หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2552

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  กนก รุจิโมระ
        [วพ302.2345 123] Full Text
        การนำเสนอข่าวการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

    an image  ขวัญชีวา ส่างหลวง
        [วพ302.23 ข262ก] Full Text
        การเปิดรับข่าวสารการตลาดและข่าวสารเชิงรณรงค์เกี่ยบกับสุรา กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคสุราของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  คณัสมน เครือวรรณ
        [วพ659.29387736 ค125ก] Full Text
        กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะวิกฤต 

    an image  ชัยชนะ ขุนสูงเนิน
        [วพ384.54 ช377ก] Full Text
        การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

    an image  ทวารัตน์ เต็งทอง
        [วพ302.234 ท177พ] Full Text
        พฤติกรรมและความพึงพอใจประโยชน์การใช้บริการสื่อออนไลน์เพื่อการสมัครงาน กรณีศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  ธิดารัตน์ ไร่วิบูลย์
        [วพ302.231 ธ582ก] Full Text
        การสร้างอัตลักษณ์และกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ผ่าน www.bloggang.com

    an image  ธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ
        [วพ302.234 ธ646ภ] Full Text
        ภาพตัวแทนความเป็นญี่ปุ่นในภาพยนตร์การ์ตูนโดราเอมอน ตอนพิเศษ

    an image  เบญจวรรณ จำเริญพร
        [วพ621.3885 บ788ก] Full Text
        การศึกษาและวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียม 

    an image  ปานทิพย์ พยัพพานนท์
        [วพ302.23 ป547ก] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        กระบวนการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 

    an image  ปิยะรัตน์ วิริยะวัฒนะ
        [วพ302.2345 ป622ก] Full Text
        การศึกษาการนำเสนอรายการมาสเตอร์คีย์และผลตอบรับจากกลุ่มผู้ชมรายการ 

    an image  พชรพิมพ์ เมืองจันทร์
        [วพ658.8342 พ179ป] Full Text
        ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการเลือกซื้อและการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพ "แบรนด์ซุปไก่สกัด"

    an image  พรสุรีย์ ไข่ติยากุล
        [วพ659.152 พ285ท] Full Text
        ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อสื่อภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยว 

    an image  ภัทรพร ไวจรรยา
        [วพ659.29004678 ภ367ก] Full Text
        กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความภักดีต่อเว็บไซต์สนุกดอทคอม 

    an image  วรัชญา สุพละเศรษฐ์
        [วพ302.2344 ว292ก] Full Text
        การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุคลื่น 95.5 เวอร์จิ้น ฮิตซ์ ของผู้ฟังในเขตกรุงเทพมหานคร 

    an image  วันเพ็ญ วงศ์มยุเรศ
        [วพ659.136 ว435ก] Full Text
        การศึกษาการวางแผนสื่อโฆษณาแบนเนอร์เกมส์ออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต 

    an image  สาวิตรี สอสุวงศ์
        [วพ384.5532 ส687ศ] Full Text
        ศึกษากระบวนการผลิตรายการตีสิบของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

    an image  สุไลณี อาแล
        [วพ302.23 ส868ก] Full Text
        การรับรู้นโยบายภาครัฐของประชาชนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

    an image  อนุชา มณีโชติ
        [วพ070.41 อ187ก] Full Text
        การนำเสนอภาพข่าวความขัดแย้งทางการเมืองของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ช่วงกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ยึดสนามบินสุวรรณภูมิ

 

สารนิพนธ์

    an image  สาโรจน์ ไวยคงคา
        [791.4334 ส683] Full Text
        สภาพการณ์ของภาพยนตร์การ์ตูนเอเนมิชั่นไทย