หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2543

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  ก้องเกียรติ สุคนธเวศ
        [วพ346.016 ก344ค] Full Text 
        ค่าทดแทนเกี่ยวกับสัญญาหมั้น : ผลกระทบต่อคู่หมั้น  

    an image  กังวาล ศรีวิไล
        [วพ345.0268 ก379อ] Full Text 
        อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับสภาพบังคับทางอาญา : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร

    an image  จิตปฏิมา เลิศอริยานันท์
        [วพ344.01893 จ427อ] Full Text 
        อำนาจหน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

    an image  จุฬาลักษณ์ แก้วศิวะวงศ์
        [วพ344.010269 จ684ศ] Full Text 
        ศาลแรงงานและการดำเนินคดีในศาลแรงงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522

    an image  ชนาธิป สุรภัฎพิศิษฎ์
        [วพ346.04362 ช149สFull Text 
        สิทธิของผู้ซื้อที่ดินได้จากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล : ศึกษาเฉพาะกรณี การขายทอดตลาดถูกเพิกถอน 

    an image  ฐนิตพัฒน์ วิรยศิริ
        [วพ347.08 ฐ119ก] Full Text 
        การอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงในคดีอาญา 

    an image  ณัฐญา สวัสดิ์พูน
        [วพ343.0721 ณ328ม] Full Text 
        มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการแข่งขันทางการค้า : ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับใช้พฤติกรรมการผูกขาดและลดการแข่งขัน 

    an image  ทศวรรณ ลำดับวงศ์
        [วพ342.0664 ท239บ] Full Text 
        บทบาทของพนักงานคดีปกครองในการดำเนินงานของศาลปกครอง

    an image  บุญยิ่ง ด้วงพูล
        [วพ346.068 บ535ม] Full Text 
        มาตรการทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

    an image  ปฐมพงษ์ บุญหนุน
        [วพ345.026 ป142ค] Full Text 
        ความผิดฐานลักทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการเอาไปซึ่งทรัพย์  
 
 

    an image  พิชัย ศรีไทย
        [วพ344.0101 พ643ก] Full Text 
        กองทุนตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานในประเทศไทย

    an image  ไพรัช โชติบัณฑ์
        [วพ346.02 พ987ค] Full Text 
        ความรับผิดชอบในทางสัญญาและละเมิด : ศึกษากรณีความคาบเกี่ยวกันของความรับผิด 
 

    an image  มณี สุขผล
        [วพ344.014 ม125ก] Full Text 
        การคุ้มครองการใช้แรงงานหญิงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 : ศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ

    an image  มนัส เล็กชูผล
        [วพ346.08212 ม165ม] Full Text 
        มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเข้าไปลงทุนในองค์การธุรกิจอื่นของธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505

    an image  ยุทธนา คุ้มมี
        [วพ343.0721 ย355ป] Full Text 
        ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกยูบีซี

    an image  รวีวัฒน์ ชวมณีนันท์
        [วพ345.05 ร169ม] Full Text 
        มาตรการหลีกเลี่ยงการควบคุมผู้กระทำผิดตามข้อกำหนดโตเกียว : การนำมาใช้ในประเทศไทย 
 

    an image  วรวิทย์ รัตนากร
        [วพ345.0253 ว281ก] Full Text 
        การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดทางเพศ : ศึกษาเฉพาะกรณีการแก้ไขมาตรา 282 มาตรา 283 และมาตรา 284

    an image  วรางคนา ขุนเณรพานิช
        [วพ345.05 ว298ก] Full Text 
        การพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรา 179 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

    an image  วัชระ ธีระเจตกูล
        [วพ346.073 ว382ม] Full Text 
        มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พ.ศ.2505 

    an image  วิชัย ล้ำสุทธิ
        [วพ344.01 ว542บ] Full Text 
        บทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ไม่เป็นธรรมต่อนายจ้าง 

    an image  วิริยะ วัฒนสุชาติ
        [วพ347.012 ว694ผ] Full Text 
        ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง  

    an image  ศริญญา ไชยประเสริฐ
        [วพ346.0708691 ศ173ก] Full Text 
        การบังคับใช้ร่วมกันของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ.2520 

    an image  ศานิจ บุญศิริ
        [วพ345.06 ศ243ค] Full Text 
        ความชอบด้วยกฎหมายของการแสวงหาพยานหลักฐานในการดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำผิดโดยเจ้าพนักงานตำรวจ

    an image  ศิริพร ปั้นประเสริฐ
        [วพ343.034 ศ463ค] Full Text 
        โครงสร้างของสถาบันการตรวจเงินแผ่นดินตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540

    an image  สมเกียรติ ดอกไม้ศรีจันทร์
        [วพ343.0721 ส232ก] Full Text 
        กรณีศึกษากฎหมายการแข่งขันทางการค้า : พฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด 

    an image  สมประสงค์ เนตรสว่าง
        [วพ346.59307 ส259ผ] Full Text         
        ผลกระทบของมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า [TRIMs] ต่อมาตรการทางกฎหมายด้านการลงทุนจากต่างประเทศของไทย

    an image  สมุทรชัย ตีรสมิทธ์
        [วพ344.0465 ส316ม] Full Text 
        มาตรการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีงานก่อสร้าง 

    an image  สิทธิโชค ตันติสุขสันต์
        [วพ346.04685 ส722ป] Full Text 
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการสำรวจและการทำเหมืองแร่ตามพระราชบัญญัติแร่พ.ศ.2510  

    an image  สุชาติ ตระกูลเกษมสุข
        [วพ345.02322 ส761ก] Full Text 
        การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลจากการดักฟังทางโทรศัพท์ 

    an image  อดิศร จันทรสวัสดิ์
        [วพ328.2 อ128ม] Full Text 
        มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผยแพร่ผลการสำรวจประชามติของการเลือกตั้ง

    an image  อำพร เนียมกล่ำ
        [วพ343.0977 อ689ป] Full Text 
        ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 

    an image  เอกรินทร์ หนุนภักดี
        [วพ345.0234 อ881ก] Full Text 
        การกลั่นกรองคดีอาญาก่อนพิจารณาของศาล