หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2542

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  กชมน ทิพยรัตน์
        [วพ343.036 ก112ป] Full Text 
        ปัญหาการจัดแบ่งเงินได้พึงประเมินเพื่อการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรศึกษาเปรียบเทียบกับประมวลรัษฎากรฝรั่งเศส

    an image  กษิเดช ณรงค์ชัย
        [วพ346.086 ก333ม] Full Text 
        มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

    an image  กำธร จันที
        [วพ342.0418 ก572ก] Full Text 
        การวิเคราะห์เชิงกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างกรมตำรวจ 

    an image  กำพล วันทา
        [วพ344.07802636 ก581อ] Full Text 
        อำนาจในการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการครู

    an image  กุลชาติ เสริมสมบูรณ์
        [วพ343.075 ก725ก] Full Text 
        การนำมาตรการทางกฎหมายมาใช้ในการดำเนินการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย [มอก.1800] ในประเทศไทย 

    an image  ชมพรรณ์ รัตนากร
        [วพ346.017 ช171ก] Full Text 
        การผสมเทียมกับปัญหาความรับผิดทางอาญา

    an image  ชัช เหรียญทอง
        [วพ363.2068 ช351ก] Full Text 
        การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานตำรวจ 

    an image  ณัฐวิวรรณ อภิสิทธิ์โยธิน
        [วพ346.017 ณ359ก] Full Text 
        การตั้งครรภ์แทน : ปัญหาทางกฎหมายครอบครัวและมรดก 

    an image  ทรงพล ทองสิน
        [วพ343.07 ท141ม] Full Text 
        มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

    an image  ธนัชพันธ์ วิสิทธวงศ์
        [วพ345.056 ธ199ส] Full Text         
        สิทธิของผู้ต้องหาที่จะไม่ให้ถ้อยคำเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองอันอาจทำให้ตนถูกฟ้องคดีอาญา 

    an image  ประเสริฐ ช่อดอก
        [วพ344.021 ป418ส] Full Text 
        สิทธิประโยชน์ของนายจ้างลูกจ้างตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : เปรียบเทียบระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐวิสาหกิจ

    an image  มานิต กองธนสุวรรณ
        [วพ345.0262 ม453ค] Full Text 
        ความผิดฐานรับของโจร : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างระบบคอมมอนลอร์และระบบซีวิลลอร์กับกฎหมายไทย 

    an image  วิทยา ธนถาวรลาภ
        [วพ352.1409593 ว582ก] Full Text 
        การปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540

    an image  วิสุทธิ์ พุฒิกรดุรงค์
        [วพ347.09 ว794ก] Full Text 
        การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาการก่อสร้างโดยการอนุญาโตตุลาการ 

    an image  ศักดิ์พงษ์ ผลาศรีโรจน์
        [วพ346.0482 ศ325ม] Full Text 
        มาตรการคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานสิ่งบันทึกเสียงจากการละเมิดโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่

    an image  สมชาย มีชูพร
        [วพ342.0664 ส239ห] Full Text 
        หน่วยธุรการของศาลปกครองที่เป็นอิสระ

    an image  สิทธิ อนุสรธนาวัฒน์
        [วพ174.3 ส721จ] Full Text 
        จริยธรรมของอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย 
 

    an image  เสวก ภาศักดี
        [วพ344.01255 ส933ส] Full Text 
        สิทธิได้รับค่าตอบแทนจากรัฐของผู้เสียหายในคดีอาญาตามมาตรา 245 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540

    an image  อุดม มีแสง
        [วพ344.02 อ785ป] Full Text 
        ปัญหากฎหมายประกันสังคมที่มีผลกระทบต่อนายจ้างและผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533