หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2547

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กิตติยา ผนิดรัตนากร
        [วพ346.04371 ก675น] Full Text
        นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 
 
 

    an image  โกเมท กาญจนขจิต
        [วพ346.044 ก944ป] Full Text
        ปัญหาองค์กรที่กำหนดเงินค่าทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

    an image  จงกล กุดั่น
        [วพ344.04197 จ114ก] Full Text
        การคุ้มครองสิทธิที่จะตายของผู้ป่วยที่สิ้นหวัง

    an image  จรรยา แตงมณี
        [วพ344.010269 จ149อ] Full Text
        อำนาจในการพิจารณาคดีอาญาของศาลแรงงาน 

    an image  จรัสศรี ตั้งจิตต์พิมล
        [วพ343.042 จ161ป] Full Text 
        ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้ของสัญญาขายฝาก : การศึกษาเปรียบเทียบเงินได้ประเภทดอกเบี้ย 

    an image  จิตต์กาญจน์ เกียรติกนกกุล
        [วพ344.01 จ399มFull Text
        มาตรการในการลงโทษทางวินัยแก่ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

    an image  ฐากร ธรรมประทีป
        [วพ352.293 ฐ161ส] Full Text
        สถานะและอำนาจหน้าที่ของราชเลขาธิการและสำนักราชเลขาธิการ

    an image  ณฐพร โตประยูร
        [วพ344.046 ณ119ก] Full Text
        การป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ลุ่มน้ำกรณีศึกษาลุ่มน้ำท่าจีน

    an image  ณภัทร กตเวทีเสถียร
        [วพ347.09 ณ161ก] Full Text 
        การระงับข้อพิพาทในคดีอาญาโดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ [ศึกษาเฉพาะความผิดที่มีผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา]

    an image  ดาวิน ชายชีวินลิขิต
        [วพ344.0327083 ด452น] Full Text
        แนวทางในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 

    an image  ดิเรก บวรสกุลเจริญ
        [วพ344.0162 ด554ป] Full Text 
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว : ศึกษากรณีการทำงานของคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย 

    an image  เดือนรุ่ง หาญธีระชัยกุล
        [วพ345.010269 ด936ร] Full Text
        ระบบการจัดหาทนายความให้จำเลยในคดีอาญา

    an image  ตุลาลักษณ์ อาจสมบุญ
        [วพ348.01 ต659ก] Full Text 
        การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ศึกษาเฉพาะกรณีประชาพิจารณ์

    an image  ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข
        [วพ345.056 ธ582ก] Full Text 
        การนำมาตรการบังคับทางปกครองมาใช้บังคับแก่การผิดสัญญาประกันผู้ต้องหาในชั้นเจ้าพนักงาน 
 

    an image  ธีรวัฒน์ ไม้สุวรรณกุล
        [วพ344.0176392 ธ647ก] Full Text 
        การคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล : ศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ

    an image  นพเก้า เถื่อนชัย
        [วพ348.045 น165ค] Full Text
        ความหมายของสัญญาทางปกครอง : ศึกษาจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองและคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

    an image  นฤนาท รัตนโชติวงศ์กุล
        [วพ346.0488 น273ก] Full Text
        การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทย : ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 กับบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการค้าในประมวลกฎหมายอาญา 

    an image  นันทวัฒ ไกรเสม
        [วพ346.086 น424ก] Full Text
        การเปิดเสรีการค้าตามความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ [GATS] : ศึกษาเฉพาะปัญหาทางกฎหมายที่เกิดผลกระทบต่อการค้าบริการสาขาประกันภัยของไทย 

    an image  บัณฑิต กองทิพย์
        [วพ347.012 บ259ข] Full Text
        เขตอำนาจของศาลปกครอง : ศึกษากรณีคดีที่มีเนื้อหาทั้งนิติสัมพันธ์ทางแพ่งและทางปกครองเกี่ยวพันกัน

    an image  ปิยนาถ มณีรัตนายล
        [วพ346.04675 ป619นFull Text 
        แนวทางด้านกฎหมายในการพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจภาคเอกชนของประเทศไทย 

