หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2546

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กรกฎ ทองขะโชค
        [วพ345.077 ก152ก] Full Text 
        การใช้มาตรการอื่นก่อนการลงโทษกักขังแทนค่าปรับ

    an image  กาญจน์ วรกุล
        [วพ324.68 ก421ก] Full Text 
        กระบวนการเข้าชื่อขอถอดถอนจากตำแหน่งกระทบต่อความเป็นอิสระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีการขอให้ถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

    an image  กิติศักดิ์ นิติพิทักษ์พงศ์
        [วพ346.066 ก677ป] Full Text 
        ปัญหาโครงสร้างการพิจารณาคดีปกครองของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทและอำนาจหน้าที่ของตุลาการผู้แถลงคดี

    an image  เกศกาญจน์ พิพัฒน์พลกุล
        [วพ344.01126 ก772ป] Full Text 
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งเหตุผลในการเลิกจ้างลูกจ้างหน้าที่ในการบอกเลิกจ้างลูกจ้างของนายจ้างและสิทธิในการต่อสู้คดีของลูกจ้างและนายจ้าง 

    an image  เกษม มานะสาคร
        [วพ346.0860920263 ก785ป] Full Text 
        ปัญหาการดำเนินงานของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม [ฉบับที่ 3] พ.ศ.2540

    an image  ขนิษฐา สุขสวัสดิ์
        [วพ347.012 ข227ก] Full Text 
        การตรวจสอบคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการโดยศาลยุติธรรม

    an image  จำรัส รุ่งเรือง
        [วพ345.08 จ365กFull Text
        การนำเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ [Restorative justice) มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก [Juvenile justice] : ศึกษากรณี การประชุมกลุ่มครอบครัว [Family group conferencing] 

    an image  จิราพร ทิโน
        [วพ345.077 จ533ก] Full Text 
        การคุ้มครองสิทธิหญิงผู้เสียหายในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

    an image  จิราพร ศิริพงษ์
        [วพ345.0234 จ533ล] Full Text 
        ละเมิดอำนาจศาล : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการวิพากษ์ที่เป็นธรรม

    an image  จีรพงษ์ ตรงวานิชนาม
        [วพ344.0121 จ556ก] Full Text
        การกำหนดราคาค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างของงานที่จ้างไม่เต็มเวลา 

    an image  จีระสิทธิ์ จินดาศิลป์
        [วพ342.05 จ475ค] Full Text 
        ความเป็นอิสระของรัฐสภาจากฝ่ายบริหารในด้านการงบประมาณ

    an image  ชนัญญา กิจทวี
        [วพ344.03288 ช145ก] Full Text
        การชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ 

    an image  ชัยชนะ พรรัตนพันธุ์
        [วพ345.02532 ช377ก] Full Text 
        การคุ้มครองเด็กและเยาวชนชายที่เป็นเหยื่อของการกระทำความผิดทางเพศ ศึกษาเฉพาะกรณีการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา

    an image  ชัยรัตน์ พูลสวัสดิ์
        [วพ346.082 ช424ก] Full Text 
        การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธนาคารพาณิชย์ไทยภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารอาคารสงเคราะห์

    an image  ชิดชนก สาครเย็น
        [วพ344.0162 ช544ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย

    an image  ชุมศักดิ์ วิชัยลักษณ์
        [วพ346.073 ช632ม] Full Text
        มาตรการทางกฎหมายแก้ไขการกู้ยืมเงินนอกระบบ : ศึกษาเฉพาะโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน 
 

    an image  ณรงค์ภัทร ช้วนกุล
        [วพ345.0527 ณ219ก] Full Text 
        การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลกรณีการจับโดยไม่มีหมายจับของตำรวจ 

    an image  ณัฐพงษ์ แสงบรรจง
        [วพ344.01 ณ339ม] Full Text 
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้างผู้ป่วยโรคเอดส์

    an image  ณัฐวุฒิ ดีมาก
        [วพ345.02 ณ361ก] Full Text 
        การพยายามกระทำความผิดที่เป็นไปไม่ได้โดยแน่แท้กับการขาดองค์ประกอบความผิด 

    an image  ดำรงค์ บำรุงศิลป์
        [วพ347.05 ด493ป] Full Text 
        ปัญหาการพิจารณาคดีต่อเนื่องในคดีแพ่ง 

    an image  ตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์
        [วพ342.0664 ต152อ] Full Text 
        อายุความหรือระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองในประเทศไทย  

    an image  ธิติพันธ์ ฉายบาง
        [วพ347.08 ธ587ก] Full Text 
        การรับคดีอาญาขึ้นสู่การพิจารณาศาลสูงสุด : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเยอรมนีและประเทศไทย

