หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2541

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


    an image  เกียรติสกุล ชลคงคา
        [วพ344.0465 ก855ม] Full Text 
        มาตรการจูงใจในกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไทยภายใต้ข้อตกลงแกตต์ 

    an image  จาตุรนต์ แก่นศึกษา
        [วพ344.0125 จ297ก] Full Text 
        การใช้แรงงานทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 : ศึกษาเปรียบเทียบกับอนุสัญญาและข้อเสนอแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

    an image  ชัยวัฒน์ วิเชนสวัสดิ์
        [วพ344.0101 ช432ส] Full Text 
        สิทธิในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานตามกฎหมายไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

    an image  โชติพัฒน์ พรหมโชติ
        [วพ344.0189 ช826ก] Full Text 
        การระงับข้อพิพาทแรงงานโดยผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 เปรียบเทียบกับการชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2530

    an image  เธียรชัย เปรมศิรินิรันดร์
        [วพ342.02 ธ813ผ] Full Text 
        ผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ต่อการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามยาเสพติด

    an image  ปราโมทย์ โมกขมรรคกุล
        [วพ344.224 ป452ป] Full Text 
        ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533

    an image  ยรรยง สันติปรีชาวัฒน์
        [วพ324.6 ย143ป] Full Text 
        ปัญหาการจัดการเลือกตั้งของประเทศไทยวิเคราะห์คณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

    an image  รุ่งธรรม พุ่มเล็ก
        [วพ342.088 ร622ค] Full Text 
        ความรับผิดชอบทางแพ่งของฝ่ายปกครองในประเทศไทย [ศึกษาเฉพาะกรณีความรับผิดชอบทางละเมิด]

    an image  วิสูตร บุญญาพงษ์พันธ์
        [วพ344.0159 ว796ก] Full Text 
        กฎหมายและการจำกัดสิทธิคนพิการในการมีงานทำ

    an image  ศรีอรุณ ตะโคดม
        [วพ344.0547 ศ281ป] Full Text 
        ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร 

    an image  สมทรัพย์ ศิริมงคล
        [วพ328.373 ส251ส] Full Text 
        สภาร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2534 [แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2539 ฉบับที่ 6] : ศึกษาเฉพาะกรณีที่มาและอำนาจหน้าที่

    an image  สุภาพ ศิริไกรวัฒนาวงศ์
        [วพ344.023 ส838ห] Full Text 
        หลักเกณฑ์การประกันกรณีชราภาพภายใต้กฎหมายประกันสังคมในประเทศไทย 

    an image  อุดม หมีเทศ
        [วพ328.345 อ786ก] Full Text 
        การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกผู้แทนราษฎรกับมติของพรรคการเมือง