หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2544

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กฤษณะ กรุตกรานต์
        [วพ345.05044 ก281ก] Full Text 
        การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายศึกษาในกรณีการป้องกันในเคหสถาน

    an image  เกริก กรีธาพล
        [วพ346.022 ก763ก] Full Text 
        กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมกับสัญญาธนาคารพาณิชย์ ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญาเงินกู้เพื่อการอยู่อาศัย

    an image  ฆนนาท ภู่กรรณ์
        [วพ346.0821223 ฆ121ปFull Text 
        ปัญหาทางกฎหมายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2485 

    an image  จิตธาดา ธนะโสภณ
        [วพ343.0553 จ426ภ] Full Text
        ภาษีสรรพสามิต : วิเคราะห์แนวคิดและหลักการการจัดเก็บในประเทศไทย

    an image  จุรีวรรณ แววเพ็ชร
        [วพ346.0821 จ645ม] Full Text 
        มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินและคุ้มครองผู้ฝากเงิน : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและกฎหมายว่าด้วยสถาบันประกันเงินฝาก

    an image  เฉลิมพล ผาสุข
        [วพ342.0664 ฉ422ป] Full Text 
        ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างของศาลรัฐธรรมนูญ

    an image  ชนะพล มหาวงษ์
        [วพ346.086092 ช143มFull Text 
        มาตรการทางกฎหมายกับปัญหาการนำรถเข้าสู่ระบบการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

    an image  ชัยธัช บุณยถาวรพันธ์
        [วพ345.05 ช386ก] Full Text 
        การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในกระบวนการจับ ควบคุม ขังและปล่อยชั่วคราว 
 

    an image  ชาตรี พลายงาม
        [วพ342.07 ช471ค] Full Text 
        คณะกรรมการการเลือกตั้งศึกษากรณีขอบเขตอำนาจในการไม่ประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา

    an image  ณัฐวุฒิ ชยวัฑโฒ
        [วพ345.0268 ณ361ค] Full Text
        ความผิดอาญาฐานไม่นำส่งเงินสมทบ 

    an image  ทศพล ครุฑไชยันต์
        [วพ344.01252 ท238ก] Full Text
        กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนศึกษาเปรียบเทียบของไทยกับบางประเทศในเอเชีย 

    an image  ทิพย์รัตน์ วงศ์รัตน์
        [วพ346.073 ท469ป] Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมและการค้ำประกันการกู้ยืมของรัฐวิสาหกิจภายหลังการแปรรูป 

    an image  ธนพงษ์ กุลนพฤกษ์
        [วพ347.09 ธ149อ] Full Text
        อนุญาโตตุลาการในศาล 

    an image  ธีรวุฒิ วิสุตกุล
        [วพ328.3452 ธ649บ] Full Text
        บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาในการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครอง 

    an image  นิดา ดีสุดจิต
        [วพ353.5 น569น] Full Text
        แนวทางการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม 

    an image  เนตินาฎ คงทอง
        [วพ347.072 น785ว] Full Text
        วิธีการชั่วคราวในคดีแพ่ง : ศึกษากรณีความเป็นไปได้ในการนำวิธีการคุ้มครองชั่วคราว ก่อนฟ้องไปใช้ในคดีแพ่ง

    an image  ประชา ประสพดี
        [วพ342.0662 ป231ส] Full Text 
        สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายนิติบัญญัติ

    an image  ปิยนันท์ ศรีทองทิม
        [วพ343.052 ป618ก] Full Text 
        การจัดเก็บภาษีบริษัทต่างประเทศจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : กรณีภาษีเงินได้จากการขายสินค้าไม่มีรูปร่าง

    an image  พรศักดิ์ พลสมบัตินันท์
        [วพ345.05 พ282อ] Full Text 
        อำนาจดำเนินคดีอาญาโดยรัฐและผู้เสียหาย 

    an image  พิทยา เขียวดอกน้อย
        [วพ344.04 พ671ก] Full Text 
        การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541

    an image  เพ็ญจันทร์ แจ่มมาก
        [วพ345.04 พ885ก] Full Text
        การกระทำโดยบันดาลโทสะกับความผิดทางอาญาศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอาญาของประเทศอังกฤษเยอรมันและไทย 

    an image  รัฐเขตร์ สุขสมัย
        [วพ344.0356 ร352ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังตามพระราชบัญญัติเรือนจำทหาร พุทธศักราช 2479

    an image  เรืองศักดิ์ ศักดิ์แสง        
        [วพ354.55 ร863อ] Full Text 
        องค์การบริหารส่วนตำบลกับการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

    an image  วีรฉัตร กิจสวัสดิ์
        [วพ344.02 ว824ก] Full Text
        การประกันสังคมสำหรับเกษตรกรในประเทศไทย 

    an image  สฤษดิ์พร พรพาณิชพันธุ์
        [วพ341.481 ส363ส] Full Text
        สิทธิของปัจเจกบุคคลในการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ  

    an image  สุภวรรณ ชั้นไพบูลย์
        [วพ342.0878 ส834ป] Full Text 
        ปัญหาสิทธิของสตรีที่สมรสซ้อนโดยสุจริตมาตรการป้องกันและเยียวยาทางด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

    an image  สุภาพร รัศมีรัถยาธรรม
        [วพ345.0268 ส838พ] Full Text
        พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินศึกษาเฉพาะกรณีมาตรการในการดำเนินการเกี่ยวกับเงินสด 

    an image  อนันต์ศักดิ์ อบแสงทอง
        [วพ346.048 อ172อ] Full Text 
        อำนาจดำเนินคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

    an image  อมรวรรณ พันธ์หว้า
        [วพ346.048 อ287ก] Full Text
        การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเปรียบเทียบกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น

    an image  อวยพร สุวรรณสุนทร
        [วพ346.0486 อ437ก] Full Text 
        การใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับการใช้กฎหมายสิทธิบัตร