หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2538-2540

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


พ.ศ.2538

    an image  พินิจ ทิพย์มณี
        [วพ347.052 พ685บ] Full Text 
        บทบาทของทนายความในการรักษาความลับทางการค้าของลูกความ 

    an image  ประเวศ รักษพล
        [วพ343.0252 ป384ป] Full Text 
        ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530

    an image  มงคล เทียนประเทืองชัย
        [วพ344.02 ม114ก] Full Text 
        การจัดสวัสดิการแรงงานของไทย กรณีศึกษากองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม

    an image  วิพัฒน์ วัฒนกิจ
        [วพ344.024 ว642ก] Full Text 
        การประกันการว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 

    an image  สุรศักดิ์ วิศิษฎ์สมบัติ
        [วพ342.088 ส854ป] Full Text 
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนตามกฎหมายข้าราชการพลเรือน

    an image  อมร เนติพิพัฒน์
        [วพ346.0670264 อ274อ] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        องค์กรพนักงานรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 กับพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2534
 

    an image  อรรถกฤษณ์ เอมะพัฒน์
        [วพ346.047 อ347ป] Full Text 
        ปัญหาทางกฎหมายของสัญญาเช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เป็นธรรม

 

พ.ศ.2539

    an image  ยุทธนา ศรีตะบุตร
        [วพ342.055 ย355ป] Full Text
        ปัญหาเกี่ยวกับการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษากรณีการถูกขับออกจากพรรคการเมือง 

    an image  สมเจตน์ พลอยจั่น
        [วพ344.04462299 ส236ม] Full Text 
        มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามยาบ้า : ศึกษาเฉพาะอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 

พ.ศ.2540  

    an image  กรวีร์ ภาตะนันท์
        [วพ345.0247 ก182ป] Full Text 
        ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดจราจรในศาลแขวงแผนกคดีจราจร

    an image  จตุรงค์ บุรมัธนานนท์
        [วพ347.066 จ138ส] Full Text 
        สิทธิพยานในคดีอาญาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญพ.ศ.2540 มาตรา 244

    an image  จันทิมา ณรงค์ศักดิ์
        [วพ346.0926 จ285ป] Full Text 
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหุ้นและการยึดถือหุ้นไว้เป็นประกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

    an image  พอพันธ์ เขตต์กัน
        [วพ344.012 พ488ม] Full Text 
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองประโยชน์ทดแทนของลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรมเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายประกันสังคมกับกฎหมายเงินทดแทน

    an image  สมศักดิ์ ถนอมบุญ
        [วพ363.252 ส282อ] Full Text 
        อำนาจพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในการค้นยานพาหนะ

    an image  อาจสุระ เพิ่มสวัสดิ์
        [วพ346.096 อ597ม] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        มาตรการทางกฎหมายในการจำนำบัตรเงินฝาก 

    an image  อำนาจ โฉมฉาย
        [วพ328.34 อ686ท] Full Text 
        ที่มาและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 

    an image  อิศราวุธ อ่อนน้อม
        [วพ347.062 อ757ห] Full Text 
        หลักการไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