full Text
        การออกกฎของฝ่ายบริหาร 

    an image  ปัญญา จั่นสกุล
        [วพ342.06 ป524ผ] Full Text
        ผลของคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่มีเหตุบกพร่องในอำนาจ : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส และไทย

    an image  ปัทมาภรณ์ รอดอนันต์
        [วพ345.025554 ป533ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองป้องกันและฟื้นฟูเด็กที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว 

    an image  พงศ์ธร วิศาลศักดิ์
        [วพ344.0162 พ125ส] Full Text
        สิทธิที่ควรจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานของลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย 

    an image  พงศ์ระพี บรรจงศิลป
        [วพ346.054 พ134ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการกำหนดแบบพินัยกรรม 

    an image  พรธิดา เอี่ยมศิลา
        [วพ345.03 พ244ข] Full Text
        ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิดเพื่อประกอบการดำเนินคดีอาญา 

    an image  พรประไพ ชัยวิวัธน์
        [วพ346.077 พ245ร] Full Text
        ระบบจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกร้อง 

    an image  พานิช มีเพียร
        [วพ346.067 พ614ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการประปาส่วนภูมิภาค 

    an image  พิทยา วิทยาไพโรจน์
        [วพ343.071 พ671ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาไม่เป็นธรรม : ศึกษากรณีสัญญาประกันวินาศภัย

    an image  พิชัย ชัยธำรงค์กูล
        [วพ345.0772 พ642ง] Full Text
        เงื่อนไขการลงโทษทางภาวะวิสัย 

    an image  เพ็ญวิชญ์ ศรีชัย
        [วพ346.04675 พ898ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมไม้สักและไม้ยางในที่ดินของเอกชน 

    an image  ไพศาล เมฆรารัตน์
        [วพ343.052044 พ996ก] Full Text
        การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร : ศึกษากรณีการขอคืนภาษีอากรเกินกว่าที่ควรต้องเสีย หรือกรณีการขอคืนภาษีอากรที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย 

    an image  ภมร อนันตชัย
        [วพ343.0721 ภ162ก] Full Text
        การกระทำความผิดและมาตราการทางกฎหมายตามมาตรา 27 และ มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542

    an image  มลฑา พราหมเภทย์
        [วพ346.086 ม177ม] Full Text        
        มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมคนกลางประกันภัย กรณีศึกษาตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ 

    an image  ภูมิวัสส์ เก้าศรีสุริยะธาดา
        [วพ346.067 ภ678อ] Full Text
        อำนาจ สิทธิ ประโยชน์ตกทอดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนจำกัด : ศึกษากรณีการแปรรูปองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 

    an image  เลิศสิรี นันทวิสิทธิ์
        [วพ346.048 ล919ก] Full Text
        การกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 

    an image  วงษ์พิทักษ์ เจียนเกาะ
        [วพ341.773 ว138ป] Full Text
        ประมวลกฎหมายอาญาของไทยกับกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้าย : ศึกษาเฉพาะกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศข้อตกลงและพิธีสารที่เกี่ยวข้อง 

    an image  วรวุฒิ ภู่เพียนเลิศ
        [วพ345.0268 ว285ก] Full Text
        การควบคุมการใช้อำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

    an image  วิรัตน์ เรืองทรัพย์
        [วพ346.067 ว691ว] Full Text
        วิเคราะห์กระบวนการทางกฎหมายในการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

    an image  วศินี วงศ์นิติ
        [วพ345.052 ว357อ] Full Text
        อำนาจสืบสวนคดีอาญาของเจ้าพนักงาน : ศึกษามาตรการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

    an image  วัจน์พล ศรชัย
        [วพ340.092 ว374ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในเรื่องการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ 

    an image  วันชัย แสงสุวรรณ
        [วพ340.5 ว426ก] Full Text
        การนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้สนับสนุนหลักกฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

    an image  วิทยา บวรศิขริน
        [วพ345.05 ว582ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายของเจ้าพนักงานตำรวจในการต่อรองข้อมูลสำคัญจากผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

    an image  วิสุทธิ์ชัย จิตพิมลมาศ
        [วพ342.052 ว794ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่ของวุฒิสภาไทย 

    an image  ศักดิ์ชัย ดีละม้าย
        [วพ346.086121 ศ324ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการประกันภัยพืชผลเกษตร 

