หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2545

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กิตติพงษ์ สิมมาลี
        [วพ345.0247 ก674กFull Text
        การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก : ศึกษากรณีผู้ขับขี่รถเมาสุรา
 

    an image  ชัยวิวัฒน์ หิรัญวัฒนะ
        [วพ345.0234 ช435บ] Full Text
        บทบาทพนักงานสอบสวนในการกันคดีไม่ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

    an image  ชานนท์ ศรีสาตร์
        [วพ345.0772 ช521ห] Full Text
        เหตุยกเว้นโทษในกฎหมายอาญา

    an image  ชุมาพร กาญจนรัตน์
        [วพ346.59307 ช626ปFull Text
        ปัญหาการควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในรูปบริษัทจำกัดซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 

    an image  ธิดารัตน์ ทวีวัฒนานนท์
        [วพ343.0994 ธ582กFull Text
        การแปรสัญญาณสัมปทานโทรคมนาคม ศึกษาเฉพาะกรณีของบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด [มหาชน]

    an image  ธิดารัตน์ วันชัย
        [วพ342.06 ธ582มFull Text
        มาตรการบังคับทางปกครอง : ศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการรื้อถอนอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
 

    an image  ธีรศักดิ์ แก้ววงศ์วัฒนา
        [วพ347.035 ธ654ปFull Text
        ปัญหาการรับฟังข้อเท็จจริงของศาลฎีกาในการพิจารณาคดีแรงงาน

    an image  ธีรารัตน์ สัมมา
        [วพ345.0773 ธ686ก] Full Text 
        กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ : ศึกษากรณีการลดวันต้องโทษจำคุก

    an image  นิคม แสงว่าง
        [วพ347.09 น553ปFull Text
        ปัญหาการชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐในคดีแพ่ง 
 

    an image  นิรมล รางชางกูร
        [วพ345.02534 น645มFull Text
        มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี : ศึกษาเฉพาะกรณีมาตราตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้าน องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ค.ศ.2000

    an image  ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์
        [วพ345.07702643 ป422ปFull Text
        ปัญหาการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ศึกษากรณีหลักการทบทวนคำพิพากษา

    an image  พิพัฒน์ จ่างแก้ว
        [วพ363.25 พ697คFull Text
        โครงสร้างที่เหมาะสมของพนักงานสอบสวนสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

    an image  พิรัตน์ วงศ์สายสุวรรณ
        [วพ346.086122 พ731วFull Text
        วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับผลบังคับของเงื่อนไขทั่วไปกำหนดไว้ในสัญญาประกันวินาศภัย 

    an image  มาลี พึ่งเดชะ
        [วพ344.0121 ม512ค] Full Text
        ค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

    an image  มุขพล ชูตระกูล
        [วพ342.07 ม624ปFull Text
        ปัญหาทางกฎหมายในการจัดการการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด

    an image  รำเพย นามฉวี
        [วพ345.052 ร464กFull Text
        การตรวจสอบการตายในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีที่ต้องมีการไต่สวนการตาย 

    an image  วรัญญู ดีระพันธ์
        [วพ346.073 ว294ป] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัญหาการใช้บัตรเครดิต : ลักษณะทางกฎหมายและอายุความ 

    an image  วรินทร แต้ประยูร
        [วพ345.05042 ว329ส] Full Text
        สิทธิการฟ้องคดีอาญาโดยผู้เสียหายในศาลทหาร 

    an image  วัชราภรณ์ จิตรชุ่ม
        [วพ345.0773 ว385ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        การหลีกเลี่ยงการลงโทษจำคุกโดยงานคุมประพฤติ ศึกษาเฉพาะอัตราโทษการรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา

    an image  วันเฉลิม ว่องสนั่นศิลป์
        [วพ342.0664 ว425ปFull Text
        ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีของศาลรัฐธรรมนูญ

    an image  ศุภฤกษ์ ศุกรเสพย์
        [วพ345.0522 ศ718กFull Text
        การค้นในรโหฐานของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

    an image  สมชาย เวสารัชตระกูล
        [วพ342.088 ส246ปFull Text
        ปัญหาในการแสดงบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 295 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540

    an image  สมยศ สินถาวร
        [วพ343.0962 ส274ป] Full Text
        ปัญหาความรับผิดของตัวแทนเรือ 

    an image  สมศักดิ์ พุ่มประยูร
        [วพ344.01 ส282กFull Text
        การบังคับใช้บทกำหนดโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

    an image  สมสกุล ณ บางช้าง
        [วพ342.066 ส286อFull Text
        อำนาจหน้าที่ของตุลาการเจ้าของสำนวนในวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย

    an image  สุกัญญา วิริยะผล
        [วพ346.086854 ส739กFull Text
        การใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน

    an image  สุทัศน์ ยศเครือ
        [วพ344.01 ส778ก] Full Text
        การพักงานลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน

    an image  สุรสิทธิ์ ศรีตั้งรัตนกุล
        [วพ344.0188 ส855คFull Text
        ความเป็นอิสระของสหภาพแรงงานของไทยกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98

    an image  อภิรดี พิบูลภานุวัธน์
        [วพ346.086 อ259กFull Text
        การพัฒนากฎหมายหลักประกัน  

    an image  อารีย์พร กลั่นนุรักษ์
        [วพ345.056 อ662ก] Full Text
        การปล่อยชั่วคราวโดยกำหนดเงื่อนไข

    an image  อิศเรศ ปัญญาพานิช
        [วพ346.0482 อ757กFull Text
        การใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าและวิจัย