    an image  ปิยสุดา สุขเจริญ
        [วพ344.012596 ป619ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 

    an image  ปิยะพงษ์ นิวัตภัทรพร
        [วพ342.080265 ป621รFull Text
        ระบบการได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

    an image  ผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ
        [วพ345.0102643 ผ179บ] Full Text 
        บทบาทและอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการเกี่ยวกับการพิจารณาความผิดฐานฟอกเงิน

    an image  พรพรหม แจ้งวิถี
        [วพ343.096 พ247ก] Full Text
        การรักษาประโยชน์ของชาติทางทะเล : ศึกษาเฉพาะกรณีอำนาจของเจ้าหน้าที่ทหารเรือ 

    an image  ภาพร ภิยโยดิลกชัย
        [วพ346.08632 ภ457ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลธุรกิจประกันชีวิต  

    an image  มงคล วีระศิริ
        [วพ345.0527 ม115บ] Full Text 
        บทบาทของบ้านกึ่งวิถีในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด 

    an image  มนชนก ลำเพาเลิศวิไล
        [วพ344.0148 ม143ม] Full Text 
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการทำงานของหญิงในสถานบริการ 

    an image  เยาวภา ทัพผดุง
        [วพ345.02322 ย544บ] Full Text 
        บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

    an image  รัฐจุฬา พิทักษ์นราธรรม
        [วพ344.012 ร352มFull Text
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้างในกรณีนายจ้างล้มละลาย

    an image  วรพจน์ บุญพร
        [วพ342.078 ว225ก] Full Text
        การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ : ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 

    an image  วรยศ สุทธะลักษณ์
        [วพ342.0664 ว237ห] Full Text 
        หลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 : ศึกษากรณีการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    an image  วรวิทย์ แซ่หุ่น
        [วพ344.0531 ว281ข] Full Text
        ขอบเขตของการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญศึกษากรณีก่อนและหลังการประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย 

    an image  วัลภา นนท์ธนาภรณ์
        [วพ346.086092 ว442ป] Full Text
        ปัญหาการให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

    an image  วินชัย ทัตตมนัส
        [วพ343.0929 ว617ป] Full Text 
        ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการประกอบกิจการไฟฟ้าโดยภาคเอกชน

    an image  วิภาพร เนติจิรโชติ
        [วพ345.02 ว649ก] Full Text
        การบัญญัติความผิดลหุโทษให้เป็นความผิดอาญาทั่วไป : ศึกษาเฉพาะความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา  
 

    an image  วีรยุทธ เนติวุฒิพงศ์
        [วพ345.59301 ว833ก] Full Text 
        การตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 : ศึกษาบทบาทอัยการสูงสุดในการดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

    an image  ศุลีพร พิศาลบุตร
        [วพ344.018904135 ศ747ค] Full Text
        คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีคำสั่งโยกย้ายข้าราชการ 

    an image  สาธนี คงประศาสน์
        [วพ344.012596 ส637ม] Full Text 
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองความมั่นคงของลูกจ้างภายหลังออกจากงาน 

    an image  สุนันทา อินทวารี
        [วพ343.0721 ส816ก] Full Text 
        เกณฑ์การควบรวมกิจการภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 

    an image  สุพจน์ เครือคล้าย
        [วพ345.0253 ส826ก] Full Text
        การกระทำความผิดทางเพศ : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดฐานร่วมประเวณีในระหว่างเครือญาติ

    an image  สุรสิทธิ์ พรหมจักร
        [วพ344.0159 ส855ม] Full Text 
        มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของคนพิการ 

    an image  สุวิภา วิรุฬห์ดิลก
        [วพ347.05 ส882ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การดำเนินคดีแรงงานในศาลแรงงานเปรียบเทียบกับการดำเนินคดีในศาลยุติธรรม

    an image  อรนิติ เพชรทอง
        [วพ343.05246 อ328ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายภาษีเกี่ยวกับหุ้นพนักงาน 

    an image  อริยา มนูสุข
        [วพ345.0527 อ398ก] Full Text
        การจับ : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดซึ่งหน้า