หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2548

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  กมล แจ้งสุข
        [วพ342.0664 ก131ก] Full Text
        การตรวจสอบการกระทำทางปกครองของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 

    an image  กรพัฒน์ สุภานันท์
        [วพ344.01128 ก161ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมบริษัทจัดหางาน ศึกษาเฉพาะกรณีการส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ

    an image  กาญจนา มั่งมี
        [วพ344.0131 ก426ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายไทยในการคุ้มครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม 

    an image  กิตติโชติ ทัพวงศ์
        [วพ346.048 ก673ม] Full Text
        มาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งในคดีเครื่องหมายการค้าและคดีลิขสิทธิ์ : ศึกษาปัญหากรณีริบทรัพย์และทำลายทรัพย์

    an image  คณุฒม์ นิจจันพันธ์ศรี
        [วพ347.075 ค133ร] Full Text
        รูปแบบการพิจารณาคดีในศาลทหารเปรียบเทียบกับศาลยุติธรรม 

    an image  จตุพร โค้วคาศัย
        [วพ344.0325 จ136ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม : กรณีศึกษาผู้ประกอบอาชีพอิสระเก็บของเก่าขาย  

    an image  จันทร์เพ็ญ งามวิไลพงศ์
        [วพ347.09 จ272น] Full Text
        แนวทางกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศไทย : ข้อพิจารณาจากกฎหมายแม่แบบของ Uncitral

    an image  ฉัตรชัย ตังคณานุกูลชัย
        [วพ345.056 ฉ232ก] Full Text
        การประกันตัวในคดี : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกันภัยอิสระ  
 

    an image  ชณิดา ฌายีเนตร
        [วพ346.048 ช125ก] Full Text 
        กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ : ขอบเขตสำหรับประเทศไทย

    an image  ชณิสรา ร้อยเที่ยง
        [วพ346.0482 ช126ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินคดีลิขสิทธิ์ 

    an image  ชวลิต ทวีวัฒนานนท์
        [วพ347.09 ช281ก] Full Text
        การระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยในธุรกิจประกันภัย 

    an image  ชุดาภรณ์ เหมโลหะ
        [วพ347.09 ช613ป] Full Text
        ปัญหาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในภาคปฏิบัติ : ศึกษากรณีคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

    an image  ชุติกาญจน์ ศรีณัฐกุล
        [วพ345.0256 ช615ก] Full Text
        การดูหมิ่นต่อบุคคลซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง

    an image  ฐะปะนีย์ จุฬารมย์
        [วพ345.02555 ฐ141มFull Text 
        มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

    an image  ฐานนท์ มณีนิล
        [วพ347.012 ฐ199ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง  

    an image  ณัฐดนัย สุภัทรากุล
        [วพ344.04463 ณ329ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกับรูปแบบบูรณาการของศาลยาเสพติดในต่างประเทศ  

    an image  ณัติยา กรกมล
        [วพ344.0144 ณ382ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพยาบาลหญิงมีครรภ์ในหน่วยงานรัฐ 

    an image  ณรงค์ จุ้ยเส่ย
        [วพ345.056 ณ211กFull Text 
        การชันสูตรพลิกศพกรณีตายในความควบคุมของเจ้าพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี การตายของผู้ต้องขังในเรือนจำ 

    an image  ทิพย์มล ไพชำนาญ
        [วพ342.07 ท463ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมพรรคการเมืองไทย : ศึกษากรณีการบังคับให้ผู้สมัครส.ส. ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน

    an image  ทิพย์วรรณ ประสิทธิ์ล้ำคำ
        [วพ346.066 ท468ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี

    an image  ธนกร กิตติสาเรศ
        [วพ345.04 ธ132ค] Full Text 
        ความรับผิดทางอาญาของอนุญาโตตุลาการ 

    an image  ธนา แสงพิทักษ์
        [วพ345.056 ธ231ส] Full Text 
        สิทธิที่จะได้รับทราบข้อกล่าวหา

    an image  ธนากร โกมลวานิช
        [วพ344.023 ธ231ห] บริการเฉพาะตัวเล่ม 
        หลักประกันภัยรายได้ผู้สูงอายุตามกฎหมาย 
 
 

    an image  ธรรนพ ภาษีผล
        [วพ346.0175 ธ319ก] Full Text
        การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร : ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการฟ้องคดี และการนำสืบถึงความเป็นบิดาของบุตร

    an image  ธรรมฤทธิ์ สีตะปะดล
        [วพ345.0527 ธ354ก] Full Text
        การขังจำเลยไว้ภายหลังที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง
   

    an image  เธียรเทพ สุนทรนันท
        [วพ344.0162 ธ814ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทน และการจัดสวัสดิการแก่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย

    an image  นคร วัลลิภากร
        [วพ345.0773 น114ท] Full Text 
        โทษประหารชีวิตในประเทศไทย : ศึกษาแนวคิดในการยกเลิก  
 