    an image  ธิติพันธุ์ วงษ์พิทักษ์โรจน์
        [วพ347.05 ธ587ก] Full Text 
        การรับฟังข้อเท็จจริงคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 

    an image  บุญสนอง เภาคำ
        [วพ344.07684 บ582ป] Full Text 
        ปัญหาการบริหารงานของสถาบันราชภัฏในฐานะสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฎ พ.ศ.2538 

    an image  พรชัย ธาตวากร
        [วพ342.087 พ231ค] Full Text 
        ความเหมาะสมของมาตรการลงโทษพรรคการเมืองและผู้บริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบ

    an image  พีรพัฒน์ เจตนะวิบูลย์
        [วพ342.05 พ793ค] Full Text 
        คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร

    an image  ภาสกร วรเดช
        [วพ342.088 ภ493ก] Full Text 
        การวิเคราะห์การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

    an image  เยี่ยม อรุโณทัยวิวัฒน์
        [วพ342.066 ย562ส] Full Text
        สิทธิฟ้องคดีปกครองของนิติบุคคลและคณะบุคคล   

    an image  วิเมลือง แก้วศิริ
        [วพ342.057 ว675ป] Full Text
        ปัญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

    an image  วิวัฒน์ จิระสมบูรณ์โชค
        [วพ342.05 ว742ก] Full Text 
        การรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการนิติบัญญัติ

    an image  ศักดิ์สิทธิ์ เตชะประเสริฐพร
        [วพ342.07 ศ332ก] Full Text 
        การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [Party List] ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

    an image  ศุภกิจ เตชะตานนท์
        [วพ342.087 ศ677ป] Full Text 
        ปัญหาทางกฎหมายของการยุบพรรคการเมือง 

    an image  สมชาติ โลกสันติสุข
        [วพ347.09 ส238ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การบริหารงานคดี : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยในศาล  

    an image  สัญชัย ฉายสุวรรณ
        [วพ344.01 ส552ม] Full Text 
        มาตรการการคุ้มครองแรงงานผู้รับงานไปทำที่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าโหล จังหวัดศรีสะเกษ 

    an image  สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์
        [วพ323.042 ส584ป] Full Text
        ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 : ศึกษาเฉพาะกรณีการเสนอร่างกฎหมายและการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของประชาชน

    an image  สามิตร ศิริมาตย์
        [วพ346.096 ส654ป] Full Text
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดความผิดอาญาอันเกี่ยวกับการใช้เช็ค

    an image  สาวิตรี ธีรเสนี
        [วพ343.071 ส687ม] Full Text
        มาตรฐานทางกฎหมายในการคุ้มครองนักท่องเที่ยว : ศึกษาเฉพาะกรณีการซื้อบริการรายการนำเที่ยวแบบเหมาจ่าย

    an image  สุปัญญา แพใหญ่
        [วพ341.77 ส824อ] Full Text 
        อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ค.ศ. 2000 ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดฐานฟอกเงินเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
 

    an image  สุวรรณี เกษมทวีทรัพย์
        [วพ346.04675 ส875ก] Full Text 
        กฎหมายป่าชุมชน

    an image  เสกสิทธิ์ พงษ์พิกุล
        [วพ347.08 ส888ก] Full Text 
        การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งต่อศาลปกครองสูงสุด 

    an image  โสธร เจริญพานิช
        [วพ344.01 ส974ม] Full Text 
        มาตรการทางกฎหมายไทยในการคุ้มครองแรงงานคนประจำเรือเดินทะเล 

    an image  อรวรรณ เชื้อโตหลวง
        [วพ342 อ372ก] Full Text 
        การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยกระทู้ถาม

    an image  อังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
        [วพ345.0527 อ493ป] Full Text 
        ปัญหาการนำมาตรฐานขั้นต่ำในการไม่ควบคุมตัวผู้กระทำความผิดขององค์การสหประชาชาติมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมไทย

    an image  อานนท์ เชาวนรัตน์
        [วพ344.052 อ623ม] Full Text 
        มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณี การจัดตั้งกิจการตำรวจท้องถิ่นในระดับเทศบาล  

    an image  อุเทน พลอยเทศ
        [วพ344.01 อ826ม] Full Text 
        มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [SMEs] : ศึกษากรณีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ [OTOP] 

    an image  เอกรัตน์ ธำรงธรรม
        [วพ347.014 อ881ส] Full Text 
        สถานะและบทบาทของผู้พิพากษาอาวุโส 

    an image  เอนก สร้างเกตุ
        [วพ342.07 อ893ป] Full Text 
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความเสมอภาคในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร