หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2533, 2535-2537

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


พ.ศ.2533

    an image  จิรศักดิ์ จิรวดี
        [วพ352.00722 จ513อ] Full Text 
        องค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาในแง่ของโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ 

 

พ.ศ.2535

    an image  ชัยพร ธนถาวรลาภ
        [วพ342.068 ช395ป] Full Text 
        ปัญหาทางกฎหมายบางประการในการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร 

    an image  รัตนา เล็กสมบูรณ์ไชย
        [วพ342.042 ร376ส] Full Text 
        สัญญาทางปกครองเปรียบเทียบ 

    an image  เรวัต ล้ำเลิศสุข
        [วพ344.09 ร769ม] Full Text 
        มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองงานอันเป็นสาธารณสมบัติ 

    an image  อภิรมย์ เลี้ยงชีพเสริมสุข
        [วพ343.07636 อ262ก] Full Text 
        การแทรกแซงของรัฐในทางกฎหมายต่อภาคเศรษฐกิจอ้อยและน้ำตาล

 

พ.ศ.2536

    an image  คมกริช ดุลยพิทักษ์
        [วพ342.0667 ค145ก] Full Text 
        การวิเคราะห์ในเชิงกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดตั้งผู้ตรวจการของรัฐสภา

    an image  นิศานาถ พนาวัฒนวงศ์
        [วพ344.01255 น688ม] Full Text 
        มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ทดแทนแก่ลูกจ้าง กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 

    an image  ประเสริฐ สมบูรณ์
        [วพ347.013 ป422ป] Full Text 
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับตุลาการรัฐธรรมนูญ 

    an image  ปรีชา จำรัสศรี
        [วพ342.05 ป467ก] Full Text 
        การคานอำนาจของระบบรัฐสภาไทย 

    an image  พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
        [วพ294.337 พ128ท] Full Text 
        ทศพิธราชธรรม : ทางออกของการปรับใช้ทฤษฎีกฎหมายบ้านเมืองในกฎหมายไทย 

    an image  พรพรรณ อิศดิศัย
        [วพ344.01892 พ247ก] Full Text 
        การกระทำอันไม่เป็นธรรมเปรียบเทียบระหว่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ.2518 กับพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2534

    an image  พัศนาภรณ์ แก้วสัมฤทธิ์
        [วพ344.0189 พ586ข] Full Text 
        ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเปรียบเทียบระหว่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 กับพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2534 

    an image  เมธา วาดีเจริญ
        [วพ342.0418 ม735ก] Full Text 
        การควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานตำรวจในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการทางปกครอง 

    an image  วรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์
        [วพ343.072 ว277ป] Full Text 
        ปัญหากฎหมายป้องกันการผูกขาดศึกษาเฉพาะกรณีการจำกัดการแข่งกันทางการค้าในแนวดิ่ง 

    an image  สมคิด เอี่ยมอ่อน
        [วพ346.052 ส234ส
Full Text
        สิทธิการรับมรดกของคู่สมรส

 

พ.ศ.2537

    an image  จักรี ไกรฤทธิ์
        [วพ346.0821 จ234ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        กฎหมายกับการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์สู่รูปแบบธนาคารเอนกประสงค์

    an image  ประชารัฐ ราศรี
        [วพ346.082178 ป236ป] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาในการใช้บัตรฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ [ATM]

    an image  รัชพล บุญโชติรัตน์
        [วพ352.0072 ร345ก] Full Text 
        การปรับปรุงโครงสร้างและการดำเนินงานของเทศบาล 

    an image  สุมนา ตั้งอารีย์มิตร
        [วพ344.046343 ส841ป] Full Text 
        ประสิทธิภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 กรณีการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

    an image  สุริยา ศรีตะบุตร
        [วพ342.075 ส867ป
Full Text
        ปัญหาทางกฎหมายขององค์กรกลางในการสอดส่องดูแลการเลือกตั้ง