    an image  ศรัญญา โสดานิล
        [วพ342.068 ศ159ป] Full Text
        ปัญหาคดีปกครองเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยข้าราชการ 

    an image  ศิริ ปะทะขีนัง
        [วพ345.077 ศ445ก] Full Text
        การอภัยโทษ : ศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการอภัยโทษ

    an image  สรธร สระศรี
        [วพ343.071 ส324ม] Full Text
        มาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคด้านสัญญาตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษากรณีสัญญาสำเร็จรูป 

    an image  สรรเพชญ ชัยจินดา
        [วพ345.056 ส338ส] Full Text
        สิทธิการมีทนายความของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลทหาร 

    an image  สรายุทธ์ โรจนพุทธิ
        [วพ343.087 ส354ก] Full Text
        การบังคับใช้มาตรการปกป้องภายใต้ระบบการค้าโลก : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

    an image  สวรส เวทางค์ยะมาตร
        [วพ343.087 ส393ก] Full Text
        การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดโดยมิชอบในบริบทของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

    an image  สหภาพ เชาวลิต
        [วพ344.01 ส457ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานในสถานประกอบการขนาดย่อม 

    an image  สัมพันธ์ รัตนประดิษฐกุล
        [วพ346.033 ส612ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผู้เสียหายทางแพ่งจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยสื่อมวลชน 

    an image  สิน สุนพงษ์ศรี
        [วพ346.024 ส724ก] Full Text
        การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาสัมปทานทางหลาวง : ศึกษากรณีโครงการทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ 

    an image  สินีกานต์ สิทธิ์เวทิศเดช
        [วพ347.077 ส727ค] Full Text
        ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางจิตใจ 

    an image  สุดรัก สุขสว่าง
        [วพ346.048 ส766ก] Full Text
        การดำเนินคดีพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย : วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและพาณิชย์และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและพาณิชย์ พ.ศ.... 

    an image  สุกัญญา รักเหลือ
        [วพ342.068 ส739ม] Full Text
        มติคณะรัฐมนตรีที่ไม่สอดคล้องต่อบทบัญญัติของกฎหมาย : ศึกษากรณีการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 

    an image  สุพล บริสุทธิ์
        [วพ345.02534 ส829ก] Full Text
        การกำหนดความผิดทางอาญา 

    an image  สุพิชัย ศิริรักษ์
        [วพ344.0101 ส831ส] Full Text
        สิทธิและเสรีภาพของคนงานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 : ศึกษาด้านการรวมตัวและเจรจาต่อรอง 

    an image  สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล
        [วพ344.046343 ส838ก] Full Text
        กฎหมายกับการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ 

    an image  สุวิตร ใจทน
        [วพ346.04675 ส879ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 

    an image  อภิชาติ ผลเจริญพงศ์
        [วพ346.048 อ252อ] Full Text
        อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

    an image  อนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว
        [วพ341.734 อ178น] Full Text
        นโยบายทางอาญาเกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี 

    an image  อรอารียา แจ่มจำรูญ
        [วพ344.01 อ383ส] Full Text
        สิทธิประโยชน์ด้านแรงงานของผู้ปฎิบัติงานในองค์การมหาชน : ศึกษาแนวทางในการวางมาตรการทางกฎหมาย 

    an image  อาริษา มณีสว่าง
        [วพ345.077 อ657ก] Full Text
        การคุมประพฤติ : ศึกษาการเลี่ยงการลงโทษจำคุกโดยการคุมขังเป็นช่วงระยะเวลา

    an image  เอกชัย พ่วงพรพิทักษ์
        [วพ344.07684 อ873ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

    an image  อุดมพร ทานัธยพงศ์
        [วพ345.0268 อ791อ] Full Text
        อำนาจในการสอบสวนคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์
 

สารนิพนธ์

    an image  กวีวรรณ์ จีนขจร
        [345.056 ก327ส] Full Text
        สิทธิที่จะนิ่งของผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญา

    an image  กิตติ คำมี
        [346.04675 ก671ทFull Text
        โทษปรับทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับป่าไม้

    an image  วัฒนา เตียงกูล
        [342.06640269 ว398ผFull Text
        ผลผูกพันและสภาพบังคับของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