    an image  นรินทร์ มั่นจิตร
        [วพ345.0234 น243ก] Full Text 
        กรอบการใช้อำนาจรัฐตามมาตรา 83 กับการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย : กรณีการใช้กำลังบังคับก่อให้เกิดการตาย 

    an image  นารี กิตติสมบูรณ์สุข
        [วพ345.06 น487ก] Full Text
        การแสวงหาพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

    an image  บุญทิวา ลิ้มศิริลักษณ์
        [วพ345.052 บ466ก] Full Text
        การคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้ถูกร้องขอในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ 

    an image  บุษรานี หงษาคำ
        [วพ347.053 บ276ข] Full Text
        ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งโดยผู้แทนกลุ่มผู้ต้องเสียหาย 

    an image  ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี
        [วพ346.067 ป431ปFull Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 

    an image  ปริชญา ศรีสมัย
        [วพ344.0159 ป456ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการและการคุ้มครองคนพิการในการทำงาน

    an image  ปัทมา เชาว์วิศิษฐ
        [วพ344.012596 ป533มFull Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้างกรณีนายจ้างควบรวมกิจการ 

    an image  พงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย
        [วพ342.09 พ164ป] Full Text
        ปัญหาความซ้ำซ้อนในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

    an image  พงษ์สักก์ เกตุประเสริฐวงค์
        [วพ343.099 พ164ก] Full Text
        กฎหมายไปรษณีย์กับเสรีภาพในการสื่อสาร

    an image  พรทิพย์ พงษ์สถิตย์
        [วพ343.042 พ239บ] Full Text
        บทบาทและความจำเป็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร

    an image  พรพรรณ คันธารส
        [วพ344.0128 พ247ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดค่าจ้างภาคอุตสาหกรรม  

    an image  พัชราวลัย สุขคุ้ม
        [วพ345.04 พ522ค] Full Text
        ความรับผิดทางอาญาของกรรมการบริษัท 

    an image  พัทธนันท์ ตำนานทอง
        [วพ343.087 พ543ก] Full Text 
        การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดในการรักษาความเป็นธรรมทางการค้า

    an image  พัลลภ แพทย์ไชยวงษ์
        [วพ345.07 พ581ก] Full Text
        การรื้อฟื้นคดีอาญา : ศึกษากรณีการรื้อฟื้นคดีอาญาในทางที่เป็นโทษ   

    an image  พิชญา เหลืองรัตนเจริญ
        [วพ345.07 พ639ก] Full Text
        การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีการรื้อฟื้นคดีที่เป็นคุณแก่จำเลย

    an image  พีรพร เรืองรองปัญญา
        [วพ346.092 พ791ป] Full Text 
        ปัญหาการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการตามต่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ....

    an image  เพชรลดา เชาวน์โอภาส
        [วพ346.0488 พ877ป] Full Text
        ปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์

    an image  ไพศาล วัตตธรรม
        [วพ345.0527 พ997ก] Full Text
        การคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการออกหมายจับ

    an image  ภัทรวดี วงศ์วัฒนะ
        [วพ345.02534 ภ373ค] Full Text
        ความผิดฐานดำรงชีพด้วยรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี : ศึกษาการตีความกฎหมายอาญาของศาลไทย 

    an image  ภาคภูมิ กาญจนสถิตย์
        [วพ344.0101 ภ414ป] Full Text 
        ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างภาครัฐวิสาหกิจและลูกจ้างภาคเอกชน : ศึกษากรณีการคุ้มครองแรงงาน  
 
 

    an image  ภาวิน เมฆสวรรค์
        [วพ345.05 ภ478ก] Full Text
        การขาดนัดในคดีอาญา : ศึกษากรณีพนักงานอัยการไม่มาศาลตามกำหนดนัด

    an image  มานะ วัฒนศิริ
        [วพ345.026 ม445ม] Full Text
        มาตรการแทนการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด

    an image  ยศสันต์ ด่านเกษมศานต์
        [วพ344.01544 ย158ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายอันเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

    an image  รัฐการ ศรีศกุน
        [วพ346.086092 ร352ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายกรณีรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา 8 (3) และ (4) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 

    an image  ราตรี เนตรพระฤทธิ์
        [วพ346.086 ร442ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลส่งเสริมผู้สำรวจภัยและผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนประกันภัย
 
