หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2551

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและสามารถคัดลอก เลขเรียกหนังสือ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. เอกสารบางรายการมี
บริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  กฤตพล สุนทรวราภาส
        [วพ658.45 ก275ก] Full Text
        การสื่อสารลักษณ์องค์กรในทัศนะของพนักงานการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย 

    an image  เขมริน จุลมาศ
        [วพ384.5532 ข649ก] Full Text
        การสร้างความเป็นจริงทางสังคมของรายการ "เรื่องจริงผ่านจอ" และการรับรู้ของผู้ชม

    an image  จักรกฤษณ์ มะสะพันธุ์
        [วพ302.234 จ216ร] Full Text
        รูปแบบการสื่อสารออนไลน์ในเว็บ Blog กรณีศึกษา : Bloggang และ OK Nation Blog 

    an image  ณัช จันทนะ
        [วพ302.2 ณ259ก] Full Text
        การสื่อสารเรื่องร้องเรียนของศูนย์ประสานงานแก้ไขตามข้อร้องเรียนจากประชาชนของรัฐบาล กรณีศึกษา : เรื่องร้องเรียนของกระทรวงอุตสาหกรรม 

    an image  ทรรศนีย์ อัครทัตคะ
        [วพ302.234 ท156ก] Full Text
        กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดธุรกิจร้านหนังสือออนไลน์ของไทย : กรณีศึกษา เว็บไซต์แจ่มใสดอทคอม

    an image  ทิพย์วัลย์ ว่องวรการวิทย์
        [วพ302.2345 ท469ร] Full Text
        สารคดีเชิงข่าว "สกู๊ปชีวิต" ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และผลที่มีต่อผู้ด้อยโอกาส 

    an image  ธาดา เศรษฐบุตร
        [วพ302.23 ธ511ก] Full Text
        การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กับการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มวัยรุ่น 

    an image  ธิญาดา พรรณบัว
        [วพ302.2324 ธ599ก] Full Text
        กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของนิตยสารทีวีพูล 

    an image  นราวดี ลินิฐฏา
        [วพ302.234 น241ร] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        รูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์ พฤติกรรมการใช้และทัศนคติเกี่ยวกับการประมูลบนเว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและการทำธุรกิจ : กรณีศึกษา เว็บไซต์ประมูล

    an image  นันทิดา ดอกแก้ว
        [วพ302.2345 น427บ] Full Text
        บริบททางสังคและบริบททางวัฒนธรรมเกาหลีที่ปรากฏในละครซีรีส์เกาหลี เรื่อง สะดุดรักที่พักใจ (Full House)

    an image  นันธิการ์ จิตรีงาม
        [วพ659.2937804 น429ภ] Full Text
        ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในทัศนะของนักศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร

    an image  นิภาพร สัมผัส
        [วพ384.5522 น679ส] Full Text
        การส่งเสริมรายการโทรทัศน์ผ่านทาง World Wide Web ของสถานีโทรทัศน์ ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

    an image  เนติพรรณ ศรีมาจันทร์
        [วพ302.2324 น786ป] Full Text
        ประสิทธิภาพของการรณรงค์ในโครงการ DNA (Drink No Alcohol) สายพันธุ์ใหม่ไร้แอลกอฮอล์

    an image  พงศ์พิชาญ พรสินธนรัชต์
        [วพ302.2345 พ132ก] Full Text
        การรับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มประเภทสุราที่ผ่านสื่อโทรทัศน์  
 

    an image  พรรณรวี วรรณรัตน์
        [วพ302.23 พ266พ] Full Text
        พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อการสื่อสารทางการตลาดของโรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ ซีนีม่า ซิตี้

    an image  พัชรินทร์ นฤเบศไกรสีห์
        [วพ302.2324 พ523จ] Full Text
        จินตนาการทางเพศในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแนวอี-โรแมนติก

    an image  ภาณุพงศ์ ภูโต
        [วพ302.14 ภ432ก] Full Text
        การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.เขาสมคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

    an image  ยุพาพร มาชม
        [วพ302.235 ย413ก] Full Text
        การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่มีต่อการเรียนการสอนผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์

    an image  ศิวพงศ์ เหมือนพะวงศ์
        [วพ070.41 ศ541ก] Full Text
        การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบรายการข่าว "ช่วยชาวบ้าน" ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 

    an image  ศิวิไลซ์ ทองสมบูรณ์
        [วพ658.802 ศ557ก] Full Text
        กลยุทธ์การสื่อสารการขายในธุรกิจขายตรง

    an image  ศุภกร ศรีสงคราม
        [วพ659.292943435 ศ675] Full Text
        การประชาสัมพันธ์ทางอัตลักษณ์วัฒนธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 

    an image  สมฤทัย ตาดเงิน
        [วพ070.41 ส276ก] Full Text
        กระบวนการคัดเลือกข่าวตัวอักษรวิ่งและวิธีการนำเสนอในช่วงข่าวเที่ยงวัน ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

    an image  สายชล ดาษนิกร
        [วพ302.232 ส657ก] Full Text
        กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการตลาดในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย

    an image  สุกฤต กมลวัฒนา
        [วพ302.235 ส738ก] Full Text
        การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานประักันสังคม : กรณีศึกษา ศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม 1506 ในเขตกรุงเืทพมหานคร 

    an image  สุจิตรา วรุณโณ
        [วพ070.43 ส753ก] Full Text
        การใช้พื้นที่ของแหล่งข่าวและการปิดกั้นการแทรกแซงทางการเมืองหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 

    an image  เสรี สืบสงวนวงศ์
        [วพ302.234 ส931บ] Full Text
        บทบาทหน้าที่และมุมมองทางกฎหมายและจริยธรรมของบล็อกเกอร์และสมาชิกในเว็บบล็อก 

 

สารนิพนธ์

    an image  นาตยา ชมราศรี
        [658.802 น463] บริการเฉพาะตัวเล่ม
        กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาดน้ำตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

    an image  รัชนู ธูปแก้ว
        [384.5453343] Full Text
        การบริหารงานสถานีวิทยุชุมชนคนเกาะเกร็ด (FM 105.75) 

    an image  สุชาติ อิทธิวรรณพงศ์
        [659.2979683 ส761] Full Text
        ภาพลักษณ์มวยไทยในสายตาชาวต่างชาติและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของค่ายมวยไทย 

    an image  อรัญญา ประทุมทอง
        [791.45617 388] Full Text
        การศึกษาลักษณะอารมณ์ขันในละครตลกสถานการณ์ (situation comedy) กรณีศึกษาละครเรื่อง เป็นต่อ