 

    an image  ฤทธิรุจ เขมะวนิช
        [วพ345.02 ฤ174ก] Full Text
        การพยายามกระทำความผิด : ศึกษาเฉพาะหลักเกณฑ์การแบ่งแยกระหว่างการลงมือกระทำความผิดกับการตระเตรียมกระทำความผิด 

    an image  วศิน นันทไพบูลย์
        [วพ342.066 ว357ก] Full Text
        การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับกรณีผิดสัญญาทางปกครอง

    an image  วิชาญ สาคุณ
        [วพ344.078 ว547ค] Full Text
        คุรุสภา : ศึกษาในแง่กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพครูและการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู  
 

    an image  วิศรุต ครุฑไกวัล
        [วพ347.066 ว752ผ] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ผลทางกฎหมายของการล่อจับผู้กระทำความผิดเปรียบเทียบกับการล่อให้กระทำความผิด

    an image  วีระศักดิ์ เชาว์เลขา
        [วพ342.068 ว849ก] Full Text
        การดำเนินการทางวินัยและการร้องทุกข์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

    an image  ศิระ รัตตานุกูล
        [วพ344.066 ศ441ก] Full Text
        การคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 ข้อ 24  
 

    an image  ศิรินทร์ อินทรวิชะ
        [วพ345.056 ศ457ก] Full Text
        การแสวงหาพยานหลักฐานจากตัวผู้ถูกกล่าวหา : ศึกษาการตรวจตัวและการค้นตัวในการดำเนินคดีอาญา

    an image  ศิริพร ตังคณานุกูลชัย
        [วพ345.052 ศ463ก] Full Text
        การใช้กำลังขั้นรุนแรงถึงตายของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ : การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย

    an image  ศุภกานต์ เหรียญรักวงศ์
        [วพ342.0664 ศ676ป] Full Text
        ปัญหาการนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง : ศึกษาจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง  

    an image  ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล
        [วพ344.0462 ศ728น] Full Text
        แนวทางบัญญัติกฎหมายให้เอกชนเข้าประกอบกิจการบำบัดน้ำเสียรวม 

    an image  สถาพร ช่วยเพชร
        [วพ346.0668 ส182ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลและส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทย

    an image  สมเจตน์ เรืองเพิ่มพูล
        [วพ344.02 ส236ก] Full Text 
        การขยายประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม

    an image  สมชาย วิมลสุข
        [วพ345.0522 ส241บ] Full Text
        บทบาทของศาลชั้นต้นในการค้นหาความจริง

    an image  สัญชัย สกุลกิจไพบูลย์
        [วพ345.0522 ส552ม] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        มาตรการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนต่อการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานในการค้นยานพาหนะส่วนบุคคล 
 
 

    an image  สิกฤษณ์ อังสัจจะพงษ์
        [วพ345.056 ส714ส] Full Text
        สิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมายในขั้นตอนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ศึกษาเฉพาะกรณี การนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ

    an image  สินธุ์ชัย ดรุโณวาท
        [วพ345.02 ส726ก] Full Text
        การกระทำผิด "หลายบทหลายกระทง" : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดฐานบุกรุกแล้วไปกระทำความผิดอีกฐานหนึ่ง

    an image  สุทธิมา เกิดศุข
        [วพ344.04463 ส775ก] Full Text 
        การตรวจสอบอำนาจฝ่ายบริหารในการบังคับบำบัดรักษาผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด

    an image  สุธินี ฤกษ์วศินกุล
        [วพ344.0128134 ส785ค] Full Text
        ค่าทนายความตามผลแห่งคดี (contingent fee) : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเสรีภาพของสัญญาและการคุ้มครองสังคม

    an image  สุนทรี กลึงกระจ่าง
        [วพ345.04 ส814ค] Full Text
        ความรับผิดทางอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีความรับผิดของบิดามารดาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 

    an image  สุนิสา โมระศิลปิน
        [วพ347.077 ส818ค] Full Text
        ความรับผิดเพื่อละเมิดในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และเสรีภาพ : ศึกษากรณี เฉพาะความเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน 
 
 
 

    an image  สุรพล อำพล
        [วพ344.0121 ส852ก] Full Text
        การคุ้มครองการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 

    an image  สุรเศรษฐ์ หน้างาม
        [วพ345.05 ส855น] Full Text
        นิติวิธีกับการวินิจฉัยความผิดอาญาของไทย  

    an image  อดิชวัน ธรรมพนิชวัฒน์
        [วพ346.0488 อ123ก] Full Text
        การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเครื่งหมายการค้า เสียง กลิ่น รสชาติ

    an image  อภิศักดิ์ คำดี
        [วพ346.086092 อ268ก] Full Text 
        การฉ้อโกงประกันวินาศภัย : ศึกษากรณีการฉ้อโกงประกันภัยรถยนต์โดยผู้เอาประกันภัย

    an image  อมรเทพ เมืองแสน
        [วพ345.05 อ281อ] Full Text
        อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ที่มีต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย  
 
 

    an image  อิศเรศร์ ปรางทอง
        [วพ344.0533 อ757ข] Full Text
        ขอบเขตและมาตรฐานการใช้บังคับอาวุธปืนของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย  

    an image  เอกณัฐ จิณเสน
        [วพ344.0414 อ473ค] Full Text 
        ความรับผิดเพื่อละเมิดจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

 

สารนิพนธ์

    an image  กฤษกร ชาติสกุล
        [344.01 ก278ป] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัญหาความไม่เสมอภาคในการทำงานของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน